Quan lại là những người trong bộ máy nhà nước phong kiến ​​và bộ máy nhà nước Việt Nam thời Pháp thuộc từ cấp tỉnh trở lên, bao gồm quan chức là “Quan” và những người thừa hành là “Lại”.