Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang

Phòng Kế hoạch Tài chính đại học ngoại ngữ đã Nẵng

Hệ thống đang trong quá trình cập nhật.
Vui lòng đợi một chút …

I. Công việc

Phòng tài chính kế toán có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về công tác tài chính kế toán; Chấp hành, kiểm soát, giám sát, thanh tra việc thu, chi và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

thứ hai. nhiệm vụ cụ thể

– Giúp Hiệu trưởng nhà trường quản lý mọi nguồn vốn hiện có và phân phối, sử dụng các nguồn vốn theo đúng quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch thu chi hàng quý, hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Thực hiện thu, chi, khoán, chi … cho các hoạt động của nhà trường, bao gồm tiền lương, phụ cấp hàng tháng, BHXH, BHYT, chăm sóc nhóm trẻ và trợ cấp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

– Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp trong các công việc sau:

+ Mua tài sản, sửa chữa đồ đạc, dụng cụ, đồ dùng, văn phòng phẩm.

+ Kiểm kê tài sản (định kỳ, đột xuất)

+ Thực hiện các thủ tục thanh lý, xử lý tài sản.

+ Giao nhận tài sản khi tăng, giảm, chuyển đến, mua, di chuyển.

Tổ chức thu các loại học phí và các khoản thu hợp pháp khác.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định, chính sách mới cho người lao động thuộc phòng và các đơn vị có thu tại trường.

Tổ chức kiểm tra định kỳ và tự kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán của các đơn vị có thu của trường. Đề xuất giải quyết các vi phạm (nếu có) theo quyết định của chính phủ về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán”.

– Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tài chính, quản lý tài sản trình Ban Giám hiệu ký ban hành để công bố và triển khai thực hiện trong trường, đồng thời kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

– Thực hiện hệ thống khai thuế và lập báo cáo tài chính với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của nhà nước

– Cuối năm, quyết toán tài chính và thực hiện chế độ kiểm toán để báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Ngày thứ ba. Sơ đồ tổ chức

ST

Tên và họ

Địa điểm

Số điện thoại

Đầu tiên

CN. Trần Thị Mỹ Lan

trùm

0935038868

2

CN. Phú Thị Thanh Thủy

Thủ quỹ

090435013

3

CN. Nguyễn Thị Bãi Lan

Nhân Viên

097719556

4

CN. Nguyễn Thị Quế Nguyên

Nhân Viên

0935038868

5

CN. Lê Thị Thùy Đông

Nhân Viên

0935870625

Hàm số

 • Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trường đại học lập kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản của trường đại học.

Thám hiểm

 • Đầu mối xây dựng và ban hành hệ thống kế hoạch thực hiện các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của trường cho từng năm học, chiến lược phát triển 5, 10 và 20 năm của trường. Hệ thống kế hoạch chỉ ra các nhiệm vụ chính, các mục tiêu cụ thể và các mục tiêu gắn với các sản phẩm đầu ra theo dự toán ngân sách hàng năm và giai đoạn xác định.
 • Làm đầu mối lập dự toán ngân sách hàng năm cho nhà nước, xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các hoạt động của trường. Thông báo công khai dự toán ngân sách nhà nước tổng hợp và theo dõi tình hình thực hiện dự toán được giao.
 • Làm đầu mối xây dựng các đề án, dự án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực được phân công.
 • Tư vấn về học phí, lệ phí ghi danh và tổ chức thu các loại phí này theo quy định của Nhà nước và ĐHQGHN. Tổ chức hạch toán và quản lý mọi khoản thu, chi của trường theo đúng cơ sở, chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành.
 • Tổ chức đăng ký quỹ tiền lương, tiền công với cơ quan tài chính cấp trên và kho bạc nhà nước. Thực hiện thanh toán và hoàn thành các khoản theo quy chế chi tiêu nội bộ đúng thời hạn.
 • Kiểm tra, giám sát việc thu, chi, trả nợ, các khoản phải thu, phải trả Chủ tịch nước và ngân sách chung của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát việc mua sắm, sử dụng tài sản, nguồn thành phần tài sản, lập hồ sơ sổ sách quản lý tài sản, phối hợp với các đơn vị trong trường kiểm kê tài sản định kỳ hoặc đột xuất.
 • Tư vấn các vấn đề tài chính đối với các chương trình / hợp đồng đào tạo, các đề tài, dự án liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.
 • Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh doanh bất động sản của trường. Xây dựng phương án trả lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng. Phối hợp với Hội đồng Phúc lợi để quản lý các hoạt động phúc lợi của trường đại học.
 • Thực hiện đầy đủ và nhanh chóng tất cả các loại báo cáo thống kê cho các cơ quan tài chính phân biệt. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Độc lập về tài chính, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị trong trường và các đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện đúng các quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người lao động, học phí, học bổng. Bảo hiểm sức khỏe và thân thể cho sinh viên đại học.
 • Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
Phòng 202 – 203 – 204 – 205, Nhà A1 – ĐHĐN – ĐHQGHN
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
02462977098
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
;
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
Của sư phụ. Lee Thi Khanh Trang
Của sư phụ. Lou Van Twin
trùm văn phòng đại nghị sĩ
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trường đại học lập kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản của trường đại học.
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
 1. Đầu mối xây dựng và ban hành hệ thống kế hoạch thực hiện các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của trường cho từng năm học, chiến lược phát triển nhà trường 5 năm, 10 năm, 20 năm. Hệ thống kế hoạch chỉ ra các nhiệm vụ chính, các mục tiêu cụ thể và các mục tiêu gắn với các sản phẩm đầu ra theo dự toán ngân sách hàng năm và giai đoạn xác định.
 2. Đầu mối lập dự toán ngân sách hàng năm của nhà nước, xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các hoạt động của trường. Thông báo công khai dự toán ngân sách đã được phê duyệt và công bố, theo dõi ngân sách được phân bổ.
 3. Làm đầu mối xây dựng các đề án, dự án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực được phân công.
 4. Tư vấn về học phí, lệ phí ghi danh và tổ chức thu các loại phí này theo quy định của Nhà nước và ĐHQGHN. Tổ chức hạch toán và quản lý mọi khoản thu, chi của trường theo đúng cơ sở, chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành.
 5. Tổ chức đăng ký quỹ tiền lương, tiền công với cơ quan tài chính cấp trên và kho bạc nhà nước. Thực hiện thanh toán và hoàn thành các khoản theo quy chế chi tiêu nội bộ đúng thời hạn.
 6. Kiểm tra, giám sát việc thu, chi, trả nợ, các khoản phải thu, phải trả Chủ tịch nước và ngân sách chung của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát việc mua sắm, sử dụng tài sản, nguồn thành phần tài sản, lập hồ sơ sổ sách quản lý tài sản, phối hợp với các đơn vị trong trường kiểm kê tài sản định kỳ hoặc đột xuất.
 7. Tư vấn các vấn đề tài chính đối với các chương trình / hợp đồng đào tạo, các đề tài, dự án liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.
 8. Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh doanh bất động sản của trường. Xây dựng phương án trả lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng. Phối hợp với Hội đồng Phúc lợi để quản lý các hoạt động phúc lợi của trường đại học.
 9. Thực hiện đầy đủ và nhanh chóng tất cả các loại báo cáo thống kê cho các cơ quan tài chính phân biệt. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán phù hợp với quy định của pháp luật.
 10. Độc lập về tài chính, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị trong trường và các đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện đúng các quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người lao động, học phí, học bổng. Bảo hiểm sức khỏe và thân thể cho sinh viên đại học.
 11. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan
 12. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính được quyền ký một số giấy tờ theo ủy quyền của Giám đốc.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
 • Đội ngũ cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính gồm một đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, trách nhiệm và nhiệt tình.
 • Cán bộ công nhân viên bộ môn thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo, công tác phải tuân thủ nghiêm các chính sách, quy định của Đảng và nhà nước, vận dụng linh hoạt vào thực tế công việc của trường để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. • Các công việc chính trị của trường đại học.
 • Công tác tài chính góp phần vào sự phát triển của nhà trường và từng bước nâng cao thu nhập của người lao động.
 • Hoạt động tài chính của trường được đánh giá về mức độ tuân thủ các quy định tài chính.
 • Anh đạt danh hiệu Công tác Đội xuất sắc liên tục nhiều năm từ 2007-2008 đến 2017-2018.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004 và 2009.
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008 và 2010.
 • Anh đạt kiến ​​thức về Thi đua ĐHQGHN năm học 2015 – 2016.
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang
Phong ke hoach tai chinh dai hoc ngoai ngu da nang

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.