Phuong trinh 2cos2 x 5cos x 2 0 co tap nghiem la

Phương trình 2cos^2 x + 5cos x + 2 = 0 có tập nghiệm là

3cos2x – 5 cos⁡ x + 2 = 0

Đặt cos⁡ x = t với điều kiện -1 t ≤ 1

Chúng tôi nhận được phương trình bậc hai theo t:3 T 2

– 5 tấn + 2 = 0 (1)= (-5) 2

– 4.3.2 = 1

Phuong trinh 2cos2 x 5cos x 2 0 co tap nghiem la

Phương trình (1) có hai nghiệm:

có:

cos⁡x = 1 cos⁡x = cos⁡0

⇔ x = k 2π, k z

cos⁡x = 2/3 x = ± arccos⁡ 2/3 + k2π, k Z

Vậy phương trình đã cho có nghiệm: x = k2π, x = ± arccos23 + k2π, k∈ℤ.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Giải phương trình sau: cosx-3sinx = 2 Xem câu trả lời “ Ngày 1 tháng 4 năm 2020

32928

Giải phương trình sau: sin2x2-2cosx2 + 2 = 0 Xem câu trả lời “ 31/03/2020

19,940

Giải phương trình √3 sin3x – cos3x = 2. Xem câu trả lời “ 31/03/2020

19892

Giải phương trình sau: 3sin3x – 4cos3x = 5 Xem câu trả lời “ Ngày 1 tháng 4 năm 2020

15472 Giải phương trình sau:2sin 2x + sinx.cosx – 3cos 2

x = 0 Xem câu trả lời “ 31/03/2020

15.320 Giải phương trình

√3 tanx + 1 = 0 là phương trình bậc hai của tanx. Xem câu trả lời “ 31/03/2020

15.083

Giải phương trình sau: 2sinx + 2cosx – 2 = 0 Xem câu trả lời “ Ngày 1 tháng 4 năm 2020

14.824

Tập nghiệm của phương trình (2 {\ cos ^ 2} 2x – 5 \ cos 2x + 2 = 0 \) là:

một. \ (\ left \ {{\ pm \ frac {\ pi} {6} + k \ pi, k \ in Z} \ right \} \).

B. \ (\ left \ {{\ pm \ frac {\ pi} {6} + k2 \ pi, k \ in Z} \ right \} \).

c. \ (\ left \ {{\ pm \ frac {\ pi} {3} + k \ pi, k \ in Z} \ right \} \).

Tiến sĩ ..

\ (\ left \ {{\ pm \ frac {\ pi} {3} + k2 \ pi, k \ in Z} \ right \} \).

Ví dụ về lượng giác

bài tập phổ biến

Tính toán đồ đạc

giải thưởng? 2cos (x) ^ 2-5cos (x) + 2 = 0

Nhân tố bên trái của phương trình.

Nhấp để xem thêm các bước …

Tôi cho là vậy. Thay thế tất cả các lần lặp lại.

bộ tổng hợp.

Nhấp để xem thêm các bước …

Đối với đa thức của công thức, hãy viết lại số hạng giữa dưới dạng tổng của hai số hạng có tích và tổng của chúng.

Nhấp để xem thêm các bước …

công nhân trong.

Viết lại dạng số nhiều

Áp dụng thuộc tính phân phối.

Rút ra nhân tử chung của ước số chung lớn nhất của mỗi nhóm.

Nhấp để xem thêm các bước …

Đặt các điều khoản đầu tiên và cuối cùng với nhau.

Rút ra ước số chung lớn nhất (GCC) từ mỗi nhóm.

Nhân tử của đa thức bằng cách rút ra nhân tử chung bên ngoài của ước chung lớn nhất ,.

Thay thế tất cả các lần xuất hiện bằng với.

Thay thế bên trái bằng biểu thức thừa số.

bộ tổng hợp.

Nhấp để xem thêm các bước …

Đối với đa thức của công thức, hãy viết lại số hạng giữa dưới dạng tổng của hai số hạng có tích và tổng của chúng.

Nhấp để xem thêm các bước …

công nhân trong.

Viết lại dạng số nhiều

Áp dụng thuộc tính phân phối.

Rút ra nhân tử chung của ước số chung lớn nhất của mỗi nhóm.

Nhấp để xem thêm các bước …

Đặt các điều khoản đầu tiên và cuối cùng với nhau.

Rút ra ước số chung lớn nhất (GCC) từ mỗi nhóm.

Nhân tử của đa thức bằng cách rút ra nhân tử chung bên ngoài của ước chung lớn nhất ,.

Nếu bất kỳ thừa số riêng lẻ nào ở vế trái của phương trình bằng nhau, thì toàn bộ biểu thức sẽ bằng chúng.

đánh đồng yếu tố đầu tiên với một giải pháp.

Nhấp để xem thêm các bước …

Đặt yếu tố đầu tiên thành.

Thêm vào cả hai vế của phương trình.

Phạm vi của phương sai cosin là. Vì nó không nằm trong phạm vi đó nên không có câu trả lời.

Không có câu trả lời

Không có câu trả lời

Đặt hệ số sau bằng một nghiệm.

Nhấp để xem thêm các bước …

Đặt hệ số sau bằng.

Thêm vào cả hai vế của phương trình.

Chia mỗi số hạng cho và trừ.

Nhấp để xem thêm các bước …

Chia từng kỳ hạn thành.

Loại bỏ các tác nhân.

Nhấp để xem thêm các bước …

Loại bỏ sự dư thừa thông thường.

thề.

Tìm sin nghịch đảo của cả hai vế của phương trình để rút ra từ cosin.

Giá trị chính xác của.

Hàm cosin là dương trong góc phần tư thứ nhất và thứ tư. Để tìm câu trả lời thứ hai, hãy trừ góc tham chiếu từ để tìm câu trả lời trong góc phần tư thứ tư.

được xây dựng trong.

Nhấp để xem thêm các bước …

Để viết dưới dạng phân số có mẫu số chung, hãy nhân với.

Viết mỗi biểu thức dưới mẫu số chung bằng cách nhân mỗi biểu thức với hệ số thích hợp của.

Nhấp để xem thêm các bước …

Sưu tập.

nhân b.

Thêm các tử số chung.

Đơn giản hóa tử số.

Nhấp để xem thêm các bước …

nhân b.

Bảo vệ .

Tìm kiếm khóa học.

Nhấp để xem thêm các bước …

Khoảng thời gian của hàm có thể được tính toán bằng cách sử dụng.

Thay thế bằng vào công thức cho chu kỳ.

Giải phương trình.

Nhấp để xem thêm các bước …

Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và 0, và khoảng cách giữa và là.

thề.

Chu kỳ của hàm sao cho các giá trị lặp lại mọi radian theo cả hai hướng.

cho tất cả các số nguyên

cho tất cả các số nguyên

Câu trả lời cuối cùng là tất cả các giá trị hợp lệ.

cho tất cả các số nguyên
Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.