Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung

Với bốn điểm ABCD trong đó 3 điểm bất kỳ không thẳng hàng chọn câu dụng

1. A, B, C trùng nhau nên C nằm trên đoạn thẳng AB.

A, B, C nằm trên một đường thẳng nên D nằm trên đường thẳng AB.

Suy ra C và D nằm trên cùng đường thẳng AB hoặc A, B, C và D nằm trên đường thẳng a

2. Từ điểm M nối với 4 điểm A, B, C, D ta kẻ được 4 đoạn thẳng. Bốn điểm a, b, c, d nằm trên đường thẳng A. Vậy có năm đường thẳng: MA, MB, MC, MD, và a.

Điểm M là giao điểm của bốn đường thẳng MA, MB, MC, MD

Điểm A là giao điểm của đường thẳng MA và a;

Điểm B là giao điểm của các đường thẳng MB và a;

Điểm C là giao điểm của các đường thẳng MC và a;

Điểm D là giao điểm của các đường thẳng MD và a;


Trang 2

Từ điểm M nối với ba điểm N, P, Q ta kẻ được ba đoạn thẳng. Ba điểm N, P, Q trùng nhau nên nằm trên cùng một đường thẳng NQ. Các đường thẳng có thể vẽ được là MN, MP, MQ và NQ.

Vì vậy, chúng ta có thể vẽ bốn đường

Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Phát biểu nào sau đây là đúng và mệnh đề nào là sai?

1. Có vô số điểm trên cùng một đường thẳng

2. Có vô số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

3. Trong ba điểm thẳng hàng, chỉ có một điểm và một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

4. Hai đường thẳng phân biệt cắt nhau hoặc song song

Xem câu trả lời ” 01/08/2021 198

Cho bốn điểm a, b, c, d trong đó ba điểm a, b, c nằm trên một đường thẳng và ba điểm a, b, d cũng trên một đường thẳng. Giả vờ:

1. Bốn điểm a, b, c, d nằm trên cùng một đường thẳng a

2. Lấy điểm M không nằm trên đường thẳng A. Vẽ các đường thẳng đi qua từng cặp điểm. Ta hỏi mỗi cặp điểm A, B, C, D, M những đường thẳng nào cắt nhau?

Xem câu trả lời ” 01/08/2021 170

Cho hai đường thẳng phân biệt a và b. Trên dây A lấy 21 điểm, trên dây B lấy 14 điểm (không trùng với giao điểm, nếu có). Nối hai điểm bất kỳ tại 35 điểm trên, ta được một đoạn thẳng. Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành?

Xem câu trả lời ” 01/08/2021 143

Vui lòng nhập số thích hợp trong dấu “?” Làm cho nó hợp lý

Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung
Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung
Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung
Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung

Xem câu trả lời ” 01/08/2021 113

Điểm S với hai trong bốn điểm A, B, C, D tạo thành một mặt phẳng, từ bốn điểm ta có 6 cách chọn ra hai điểm nên có tất cả sáu cung bậc tạo bởi S và hai trong bốn điểm trên.

Câu trả lời để chọn là:

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho 4 điểm a, b, c, d trong đó không có ba điểm nào nằm trên một đường thẳng. Qua hai điểm ta kẻ được một đường thẳng. Bạn có thể cho tôi biết tất cả có bao nhiêu dòng được không?

Câu nào sau đây không đúng?

Số nào sau đây đúng?

Một hình chóp có đáy là năm cạnh có số mặt và số cạnh là:

Trong số các hình chóp, có bao nhiêu hình chóp có số cạnh ít nhất?

Chọn phát biểu sai trong số các phát biểu sau?

Cho 4 điểm không đồng phẳng $ A, \, B, \, C, \, \, D. $ Gọi $ I, \, \, K $ lần lượt là trung điểm của $ AD $ và $ BC. Giao điểm của \ left ({IBC} \ right) và \ left ({KAD} \ right) là:

luôn luôn ghi nhớ để cảm ơnGiọng nói 5 *
Nếu câu trả lời là hữu ích, xin vui lòng!

Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung
Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung
  • Người chiến thắng 112
  • Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung ahr0chm6ly9ob2lkyxayndcuy29tl3n0yxrpyy9pbwcvawnvbl9tb2qucg5n
  • Ngày 19 tháng 10 năm 2020
  • Voi bon diem abcd trong do 3 diem bat ky khong thang hang chon cau dung ahr0chm6ly9ob2lkyxayndcuy29tl3n0yxrpyy9pbwcvawnvbi1ozwfydc5wbmc=

    Cảm ơn bạn

Xem lời giải SGK toán 6 – tại đây

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.