Sau khi Nhật đảo chính Pháp, khẩu lệnh Đánh đuổi Nhật

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

18 tháng 2 năm 2022 20

một. “Đả đảo Đế chế Phát xít”

B. Sự sụp đổ của Đế chế Phong kiến

C- “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

Câu trả lời chính xác

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Ngày 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Versailles tài liệu nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 37

Nguyễn Ái Quốc đầu tiên có cống hiến vĩ đại nào đối với lịch sử dân tộc Việt Nam?

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 22

Đầu những năm 1930, Nguyễn Ái Quốc tổ chức Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 20

Những hoạt động nào sau đây của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam trong những năm 1919-1925?

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 18

Mở màn Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950, quân ta đã tiến công vào sào huyệt địch ở

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 18

Tờ báo nào sau đây thuộc sở hữu của giai cấp tiểu tư sản có học ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925?

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 17

Chủ trương quan trọng nhất do Đại hội lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 năm 1941) đề ra là

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 16

Đây là chiến dịch phản công thắng lợi đầu tiên của quân và dân ta trong Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 16

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía nam vĩ tuyến 16?

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 Ngày 15

Sự kiện lịch sử nào sau đây xảy ra vào ngày 16/8/1945?

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 Ngày 15

Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu của Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà?

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 Ngày 15

Sự kiện được đề cập là “Tin mừng mùa xuân của én nhỏ” là gì?

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 Ngày 15

Nó là cốt lõi của kế hoạch quân sự Nava do Pháp thực hiện ở Việt Nam

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 14

Trong thời kỳ đô hộ lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929), nền kinh tế Việt Nam

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 14

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, để giải quyết cơ bản nạn đói ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi

Xem câu trả lời ” 18 tháng 2 năm 2022 13

23 tháng 12 năm 2021 174

một. “Đả đảo Đế chế Phát xít”

B. Sự sụp đổ của Đế chế Phong kiến

C. “Chống phát xít Nhật”

Câu trả lời chính xác

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Sau khi về nước (đầu năm 1941), cụ Nguyễn đã chọn Ái Quốc Cao Bằng làm nơi xây dựng

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 213

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, được sự chỉ thị của Hồ Chí Minh, các lực lượng vũ trang được thành lập với tên gọi

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 127

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 126

Khi mới thành lập, REDĐội trưởng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là ai, và có bao nhiêu thành viên?

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 124

“Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm cống hiến hết tâm hồn, sức lực, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập đó”. Đây là nội dung

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 117

Tên “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân” có nghĩa là

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 102

Ngày 13/8/1945, nhận được thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập cơ quan nào?

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 96

Đại hội lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 năm 1941) được tổ chức tại

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 96

“Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945) là chỉ thị

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 84

Năm 1942, tỉnh nào là địa phương đi đầu của phong trào xây dựng các ĐVTN trên Mặt trận Việt Minh?

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 84

Đại hội nào của Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất dân tộc đầu tiên cho Việt Nam?

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 83

cho các sự kiện sau:

1. Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.

2. Các lực lượng Nhật Bản đã vượt qua biên giới Trung-Việt và tiến vào miền Bắc Việt Nam.

3. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương.

Sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 79

Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc Cao Bằng chọn xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đó là nơi

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 75

Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 70

Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam không phải là trường hợp nào?

Xem câu trả lời ” 23 tháng 12 năm 2021 68

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.