Tiêu luận diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”MỤC LỤC1Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài“Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” là chiến lược của chủ nghĩa đếquốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước Xã hội Chủ nghĩa nóichung và với Việt Nam nói riêng. Đối với nước ta, cuộc đấu tranh chống “Diễnbiến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếpcủa các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên, kiên trì, bền bỉ.Kể từ khi giành độc lập và thống nhất đất nước đến nay, trên con đườngtiến lên Chủ nghĩa Xã hội, Việt Nam đã và đang là mục tiêu thực hiện “Diễn biếnhòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là chúng sử dụng “Diễn biến hoàn bình”,“Bạo loạn lật đổ” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ Chủ nghĩa Xãhội, làm cho Việt Nam chuyển hóa theo chế độ Tư bản Chủ nghĩa và hoàn toàn lệthuộc vào chúng.Các thế lực thù địch đã sử dụng mọi thủ đoạn từ tiến hành những hoạt độngtrực tiếp như bao vây, cấm vận về kinh tế, cô lập về ngoại giao đến những hoạtđộng gián tiếp như gây kích động, bạo loạn trong nước cũng như tài trợ cho cácnhóm, tổ chức phản động trong và ngoài nước chống phá chính quyền, gây chia rẽkhối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng chống phá chế độ Xã hội Chủ nghĩa.Để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ nền tự chủ dântộc, chúng ta cần phải chống lại “Diễn biến hoà bình” và “Bạo loạn lật đổ”. Việcnhận diện “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” trên cả hai phương diện lý luậnvà thực tiễn; đi sâu nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển, những thủ đoạn,bản chất của chiến lược”Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của chủ nghĩa đếquốc và các thế lực phản động; đánh giá những kết quả, hạn chế và rút ra bài họckinh nghiệm trong cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”ở Việt Nam là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và hết sức cần thiết.Xuất phát từ nhận thức trên, tôi chọn đề tài “Diễn biến hòa bình và Bạoloạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp” để làm đề tài tiểu luậncủa mình.2Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Trên ý nghĩa đó, thông qua quá trình nghiên cứu về lý luận và thực tiễnnhững thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã và đang tiến hành, tôi xin tập trungphân tích một số trường hợp cụ thể để thấy được âm mưu và thủ đoạn “Diễn biếnhoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Từ đó đòihỏi Đảng ta phải có những giải pháp để chống “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạnlật đổ” ở nước ta một cách triệt để nhất.2. Tình hình nghiên cứu của đề tàiCó rất nhiều công trình nghiên cứu những vấn đề về “Diễn biến hoà bình”,“Bạo loạn lật đổ” ở Việt Nam như:- Công trình nghiên cứu: “Diễn biến hòa bình, phá hoại nhiều mặt và lật đổ- đối sách của ta”, do cán bộ khoa học Bộ Quốc phòng thực hiện.- Công trình nghiên cứu: Thủ đoạn diễn biến “hòa bình” và “không hòabình” của Đại tá, Tiến sỹ Dương Văn Lượng.- Công trình nghiên cứu: Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lậtđổ” và nguy cơ “tự diễn biến” của Thiếu tướng Võ Hồng Quang.- Nhiều công trình nghiên cứu về “Diễn biến hòa bình:, “Bạo loạn lật đổ”được viết thành:+ “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận vàthực tiễn”. Trung tướng, PGS, TS Lê Minh Vụ, Giám đốc Học viện Chính trịvà Thiếu tướng, TS Nguyễn Tiến Quốc, Chính ủy Học viện Chính trị đồng chủbiên. NXB Chính trị Quốc gia.+ “Diễn biến hòa bình và cuộc đấu tranh chống Diễn biến hòa bình ở ViệtNam”, NXB Quân đội Nhân dân.+ “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị và vấn đề bảovệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”. NXB Quân đội Nhân dân.Ngoài ra còn rất nhiều bài tiểu luận, bài thu hoạch, bài báo nghiên cứu những vấnđề về “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” ở Việt Nam mà người viết chưathể thống kê hết.3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài3.1 Mục tiêu3Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Trên cơ sở phân tích âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, làm rõthực trạng “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” ở Việt Nam. Từ đó đề xuất cácgiải pháp chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” ở Việt Namhiện nay.3.2 Nhiệm vụ- Chỉ rõ thế nào là “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”, nội dung, hình thức,âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” ở ViệtNam.- Phân tích rõ thực trạng “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” ở Việt Nam quamột số trường hợp cụ thể.- Đề xuất các giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạnlật đổ” ở Việt Nam hiện nay.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài- Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địchchống phá cách mạng Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, dântộc, tôn giáo, an ninh quốc phòng, đối nội, đối ngoại.- Tập trung phân tích một số trường hợp cụ thể về Chiến lược “Diễn biến hoàbình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch ở Việt Nam.Thời gian: Trong những năm gần đây.5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài- Đề tài được triển khai trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng.- Ngoài những phương pháp chung, phổ biến trong nghiên cứu lý luận về vấn đềdân tộc, giai cấp, tôn giáo, quan hệ quốc tế, về “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạnlật đổ”, đề tài còn sử dụng phương pháp lịch sử, lôgic; phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh, khảo sát thực tế…6. Kết cấu của đề tàiNgoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu đề tàiđược thực hiện với ba chương như sau:4Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Chương 1: Chiến lược “Diễn biến hòa bình” và “Bạo loạn lật đổ” ở Việt NamChương 2: Thực trạng “Diễn biến hòa bình” và “Bạo loạn lật đổ” ở Việt Nam quamột số trường hợp cụ thểChương 3: Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạoloạn lật đổ” ở Việt Nam hiện nay5Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”NỘI DUNGCHƯƠNG 1. CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VÀBẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở VIỆT NAM1.1. Chiến lược “Diễn biến hoà bình”1.1.1. Khái niệm“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị củacác nước tiến bộ, trước hết là các nước Xã hội Chủ nghĩa từ bên trong bằng biệnpháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.1.1.2. Nội dung chính của chiến lược “Diễn biến hoà bình”Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đốingoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước Xã hội Chủnghĩa.• Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trịđối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc,khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấpvà đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làmphai nhạt mục tiêu, lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên.• Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhànước Xã hội Chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bướcchuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo Chủ nghĩaTư bản.1.1.3. Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình”Chiến lược “Diễn biến hoà bình” đã ra đời và phát triển cùng với sự điềuchỉnh phương thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lựcphản động quốc tế để chống phá các nước Xã hội Chủ nghĩa. Chiến lược “Diễnbiến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và pháttriển qua nhiều giai đoạn khác nhau:+ Giai đoạn 1945 – 1980: Đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược“Diễn biến hoà bình” được bắt nguồn từ Mỹ.6Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởngcủa Kennan đã bổ sung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn”chủ nghĩa Cộng sản.• Tháng 4 năm 1948, quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn kế hoạchMacsan, tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ, cài cắm gián điệp vào cácĐảng Cộng sản để phá hoại các nước Xã hội Chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩacộng sản Tây Âu, hướng họ phụ thuộc vào Mỹ.• Tháng 12 năm 1957, tổng thống Ai-Sen-Hao đã tuyên bố Mỹ giànhthắng lợi bằng hoà bình, mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ cácnước Xã hội Chủ nghĩa.• Từ năm 1960 đến 1980, nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mỹ như:Kennơđi, Giôxơn, Nickxơn…đã coi trọng và thực hiện chiến lược “Diễn biến hoàbình” để chống lại làn sóng Cộng sản, lật đổ các nước Xã hội Chủ nghĩa. Đặc biệtsau thất bại ở Việt Nam, Mỹ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sứcmạnh quân sự là chính, sang tiến công bằng “Diễn biến hoà bình” là chủ yếu.+ Giai đoạn từ 1980 đến nay• Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “Diễn biến hoàbình” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước Xã hội Chủ nghĩa.• Do phát hiện thấy những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng Cộngsản và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách, từ năm 1980 đến 1990,chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “Diễn biến hoàbình” để tiến công làm suy yếu, tiến tới lật đổ các nước Xã hội Chủ nghĩa.• Sau sự sụp đổ của các nước Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Âu và LiênXô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược“Diễn biến hoà bình” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước Xã hội Chủ nghĩacòn lại. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin Cộng sảncủa thế hệ trẻ để “tự diễn biến”, tự suy yếu dẫn đến sụp đổ, tan rã chế độ Xã hộiChủ nghĩa ở các nước còn lại.1.2. Bạo loạn lật đổ1.2.1. Khái niệm7Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”“Bạo loạn lật đổ” là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phảnđộng hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiếnhành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địaphương hay trung ương.1.2.2. Hình thức của Bạo loạn lật đổ+ Bạo loạn chính trị+ Bạo loạn vũ trang+ Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trangTrên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc vàcác thế lực phản động gắn liền với chiến lược “Diễn biến hoà bình” để xoá bỏChủ nghĩa Xã hội. Khi tiến hành “Bạo loạn lật đổ”, các thế lực thù địch thườngkích động những phần tử quá khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khuvực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thờigian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước Xã hội Chủnghĩa.Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạmvi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm lànhững vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương,nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địaphương yếu kém.1.3. Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thùđịch chống phá cách mạng Việt Nam1.3.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình” đối với ViệtNam- Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọngđiểm trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống Chủ nghĩa Xã hội.• Từ đầu năm 1950 đến 1975: Chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâmlược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng, nhưng cuốicùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiếnlược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với“Diễn biến hoà bình” nhằm xoá bỏ chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam.8Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”• Từ năm 1975 – 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế,xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động của chế độ Xã hội Chủnghĩa ở Liên Xô, Đông Âu, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “Diễnbiến hoà bình” tại Việt Nam.• Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộcđổi mới toàn diện đất nước, theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa do Đảng cộng sảnViệt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủđoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”,bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạtđộng xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạngViệt Nam.- Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sửdụng chiến lược “Diễn biến hoà bình” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiệnâm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ Xã hội Chủ nghĩa, láinước ta theo con đường Chủ nghĩa Tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt đượcmục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào nhưsử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.Đó là âm mưu chống phá cách mạng nước ta toàn diện trên tất cả các lĩnh vực củađời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn, cụ thể:• Thủ đoạn về Kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trườngtheo định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trườngTư bản Chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làmmất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, việntrợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điềukiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đườngTư bản Chủ nghĩa.• Thủ đoạn về Chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiệnchế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xãhội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ Xãhội Chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản9Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”,“dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đạiđoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hởtrong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắngtrợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam.• Thủ đoạn về Tư tưởng Văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt độngnhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tưtưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào cáctầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sảnphẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trongthanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và các giá trị văn hoá của dântộc Việt Nam.• Thủ đoạn trong lĩnh vực Dân tộc – Tôn giáo: Chúng lợi dụng nhữngkhó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại,trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trongthực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của một bộ phận cán bộ để kích động tưtưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng,Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc,từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng Xã hội Chủ nghĩa ở ViệtNam.• Thủ đoạn trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh: Các thế lực thù địchlợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạtđộng tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai tròlãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũtrang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sựlãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xarời mục tiêu chiến đấu.• Thủ đoạn trên lĩnh vực Đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủtrương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với cácnước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của Chủ nghĩa10Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trênthế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệtchúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào,Campuchia và các nước Xã hội Chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trườngquốc tế.1.3.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam- Các thế lực thù địch chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sốnglưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nướcgây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, TâyNguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệtđể lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lạichính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòithành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhànước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo củaĐảng Cộng sản Việt Nam.- Thủ đoạn cơ bản mà các thế lực thù địch đã sử dụng để tiến hành bạo loạnlật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quầnchúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phảnđộng trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ởđịa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mởrộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoàinước vào để tăng sức mạnh.- Để đối phó với “bạo loạn lật đổ”, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnhgiác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thùđịch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắcsử lý trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động,đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không đểlan rộng, kéo dài.11Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VÀBẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở VIỆT NAM QUA MỘT SỐTRƯỜNG HỢP CỤ THỂ2.1. Sự thật về vụ gây rối ở Tây Nguyên2.1.1. Diễn biến vụ việcSáng 10-4-2004, hàng ngàn đồng bào người dân tộc thiểu số gồm ngườigià, thanh niên và trẻ em nam nữ thuộc các thôn ở 39 xã của 17 huyện tại các tỉnhĐắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông đã dùng hơn 350 máy cày, máy kéo và hàng trămxe máy, mang theo hung khí, gậy gộc và đá… kéo đến các địa điểm trung tâm củachính quyền để thực hiện cuộc gây rối với quy mô lớn.Tại Đắk Lắk, những người đi gây rối chuẩn bị các thức ăn, nước uống trênxe, từ 30 thôn của các huyện Chư M’Ga, Krông Ana, và thành phố Buôn MêThuột, chia làm 4 hướng tiến về trung tâm thành phố, chứng tỏ cuộc đi gây rối cótổ chức khá chặt chẽ.Tại Gia Lai và Đắc Nông, những người đi gây rối tập trung vào các công sởcủa các xã và huyện… Dọc đường đi và tại điểm đến, những phần tử quá khíchtrong những người đi gây rối đã vào các chợ, trường học, nhà dân đập phá vàcướp bóc lương thực thực phẩm, xô xát với dân chúng trong vùng và tấn côngngười thi hành công vụ.Những người gây rối đã tạo ra tình hình hết sức căng thẳng, đe dọa cuộcsống bình yên và gây ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn của dân lành. Trướctình hình đó, lãnh đạo chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến các điểm nóng đểlắng nghe ý kiến và kiên trì giải thích nhằm ổn định trật tự. Các lực lượng bảo vệan ninh trật tự cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm ổn định tình hình và kiên trì kiềmchế trong việc ngăn chặn những hành vi quá khích của những người gây rối.Thế nhưng, đài BBC ngay lúc đó đã phát một bản tin xuyên tạc sự thật,trong đó nêu: có “hàng chục đến hàng trăm người chết”. Sau đó, chính đài nàyphải cải chính bằng cách rút lại bản tin đã phát. Một số phương tiện thông tin đạichúng nước ngoài nhân đó đã dựng đứng lên cái gọi là vụ “đàn áp người Thượngtheo đạo Tin lành” ở Tây Nguyên.12Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Tổ chức có liên quan trực tiếp trong vụ này phải kể tới là “Quỹ Người Thượng” ởMỹ do Ksor Kok cầm đầu.Ngày 9-4-2004, một ngày trước khi xảy ra cuộc gây rối, trên một trangweb, tổ chức này đã báo trước: “Ngày 10-4 sẽ có hơn 150.000 người Thượng tổchức một cuộc tuần hành bất bạo động để cầu kinh tại Tây Nguyên, chống lại việcnhà cầm quyền Việt Nam từ chối quyền tự do được tôn thờ Đức Chúa Trời”.Ngay hôm bắt đầu diễn ra cuộc gây rối, Ksor Kok đã liên tục tung tin xuyêntạc, số liệu mà ông ta dựng đứng đã lên đến 2.000 người chết do bị “đàn áp”.2.1.2. Âm mưu thâm độc của các thế lực thù địchSau vụ gây rối trong các ngày 10 và 11-4-2004, chúng ta ngày càng nhận rabộ mặt xấu xa và âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Bất chấp sự thật,một số tổ chức ở nước ngoài vẫn cố tình bịa đặt, vu cáo chính sách đại đoàn kếtdân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng thêu dệt rằng, ở Tây Nguyên đã cómột “sự kiện ghê gớm”; rằng các dân tộc thiểu số bị chính quyền “đàn áp dãman”; rằng có hàng trăm người bị chết, hàng nghìn người bị đánh đập, bắt bớhành hạ; chúng cổ súy cho cái gọi là “Nhà nước Đềga độc lập”, kích động hận thùvà chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên làn sóng ly khai ở Tây Nguyên nhằmlàm mất ổn định chính trị – xã hội ở địa bàn này.Sự thật của việc “đàn áp” này là như thế nào? Hậu quả tại thời điểm đó đãcó 80 cán bộ, chiến sĩ thi hành công vụ bị đám đông quá khích dùng đá và hungkhí đánh bị thương, trong đó có nhiều người bị trọng thương. Còn việc xô xátgiữa những người đi gây rối với dân chúng bị gây rối cũng đã làm cho một sốngười bị thương, trong đó có 2 người chết. Trong 2 người chết, một người dochính những người gây rối ném đá chết, một người thì do máy cày của nhữngngười đi gây rối đè chết.Có thể khẳng định rằng, ngoài một số phần tử quá khích nhận tiền từ bênngoài, hầu hết những đồng bào dân tộc tham gia vụ này đều bị dụ dỗ, lôi kéo. “Họbảo chúng tôi đi, ra đó sẽ được cấp nhà ở, ai đi sớm sẽ được cấp nhà to ở mặt tiền,ai muốn đi Mỹ thì sẽ có máy bay đưa đi”, nhiều người đã nói lý do mà họ thamgia vụ gây rối chỉ đơn giản như vậy. “Họ còn được hứa hẹn rằng, ai đi biểu tình sẽ13Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”được cấp tiền, người lớn được cấp 20 ngàn đồng, trẻ em được 10 ngàn”. Nhưng sốtiền đó cũng đã bị những người kích động “quỵt” luôn.Các thế lực thù địch vận động các tổ chức quốc tế, hoặc các chính phủ gâyáp lực với Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng,vi phạm dân chủ, nhân quyền. Đồng thời, xúi giục, lừa gạt bà con chạy ra nướcngoài, khiến cho nhiều người bỏ nhà cửa, nương rẫy chốn đi, từ người dân lươngthiện có cuộc sống ổn định, bỗng chốc rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé, sống màntrời chiếu đất.2.2. Vụ án Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định2.2.1. Trần Huỳnh Duy Thức với mong muốn làm Bộ trưởng phụ trách Kinh tếTrần Huỳnh Duy Thức, sinh ngày 29-11-1966, sống tại phường 13, quậnTân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, là một kỹ sư – doanh nhân Việt Nam, nguyênlà Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ Điện thoại internet OCI.Xuất phát từ những bức xúc trong việc kinh doanh và những vấn đề kinh tế,xã hội nên Trần Huỳnh Duy Thức hình thành những mong muốn thay đổi về kinhtế, chính trị hiện tại. Cuối năm 2005, Trần Huỳnh Duy Thức đã lôi kéo các nhânviên của mình lập nhóm nghiên cứu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Chúng gọinhóm này là nhóm nghiên cứu “Chấn”.Qua nghiên cứu, nhóm này rút ra rằng sự thay đổi của Việt Nam chỉ có thểtừ sự thay đổi trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó Trần Huỳnh DuyThức đưa ra kế sách “Đoài đánh Đoài” – tức là dùng những người cấp tiến loại trừnhững người cơ hội đang ẩn nấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam.Mặt khác, Trần Huỳnh Duy Thức cũng xác định thời điểm khủng hoảngxảy ra trầm trọng (khoảng tháng 10-2010) cũng là cơ hội để tổ chức phản động doThức cầm đầu tham gia giải quyết các vấn đề của đất nước. Chúng gọi năm 2010là “lúc phất cờ”.Trần Huỳnh Duy Thức vẫn tiếp tục sử dụng kế sách “Đoài đánh Đoài” đểthực hiện tham vọng chính trị – muốn trở thành một bộ trưởng phụ trách về Kinhtế.14Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Trần Huỳnh Duy Thức: Tôi muốn làm Bộ trưởng phụ trách Kinh tếĐể thực hiện kế sách “Đoài đánh Đoài”, tháng 4-2007, Trần Huỳnh DuyThức lập ra blog Trần Đông Chấn để công bố các bài viết của mình, nghiên cứuvề kinh tế vĩ mô, qua đó công kích, phê phán các chính sách kinh tế vĩ mô củaChính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.Mục đích của Thức là tạo ra uy tín cá nhân dưới cái tên Trần Đông Chấn. Blognày thu hút nhiều người xem sau khi đăng tải bài “Việt Nam đồng đang ở đâu vàsẽ đi về đâu”; “Kỷ Sửu và vận hội mới của Việt Nam”. Trần Huỳnh Duy Thứccho rằng sẽ có một lực lượng đáng kể ủng hộ mình.Sau đó, Thức lập blog Psonkhanh vào tháng 5-2008 để viết các bài ủng hộblog Trần Đông Chấn, đến năm 2009 thì Thức dùng blog này mạo nhận là đảngviên để viết các bài gây giảm sút lòng tin của người đọc vào sự lãnh đạo củaĐảng, tác động đến những người bất mãn.Đến tháng 11-2008, Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục lập ra blog Change weneed để viết các bài nhằm gây chia rẽ trong nội bộ tối cao của Đảng Cộng sảnViệt Nam; xuyên tạc các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệtlà của Chính phủ trong chính sách tiền tệ, khai thác bôxit Tây nguyên… Bên cạnhđó, Thức tăng cường mối quan hệ với giới truyền thông đại chúng để tác động đếnhọ nhằm truyền tải các suy nghĩ của mình về sự cần thiết phải thay đổi kinh tế,chính trị của Việt Nam.Để viết được kế hoạch tổng thể nói trên (Trần Huỳnh Duy Thức gọi làquyển sách “Con đường Việt Nam”), Thức đã liên hệ với luật sư Lê Công Định vàông Nguyễn Tâm (tức Nguyễn Sỹ Bình – người đã từng bị bắt về tội chống pháNhà nước Việt Nam).15Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Chúng đã gặp nhau tại Phuket, Thái Lan vào cuối tháng 3-2009 để bàn bạctrao đổi về việc viết quyển sách “Con đường Việt Nam” và một số vấn đề khác.Cụ thể là Trần Huỳnh Duy Thức chịu trách nhiệm chung về phần kinh tế củaquyển sách, Nguyễn Sỹ Bình chịu trách nhiệm nghiên cứu về chính sách của nướcngoài đối với khu vực Đông Á (đặc biệt là Mỹ với Việt Nam), Lê Công Định chịutrách nhiệm về cải cách pháp luật và hành chính.Tổ chức phản động của Trần Huỳnh Duy Thức cho rằng Đảng Cộng sảnViệt Nam sẽ “vong” vào năm 2010. Và đến năm 2020 sẽ bị “tận” vì lực lượng cấptiến trong Đảng kết hợp với các nhân sĩ ngoài Đảng sẽ đổi tên Đảng Cộng sảnViệt Nam hoặc sẽ thành lập nên một đảng chính trị mới, do vậy sẽ kết thúc vai tròlịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam vào 2020.Tháng 1-2010, Trần Huỳnh Duy Thức đã bị kết án 16 năm tù về tội “hoạtđộng lật đổ chính quyền”.2.2.2. Luật sư Lê Công Định và mưu đồ phản loạnLê Công Định sinh năm 1968 trong một gia đình nền nếp, trí thức. Năm1989, Định tốt nghiệp khóa 10, Phân hiệu Đại học Pháp lý Hà Nội tại Thành phốHồ Chí Minh, sau đó làm nhân viên Phòng Pháp chế thuộc Phòng Thương mại vàCông nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Định đilàm ở Văn phòng Luật sư Nguyễn Mạnh Bách, rồi làm luật sư tập sự tại Công tyLuật Coudert Brothers… Định cũng từng học luật tại Pháp và Mỹ.Trong thời gian đi học ở Mỹ, Định đã được Nguyễn Sĩ Bình móc nối “bơm”lên thành “nhân vật của Việt Nam thế kỷ XXI”. Nguyễn Sĩ Bình là người cầm đầutổ chức gọi là “đảng Nhân dân hành động” tại Mỹ. Đảng này bị bà con Việt kiềuyêu nước tại Mỹ gọi mỉa mai là “đảng nhân dân hành… lạc”! Từ năm 2005, đượcsự hỗ trợ và chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Bình, Lê Công Định ngày càng bộc lộ bảnchất chống phá Nhà nước Việt Nam.Chỉ riêng trong máy tính xách tay của Định để tại 11A Phan Kế Bính, cácnhân viên An ninh Điều tra đã in ra được 288 trang tài liệu, trong đó có bản “TânHiến pháp” do Định và nhóm Nguyễn Sĩ Bình soạn thảo, cùng nhiều thư từ, tàiliệu khác… Là một luật sư nên rất hiểu luật, từng trang tài liệu in ra đều đượcĐịnh ghi rất cẩn thận “Tài liệu này được in ra từ máy tính của tôi”.16Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Với mật danh là “Chị Tư”, Lê Công Định được Nguyễn Sĩ Bình phân côngphụ trách việc “cải cách hành chính” trong “chính quyền mới” và trong giai đoạnnày, Định phải tìm cách hỗ trợ về mặt luật pháp cho những người có tư tưởng”cấp tiến, dân chủ”.Những tài liệu mà Cơ quan An ninh điều tra thu được từ máy tính của LêCông Định cho thấy, Định đã vạch ra “con đường” lật đổ Nhà nước CHXHCNViệt Nam, tập trung vào các việc như sau:- Xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ trong xâydựng và phát triển kinh tế, nhằm gây hoài nghi và làm giảm lòng tin của nhân dânvào sự điều hành của Chính phủ.- Biên soạn tài liệu theo kiểu bịa đặt, viết báo, lập các trang blog bôi nhọ, vu cáocác đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ nhằm gây mất đoàn kết nội bộ ở các cơquan lãnh đạo cao nhất.- Thành lập các tổ chức chính trị đối lập, liên kết với các tổ chức phản động nướcngoài và được sự ủng hộ giật dây của các cơ quan, đặc biệt một số nước phươngTây, từ đó tạo nên sự “đa nguyên” trong nước, và xóa vai trò lãnh đạo của ĐảngCộng sản.Lê Công Định đã đi Mỹ, Thái Lan nhiều lần để gặp Nguyễn Sĩ Bình, trựctiếp bàn bạc và xây dựng kế hoạch gây “biến động chính trị” tại Việt Nam vàonăm 2010. Định cũng trực tiếp tham gia biên soạn cuốn sách mang tính chấtcương lĩnh hành động của nhóm với tên gọi là “Con đường Việt Nam”.Từ năm 2005, Định viết nhiều bài báo, biên soạn nhiều tài liệu đăng tải ởmột số đài, báo, trang web thù địch ở nước ngoài và tất cả những bài này đềucông khai xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ, lợi dụng các vấnđề đang được dư luận quan tâm để kích động tư tưởng chống phá Nhà nước…Lê Công Định cũng được giao nhiệm vụ phải tìm cách móc nối, gây dựng”cơ sở” trong một số người có tư tưởng “cấp tiến” mà họ thể hiện qua các blog,đặc biệt chú ý đến những người làm truyền thông, báo chí… Những âm mưu nàynằm trong kế hoạch của chính quyền một số nước phương Tây là đến năm 2015,phải “nắm được và thao túng” các cơ quan truyền thông của Việt Nam. Ngoàinhững nhiệm vụ này, Định còn được giao nhiệm vụ phải thành lập các tổ chức17Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”chính trị như “Đảng Lao động” và “Đảng Xã hội”… Lê Công Định là kẻ thammưu đắc lực và hướng dẫn hoạt động cho một số đối tượng chống đối trong nướcnhư: Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân (ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hải, NguyễnTiến Trung ở Thành phố Hồ Chí Minh…Lê Công Định: Tôi bị “Việt Tân” lôi kéoĐầu tháng 3-2009 tại Pattaya, Thái Lan, Lê Công Định đã cùng tổ chức“Việt Tân” tham gia lớp huấn luyện “Đấu tranh bất bạo động”. Mục đích của tổchức “Việt Tân” là muốn những người tham gia lớp này có thể tổ chức các cuộcbiểu tình bất bạo động ở Việt Nam trong tương lai.Tháng 6-2009, Lê Công Định đã bị Cơ quan An ninh điều tra bắt khẩn cấpngay tại văn phòng luật sư của anh ta ở 11A đường Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.2.3. Những kẻ phản động trong số du học sinh2.3.1. Không giữ vững lập trường, bị các thế lực thù địch lôi kéoViệt Nam có rất nhiều du học sinh đang theo học ở nhiều quốc gia trên thếgiới. Du sinh được học tập trong các môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại nêncó nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện khát vọng học tập. Tuy nhiên, do ở xagia đình nên du học sinh cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, cạm bẫy nơi đấtkhách.Một số du học sinh phải bỏ học giữa chừng về nước vì dính líu vào các tệnạn xã hội như nghiện ma túy, “lắc” hoặc thậm chí có du học sinh vi phạm phápluật của nước sở tại bị tù tội. Nguy hiểm hơn, một số du học sinh đã bị các thế lựcxấu đầu độc, phá hoại tư tưởng và lôi kéo tham gia vào các hoạt động tuyêntruyền chống phá Tổ quốc Việt Nam.18Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Cuối năm 2004, một số du học sinh ở Pháp, Mỹ, Australia và Na Uy bắtđầu lan truyền dư luận về một nhóm du học sinh đã bị bọn phản động lưu vongngười Việt đầu độc, phá hoại tư tưởng và dắt đi gặp gỡ, tiếp xúc với một số ngườitrong chính giới các nước không có thiện cảm với Việt Nam. Những du học sinhnày đã “bỏ quên” nhiệm vụ học tập mà dành hầu hết thời gian vào việc đi rêu raovề những điều được nhồi nhét, kích động chống phá Nhà nước Việt Nam về “tựdo, dân chủ và nhân quyền”.Nổi lên trong nhóm này là hoạt động của Nguyễn Tiến Trung, 24 tuổi,nguyên là học sinh Trường chuyên Nguyễn Du và Trường chuyên Lê HồngPhong, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001, Nguyễn Tiến Trung thi đỗ vàoTrường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và theo học một năm tạiKhoa Công nghệ Thông tin. Năm 2002, Nguyễn Tiến Trung đi du học tại Phápdạng tự túc.2.3.2. Chống đối Nhà nước Việt Nam theo kịch bản của các thế lực thù địchNguyễn Tiến Trung đã tập hợp một nhóm du sinh tham gia vào các hoạtđộng tuyên truyền xuyên tạc về tự do, dân chủ và nhân quyền ở trong nước vàhoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam theo “kịch bản” của cácthế lực thù địch.Điển hình ngày 6-5-2006, Nguyễn Tiến Trung đã tập hợp một số du sinhgồm Nguyễn Hoàng Lan, Trần Chiêu Việt, Nguyễn Việt Quốc, Nguyễn ĐăngQuang, Đỗ Thế Kỷ… được sự kích động và hậu thuẫn của bọn phản động ngườiViệt lưu vong tuyên truyền công bố thành lập nhóm “Tập hợp thanh niên dânchủ” trên mạng Internet do Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng Lan cầm đầu,rồi hô hào cộng đồng du học sinh ủng hộ hoạt động đấu tranh cho những cái gọi là“tự do”, “dân chủ” và “nhân quyền” ở Việt Nam.Trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộngsản Việt Nam, bọn phản động người Việt lưu vong đã lôi kéo, kích động NguyễnTiến Trung tham gia vào chiến dịch phản tuyên truyền, phát tán những tài liệuphản động như: “Bản góp ý dự thảo Báo cáo chính trị” hoặc tài liệu “Giải phápnào cho Việt Nam” để xuyên tạc, chống phá Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản19Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Việt Nam, cho là Đại hội “xa rời thực tế, giáo điều”; đồng thời kêu gọi cộng đồngdu học sinh đấu tranh đòi “tự do báo chí, bầu cử tự do” ở Việt Nam.Mặc dù Nguyễn Tiến Trung đã nhiều lần được đại diện cộng đồng du họcsinh Việt Nam góp ý phê phán về những hành vi sai phạm và giúp đỡ quay về vớinhiệm vụ học tập, nhưng Trung vẫn không tỉnh ngộ mà tiếp tục lún sâu vào cáchoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Tổ quốc.Ngày 13-7-2006, bọn phản động người Việt lưu vong tiếp tục đạo diễn đểNguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng Lan đến Mỹ tham gia vào cái gọi là “Đạihội sinh viên Việt Nam” do các nhóm phản động người Việt lưu vong tại Mỹ phốihợp tổ chức vào ngày 15-7-2006, tại San Jose, bang California với chủ đề: “Tuổitrẻ Việt hãy đoàn kết vì tự do, dân chủ cho Việt Nam”.Trên diễn đàn của “đại hội”, Nguyễn Tiến Trung đã trắng trợn xuyên tạcrằng: “Thanh niên Việt Nam đang phải sống trong “chế độ toàn trị”, quyền conngười, quyền công dân bị vi phạm, không có tương lai”… Nguyễn Tiến Trung đãkêu gọi thanh niên trong và ngoài nước cùng nhau thúc đẩy cho “dân chủ hóa” ởViệt Nam và kêu gọi cộng đồng du học sinh nên trao đổi những thông tin về “dânchủ, pháp trị, xã hội công dân…”, để khi về nước sẽ truyền bá những “tư tưởng”đó và dấn thân và công cuộc đòi “dân chủ, tự do” cho Việt Nam.Sáng ngày 7-7-2009, Nguyễn Tiến Trung đã bị Cơ quan An ninh Điều traBộ Công an bắt giam tại nhà riêng ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.2.4. Những vi phạm ở Giáo xứ Thái Hà2.4.1. Vi phạm nối tiếp vi phạmChính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta được xây dựng trên nền tảngcủa Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là tôn trọng quyền tự dotín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc. Tinh thầnđó đã được Đảng và Nhà nước ta thể hiện bằng hệ thống chính sách phù hợp vớitừng giai đoạn cách mạng. Rất tiếc, đôi lúc, ở nơi này, địa phương kia vẫn cònmột số người lợi dụng tôn giáo để đi ngược lại lợi ích dân tộc, vi phạm pháp luật,phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Việc làm của giáo xứ Thái Hà, quận Đống Đa,Hà Nội là một minh chứng cho điều này.20Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Ngày 14-8-2008, giáo xứ Thái Hà đã huy động giáo hàng trăm giáo dân tổchức đặt tượng Đức Mẹ bằng thạch cao trên nóc bể nước ngầm trong khuôn viênnhà đất của Công ty Cổ phần May Chiến Thắng tại số 178 phố Nguyễn LươngBằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng với việc làm trên,sáng 15/8, giáo xứ Thái Hà còn huy động khoảng 150 giáo dân tổ chức cầunguyện trước tượng Đức Mẹ và cắt cử người túc trực.Giáo xứ Thái Hà đặt tượng Đức mẹ trái phép tại khuôn viênCông ty Cổ phần May Chiến ThắngCũng nằm trong chuỗi những vi phạm pháp luật của giáo xứ này, trước đó,từ đầu tháng 11/2007, họ đã cho người xây dựng nhà nguyện, hang đá và tiếp tụcxây dựng nhà mới trên khu đất đang có tranh chấp tại tổ 3B, phường QuangTrung, quận Đống Đa do Công ty Vật tư Vận tải Xi măng và Công ty Điện lực HàNội quản lý; tự ý dựng cổng sắt chiếm phần đường đi vào khu đất của 2 doanhnghiệp nói trên. Tiếp đó, giáo xứ Thái Hà còn liên tục huy động giáo dân đẩy đổtường rào của Công ty Cổ phần May Chiến Thắng, lập bàn thờ, đặt tượng, tự ýtreo ảnh Đức Mẹ, tập trung đông người cầu nguyện trên vỉa hè, lòng đường, bênngoài tường rào Công ty Cổ phần May Chiến Thắng.2.4.2. Bất hợp tác với chính quyềnĐể ngăn chặn tình trạng này và cũng là dịp để giải quyết dứt điểm khiếukiện về đất đai tại khu vực nêu trên, ngay từ đầu năm 2008, UBND Thành phố HàNội đã có Quyết định số 81/QĐ-UBND thành lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm21Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”tra việc quản lý và sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, trật tự giao thông công cộngtrên địa bàn phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.Ngày 30-6-2008, UBND TP lại có Quyết định số 2476/QĐ về việc giảiquyết đơn của ông Trịnh Ngọc Hiên, linh mục chính xứ Thái Hà và một số linhmục, giáo dân khác đòi quyền sử dụng đất đai tại khu vực 178 phố Nguyễn LươngBằng (hiện do Công ty Cổ phần May Chiến Thắng quản lý và sử dụng).Quyết định trên khẳng định: “Căn cứ vào điều 1 Nghị quyết 23/2003/QH11ngày 26-11-2003 của Quốc hội khóa XI, việc các ông Nguyễn Văn Thật, NguyễnNgọc Nam Phong, Đinh Tiến Đức, Nguyễn Văn Khải, Trịnh Ngọc Hiên – linhmục nhà thờ Thái Hà và một số giáo dân có đơn khiếu nại, đòi quyền sử dụng đấttại 116 Nam Đồng (nay là khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng) mà Nhà nước đãquản lý trong thời kỳ thực hiện chính sách cải tạo nhà cửa năm 1960 là không cócơ sở giải quyết”.Sau đó, ngày 2-7-2008, theo đề nghị của Đoàn thanh tra liên ngành, UBNDThành phố Hà Nội lại có Công văn số 4231 để chỉ đạo xử lý các vi phạm trongviệc quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực 178 Nguyễn LươngBằng, trong đó phân rõ trách nhiệm cho các ban, ngành và chính quyền địaphương của thành phố.Tiếp thu sự chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 6/8, đại diện UBND quậnĐống Đa và phường Quang Trung đã đến làm việc và thông báo với giáo xứ TháiHà về việc triển khai các công việc theo ý kiến chỉ đạo của thành phố đã nêu tạiVăn bản số 4231.Nhưng rất tiếc, giáo xứ Thái Hà không những tỏ thái độ bất hợp tác mà cònliên tục có các văn bản bao biện cho các hành vi vi phạm Pháp lệnh Tín ngưỡng,tôn giáo, nghị định hướng dẫn thi hành và vi phạm Luật Giao thông, Luật Đất đai.Cùng với việc làm trên, giáo xứ Thái Hà tiếp tục duy trì tại đây 2 lều bạt và huyđộng giáo dân tổ chức cầu nguyện tại khu vực tường rào của Công ty Cổ phầnMay Chiến Thắng, gây áp lực với đoàn công tác của quận Đống Đa.22Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Phá bức tường rào và tự ý căng lều bạt tại khuôn viênCông ty Cổ phần May Chiến ThắngVới các hành vi vi phạm pháp luật trên, UBND quận Đống Đa đã có Vănbản số 30/UBND do ông Trần Đức Học, Chủ tịch UBND quận ký gửi ông VũKhởi Phụng, linh mục giáo xứ Thái Hà, trong đó nêu rõ: Trách nhiệm của giáo xứtrong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết tại buổi làm việc với đoàn công táccủa UBND quận vào ngày 6/8 và không được gây phức tạp tình hình an ninh trậttự tại địa phương.Linh mục Vũ Khởi Phụng, chính xứ Thái Hà, Ban Hành giáo và một sốgiáo dân ở giáo xứ Thái Hà đã không tôn trọng các quy định của pháp luật cũngnhư các văn bản quản lý của Nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội. Họ đãhành động theo ý đồ và kế hoạch định trước, né tránh từ chối tiếp xúc với chínhquyền, kích động giáo dân vi phạm pháp luật và gây mất trật tự, an ninh xã hội.2.5. Cù Huy Hà Vũ và những bài viết phản động2.5.1. Xuất thân từ một gia đình tri thứcCù Huy Hà VũÔng Cù Huy Hà Vũ, 53 tuổi, là con trai củacố nhà thơ Việt Nam nổi tiếng-Bộ trưởng Cù HuyCận, là con nuôi và là cháu ruột của nhà thơ NgôXuân Diệu.23Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (chuyên ngành tiếng Pháp),từ năm 1979, Cù Huy Hà Vũ làm việc tại Ban Thông tin Học viện Quan hệ Quốctế. Trong thời gian 5 năm làm việc ở học viện này, Cù Huy Hà Vũ thường xuyênsang Pháp để tiếp tục học tiếng Pháp và học thêm các chuyên ngành quản lý nhànước, quan hệ quốc tế, luật kinh tế.Cù Huy Hà Vũ tốt nghiệp Học viện Hành chính công tại Pháp, là Thạc sĩvăn chương, Tiến sĩ Luật (đại học Sorbonne) và là họa sĩ – Hội viên Hội Mỹ thuậtViệt Nam. Gia đình Cù Huy Hà Vũ có Văn phòng luật sư mang tên Cù Huy HàVũ. Mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng ông Vũ từng thamgia bào chữa nhiều vụ án.2.5.2. Những bài viết phản độngNgày 5-11-2010, sau khi nhận được tin báo của quần chúng về việc có hoạtđộng mại dâm và sử dụng ma túy tại phòng của một khách sạn ở quận 6, Thànhphố Hồ Chí Minh, cảnh sát kiểm tra hành chính, phát hiện một đôi nam nữ ở trongphòng không có đăng ký kết hôn được xác định là ông Cù Huy Hà Vũ và bà HồLê Như Quỳnh, nên đã đưa về trụ sở làm rõ.Kiểm tra máy tính xách tay và 2 USB của ông Vũ, cơ quan điều tra thấy cóchứa 40 đầu tài liệu, trong đó có một số bài do ông Vũ viết, trả lời phỏng vấn cónội dung “đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”… Khám xétchỗ ở của ông Vũ ở quận Ba Đình, Hà Nội, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu trongđó có tài liệu “có nội dung chống nhà nước”.Cơ quan điều tra cho biết, ông Cù Huy Hà Vũ đã khai nhận, trong các tàiliệu bị thu giữ có một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Hoa Kỳ(VOA), đài Châu Á tự do (RFA) với nội dung “kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đòixóa bỏ điều 4 Hiến pháp”.Chiều ngày 4-4-2011 vừa qua, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân Thànhphố Hà Nội đã tuyên bị cáo Cù Huy Hà Vũ mức án 7 năm tù giam, cộng với 3năm quản chế tại gia.CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHIẾNLƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở24Tiểu luận: “Diễn biến hòa bình và Bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và Giải pháp”VIỆT NAM HIỆN NAY3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước ta3.1.1. Mục tiêu- Kẻ thù muốn chuyển hoá chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta theo conđường Tư bản Chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toànquân ta là phải:• Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thùđối với cách mạng Việt Nam.• Giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước, tạo môi trường hoàbình để đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.• Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổcủa Tổ quốc.• Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá.• Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.3.1.2. Nhiệm vụ- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đãkhẳng định nhiệm vụ của chúng ta là:• Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hoàbình”, “Bạo loạn lật đổ” của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàngđầu và còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.• Phải chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thếlực thù địch đối với nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu.• Xử lý nhanh chóng, có hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra và luôn bảovệ tốt chính trị nội bộ.3.1.3. Quan điểm chỉ đạo• Đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” là một cuộcđấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trênmọi lĩnh vực.25

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.