Phương trình sin 2x 1 có nghiệm là

12/05/2022 11662

D. π / 4 + kπ, k ∈ Z.

Câu trả lời chính xác

Từ đó trả lời là Dr.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Phương trình 3.tanx + 3 = 0 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 39.665

Phương trình 2cosx / 2 + 3 = 0 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 26.560

Giải phương trình sinx. (2cosx – 3) = 0 là:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 20.044

Phương trình tan (x – π / 4) = 0 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 10.184

Phương trình cot (x + π / 4) = 0 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 9.252

Phương trình sin (πcos2x) = 1 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 9114

Tập nghiệm của phương trình 3tanx4 = 3 trong miền [0;2π) là:

Xem đáp án » 12/05/2022 7,503

Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 12/05/2022 6,846

Phương trình sinx = cosx có số nghiệm thuộc đoạn [0;π] được:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 6.705

Phương trình cos23x = 1 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 6,565

Tập nghiệm của phương trình cos2x – cos2x = 0 trong miền [0;2π) là:

Xem đáp án » 12/05/2022 6,108

Phương trình sin3x + cos2x – sinx = 0 có tập nghiệm (0; π) là:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,628

Phương trình 2cosx -3 = 0 có tập nghiệm trong khoảng (0;2π) là:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,109

Nghiệm của phương trình cos2x – cosx = 0 thuộc (0;π) là:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,540

Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 thuộc [0;3π] được:

Xem câu trả lời ” 12/05/2022 3.602

27 tháng 1 năm 2022 35

4 + kπ, k∈Z

Câu trả lời chính xác

Từ đó trả lời là Dr.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Phương trình sin3x + cos2x – sinx = 0 có tập nghiệm là 0; π là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 64

Phương trình cotx + π4 = 0 Có kinh nghiệm:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 50

Trong[0;2π)phươngtrìnhcos2x+sinx=0chứatậpmơhìnhlà:[0;2π)phươngtrìnhcos2x+sinx=0cótậpnghiệmlà:[0؛2π)،تحتويالمعادلةcos2x+sinx=0علىمجموعةحلمن:[0; 2π)phươngtrìnhcos2x+sinx=0cótậpnghiệmlà:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 49

Phương trình cos23x = 1 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 46

Phương trình tanx-π4 = 0 có nghiệm như sau:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 46

Phương trình 2cosx – 3 = 0 có tập nghiệm trong khoảng thời gian (0; 2π) là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 43

Tập nghiệm của phương trình 3tanx4 = 3 trong khoảng thời gian[0;2π)là:[0;2π):[0؛2π)هي:[0;2π)là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 43

Giải phương trình cos2x – cosx = 0 theo 0; π là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 42

Số nghiệm của phương trình sinx + π4 = 1 nhân với 0; 3π là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 41

Phương trình 2cosx2 + 3 = 0 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 41

Câu nào sau đây không đúng?

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 41

Phương trình sinx-1tanx-1 = 0 có tập nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 40

Phương trình 3. tanx + 3 = 0 có nghiệm như sau:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 40

Phương trình sin2x3 = 1 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 39

Phương trình cosπ2 = -1 có nghiệm là:

Xem câu trả lời ” 27 tháng 1 năm 2022 38

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.