Vi du ve dich vu su nghiep cong

Ví dụ về dịch vụ sự nghiệp công

Hiện nay, không nhiều người biết đến khái niệm đơn vị kinh doanh hoặc còn khá mơ hồ về khái niệm này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đơn vị phi thương mại chung chung là gì với bài viết dưới đây.

Mục lục của bài báo

  • Đơn vị sự nghiệp là gì?
  • Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?
  • Phương án tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
  • Trường hợp nào thì giải thể đơn vị sự nghiệp công lập?

Đơn vị sự nghiệp là gì?

Theo Khoản 1, Mục 9 của Luật Công chức 2010, Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Như: giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, công tác – người tàn tật và xã hội, thông tin và truyền thông và các lĩnh vực chuyên môn khác được pháp luật cho phép. các quy định.

Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

Nó có nội dung: Đơn vị sự nghiệp là gì? ví dụ đơn giản nhất

được tạo ra phù hợp với các luật của Bộ luật này và các luật khác có liên quan; – Có cơ cấu tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật quy định tại Điều 83 của Luật này. có di sản thừa kế độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của mình;

– nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Ví dụ, Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp thường trực của Bộ Tư pháp, được sử dụng để giảng dạy các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ luật học và các ngành phù hợp với năng lực và phương pháp của ngành luật. xu hướng tăng trưởng của trường; nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật; Công khai, lưu hành, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật. Trường chịu sự quản lý và lãnh đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Điều 3 Nghị định 120/2020 / NĐ-CP Luật Lao động Đơn vị sự nghiệp trên thế giới là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc cơ quan nhà nước do các cơ quan có liên quan quản lý. Được nhà nước cấp phép xây dựng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản đặc biệt theo quy định của pháp luật nhà nước và có trụ sở trên thế giới.

Đơn vị hành chính tổng hợp tiếng Anh được gọi là general behavior.

Đơn vị hành chính tổng hợp trong tiếng Anh gọi là general units behavior.

Các đơn vị sự nghiệp nói chung thường có các đặc điểm sau:

liên kết với các cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện chính trị – xã hội, tổ chức thực hiện chính trị; Mục đích của đơn vị sự nghiệp công lập là phân phối các dịch vụ trong các ngành nghề dịch vụ của chính phủ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ cho người dân như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa truyền thống, du lịch, v.v. – cơ chế hoạt động giải trí của công vụ phi thương mại các đơn vị ngày càng thay đổi theo hướng tự chủ, hạch toán độc lập;

Người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thường được bổ nhiệm theo vị trí việc làm, theo hợp đồng điều hành (một số ít theo hợp đồng làm việc) và được quản lý, sử dụng như công chức.

Ngược lại với đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị sự nghiệp không thuộc khu vực nhà nước mà do các cá nhân, công ty, tổ chức xã hội thành lập … tư cách pháp nhân, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Đơn cử như các bệnh viện tư nhân, trường học tư thục như Bệnh viện tư nhân Đa khoa Tràng An; Trường mầm non Ngôi Sao Sáng …

Vi du ve dich vu su nghiep cong

Đơn vị sự nghiệp tổng hợp là gì, bao gồm các đơn vị nào? (Làm rõ)

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Khoản 2 Mục 9 Luật Công chức 2010 quy định: – Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện trách nhiệm, kinh tế, tài chính, tổ chức và triển khai máy móc. , cá nhân (giao quyền tự chủ chung cho các đơn vị sự nghiệp). – Các đơn vị sự nghiệp không được giao quyền tự chủ hoàn toàn về trách nhiệm, kinh tế, tài chính, tổ chức và triển khai máy móc, nhân sự (không giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp). Chủ yếu là các viện nghiên cứu và điều tra, bệnh viện … cơ quan nhà nước có thẩm quyền thường trực. Cụ thể, tại Điều 2 Nghị định 120/2020 / NĐ-CP quy định: Đơn vị sự nghiệp công lập gồm: – Đơn vị sự nghiệp (không bao gồm đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng). Trong phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ; + Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (bao gồm: các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ cấu tổ chức điều hành của Bộ, các đơn vị sự nghiệp thường trực thuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp quốc tế); Ví dụ: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Viện Nghiên cứu Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thường trực Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Trung tâm Đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam là thành viên thường trực của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Bồi dưỡng và Cung ứng Nhân lực Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Trung tâm Học tập suốt đời khu vực của tổ chức triển khai SEAMEO ở nước ta trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo … Phòng Hành chính công); + Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, chi cục thuộc sở; + Các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Bộ;

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ quản lý chung.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Chính phủ (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài).

Xem thêm: Tin tức mới nhất về ông Phạm Sư Kỉ Yên Bái

– Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các tổ chức thực hiện do Nhà nước hoặc Thủ tướng Chính phủ thành lập nhưng không phải là đơn vị sự nghiệp công lập. – Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: + Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ví dụ: – Đài Phát thanh, Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. – Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân khu vực … + Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây (gọi chung là sở) Ví dụ: – Bệnh viện Đa khoa thường trực St.Paul, Bộ Y tế Hà Nội – Bệnh viện Thanh Nhàn Thường trực Sở Y tế Hà Nội + Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở và tương đương;

+ Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, quận, thị xã, thành phố thuộc khu vực, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương án tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Điều 35 Nghị định 60/2021 / NĐ-CP:

1. Các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng công ích xây dựng các giải pháp để độc lập về kinh tế và tài chính theo một quy trình tiến triển không thay đổi trong thời gian 5 (năm) năm, phù hợp với tiến trình tăng trưởng kinh tế và xã hội do Chính phủ quy định theo pháp luật nhà nước; Dự toán thu, chi năm đầu kỳ không thay đổi và yêu cầu phân loại mức độ độc lập về kinh tế, tài chính của đơn vị, phù hợp với mục đích sử dụng và trách nhiệm được cấp có thẩm quyền xác định (theo mẫu pháp lý tại Phụ lục II) Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này) Báo cáo của cơ quan hành chính cấp trên (bộ, cơ quan trung ương so với đơn vị trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh, huyện so với đơn vị trực thuộc trung ương). ; Hành chính địa phương). Nội dung của giải pháp về độc lập kinh tế, tài chính phải xác định rõ mức độ độc lập về kinh tế, tài chính phù hợp với 04 bộ đơn vị pháp lý tại Nghị định này.

Căn cứ vào giải pháp độc lập về kinh tế, tài chính theo yêu cầu của đơn vị hành chính tổng hợp (trừ giải pháp độc lập của các đơn vị hành chính tổng hợp tự thiết kế, xây dựng giải pháp độc lập về kinh tế, tài chính), cấp quản lý cấp trên nghiên cứu, lập phương án phân loại thường trực. đơn vị theo mức độ độc lập về kinh tế và tài chính. Đồng thời, tổng hợp các giải pháp phân loại, lập dự toán thu, chi của đơn vị sự nghiệp công lập, có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, cho ý kiến.

Sau khi thống nhất ý kiến ​​với cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan quản lý cấp trên xác định phân loại đơn vị và ra quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị hành chính tổng hợp trực thuộc.

Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập, tổ chức lại, giải thể trong trường hợp nào?

Thành lập đơn vị công phi thương mại
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2020 / NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập có thể được xây dựng nếu đáp ứng đủ các điều kiện kèm theo sau: (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt; – đáp ứng các tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành; – định nghĩa rõ ràng về khả năng, cách sử dụng và trách nhiệm của các đơn vị đối với việc cung cấp dịch vụ công, cung cấp hàng hóa cho cơ quan quản lý nhà nước; Đảm bảo số người điều hành tối thiểu là 15 người (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, phi thương mại được xây dựng theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo vệ chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo vệ chi phí tiếp tục góp vốn thì khi xây dựng đơn vị này phải xác định số lượng công chức khai thác. . Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo vệ các chi phí liên tục và các khoản góp vốn vào các hoạt động đầu tư, nghỉ dưỡng theo chính sách của công ty thì số người điều hành có trách nhiệm tối thiểu, người có trình độ và nhiệm vụ phù hợp với chính sách của doanh nghiệp sẽ bao gồm chính sách hợp đồng lao động.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập quốc tế, số lượng người điều hành phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

– Sự hiện diện của trụ sở lao động hoặc khu đất được cấp để xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xây dựng trụ sở mới); thiết bị cần thiết ban đầu; Nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Các đơn vị sự nghiệp công lập có thể được xuất bản lại nếu có các điều kiện sau: – Có các kiểm soát và sửa đổi về mục đích sử dụng, trách nhiệm và quyền hạn để phù hợp với quy hoạch ngành Vương quốc hoặc quy hoạch mạng lưới công cơ sở cung cấp dịch vụ (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bảo vệ hiệu suất cao cho các hoạt động giải trí và phân phối lao động về số lượng người vận hành tối thiểu;
– Phân bổ tiêu chuẩn xây dựng các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đầy đủ;

– việc tổ chức lại các đơn vị đảm bảo rằng tính độc lập về tài chính hiện có của các đơn vị không bị suy giảm; Trường hợp hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính công có mức độ độc lập về tài chính khác nhau thì mức độ độc lập về tài chính của đơn vị hành chính công đạt được sau khi hợp nhất, sáp nhập theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Giải thể các đơn vị chung chung phi thương mại

Đơn vị sự nghiệp công lập giải thể khi có đủ các điều kiện kèm theo sau đây: – Không còn trách nhiệm cung cấp dịch vụ hành chính công, tiếp quản quản lý nhà nước;

– Chưa phân bổ đầy đủ các tiêu chí xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật lao động.

– Ba năm liên tục hoạt động không hiệu quả được cơ quan có thẩm quyền đánh giá;

Xem thêm: Cung điện là gì? Có nên xây biệt thự hay không?

– Tuân thủ quy hoạch ngành Vương quốc Anh hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là khái niệm Đơn vị sự nghiệp là gì? và các vấn đề liên quan đến các đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Đơn giản hóa biên chế công chức khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.