Vị trí của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự

Tăng cường vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

(ĐCSVN) – Các đại biểu đều nhất trí cần xây dựng dự án luật và mong muốn Quốc hội sớm thông qua, ban hành để tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Góp phần đảm bảo an ninh con người, an sinh xã hội và xây dựng xã hội trật tự, an ninh, kỷ cương …

Sáng 9-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Phương hướng, giải pháp tăng cường vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. ”Trong Nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Hội thảo do GS.TS Trần Phi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì.

Tham dự Hội nghị chuyên đề có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương CPC, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí cán bộ, sĩ quan cao cấp, giáo sư, học giả trong và ngoài lực lượng Công an là học giả, chuyên gia nghiên cứu lỗi lạc, các nhà hoạt động có liên quan. , chính sách, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự …

Thực hiện và phát huy quyền chủ quyền của nhân dân trên diện rộng

Phát biểu khai mạc và chủ trì hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Phi Dân, Giám đốc Học viện Chính sách Công an nhân dân nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò này và nhấn mạnh. nhân dân vì sự nghiệp cách mạng: “Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là sức mạnh của cách mạng. Đảng ta, thấm nhuần sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong mọi thời kỳ, thời kỳ của cách mạng luôn chú trọng tăng cường vai trò của quần chúng nhân dân và coi đây là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của dân tộc.

Đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, hệ thống, thực tiễn đã chứng minh rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và vai trò cơ bản của Đảng. Lực lượng Công an nhân dân, lực lượng quần chúng nhân dân tham gia các phong trào đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát huy được vai trò tích cực, hiệu quả. Những đóng góp rất to lớn, góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân giữ vững ổn định, an ninh trật tự. Phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong quá trình đó, quần chúng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ bí mật nhà nước, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền; Phát hiện và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, do xúi giục, kích động, gây chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động; Chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Diễn đàn: “Lắng nghe ý kiến ​​của mọi người.” “Nhân dân tố giác tội phạm”; “Phía trước lắng nghe nhân dân.” “Nói chuyện với mọi người và lắng nghe mọi người nói”; “Ngày nghe mọi người nói”; “Công an lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân” … Đã thực sự trở thành nơi để nhân dân thể hiện vai trò xuất sắc của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự.

“Hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những năm qua, lực lượng công an nhân dân đã củng cố lực lượng công an nhân dân chính quy về cơ sở, tích cực bám sát nhân dân, địa phương, hướng dẫn nhân dân tham gia bảo vệ. về an ninh, trật tự, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và các thế lực phản động, tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế – xã hội. bàn thắng ”- tổ trợ lý GS.TS Trần V. Dân nhấn mạnh.

Trên cả nước, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai đồng loạt, sáng tạo, với nhiều mô hình, điển hình được xây dựng như: “Tổ liên lạc”, “Tổ tự quản”. , “Gia đình an toàn”, Mẫu “02 Không, 01 Có”, “3 Tăng, 3 Giảm”, “Tổ tiên và Tiên tiến”, “Gia đình Công giáo kiểu mẫu”, Mẫu “Quản lý, Giáo dục và Hỗ trợ Người đã mãn hạn tù , Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc ”hoặc đưa vào trường giáo dưỡng trở về địa phương” … Góp phần tăng cường vai trò của nhân dân và trách nhiệm của xã hội đối với an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa phát huy tác dụng tích cực; Chất lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số địa phương chưa đồng đều, có nơi còn hình thức, chưa thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến thiếu luân chuyển, nội dung chậm đổi mới, chưa theo kịp tình hình thay đổi. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa tỉ mỉ trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, chỉ đạo … ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Trung tướng, GS.TS Trần tại Dân nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh việc hoàn thiện và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII. Trong “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân”. Đồng thời, trên tinh thần thực hành và phát huy rộng rãi quyền chủ quyền của con người và vai trò chủ thể của con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân xem, dân hưởng lợi” trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và là nguồn lực to lớn của nhân dân. Trong quá trình đưa các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống.

Hội thảo đã góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Công an, nhất là lực lượng cơ sở về vị thế, vai trò, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giáo dục quần chúng về trách nhiệm vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. . Ngoài ra, buổi tọa đàm còn cung cấp thông tin về tư vấn, tư vấn, lãnh đạo, hướng dẫn thực hành cũng như các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong các học viện, trường CAND…

Kết quả của hội thảo khoa học là những luận cứ hữu ích để Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thông tin cho các cơ quan hữu quan tham khảo trong quá trình xây dựng, ban hành Luật lực lượng. Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đảm bảo an ninh con người và an sinh xã hội

Gần 60 tham luận được gửi đến hội thảo tập trung thảo luận về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của người dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhận diện và làm rõ thực tiễn công tác vận động quần chúng và nâng cao vai trò của quần chúng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong thời gian qua. Đồng thời, xác định yêu cầu đối với việc tăng cường vai trò của quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự trong điều kiện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Các đại biểu tập trung đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu đều nhất trí cao sự cần thiết phải xây dựng dự thảo luật và mong muốn sớm được Quốc hội thông qua, ban hành để tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần bảo đảm nhân loại. An ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng. nhưng cai rê.

Tiến sĩ Neha Li, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, để đảm bảo an ninh trật tự, cốt lõi phải đặt trên hai trụ cột: lòng dân và quốc pháp, và trí tuệ văn hóa. và sự sáng tạo. Đây là văn hóa. Nhưng giải quyết vấn đề như thế nào là cả một nghệ thuật. Trước hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hãy trở thành một hình tượng văn hóa. Lực lượng Công an, ở đây là lực lượng ở cơ sở, phải tự phát triển, hiện thực hóa và giải quyết một cách nghệ thuật, hiệu quả… Vì vậy, yếu tố văn hóa phải trở thành một trong những yếu tố cần thiết. Để đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở …

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an lưu ý nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang chính quy của Đảng và Nhà nước. Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, phát triển và củng cố vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cấp bình dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự từ xa.

Thiếu tướng Lu Fan Kyung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Chiến lược, Bộ Công an đề xuất đổi tên luật thành Luật Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, công an, cán bộ, v.v. Để làm được điều này, Bộ Công an cần tổ chức hội thảo để thu thập thêm ý kiến ​​của các đồng chí Bí thư, Cục trưởng và Công an cấp cộng đồng ở ba khu vực gồm thành phố, đồng bằng và miền núi.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Thăng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng dự luật cần quan tâm đến vai trò tham gia bảo vệ Tổ quốc từ xa của người dân. ; Phát hiện các dấu hiệu tội phạm, phá hoại môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v. Cần xác định rõ nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ, người dân tham gia bảo vệ như thế nào. Từ đó, tăng cường gấp đôi lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch ở nước ngoài. Mỗi địa phương, làng xã là một pháo đài an ninh … /.

Nhóm PV

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.