Phát biểu về nguyên tố hóa học nào sau đây là đúng

Phat bieu ve nguyen to hoa hoc nao sau day la dung

Ứng dụng của oxi, hiđro và nước là gì? (hóa học – lớp tám)

Phat bieu ve nguyen to hoa hoc nao sau day la dung

3 câu trả lời

Tính chất vật lý và hóa học của oxy (hóa học – lớp tám)

một câu trả lời

Bài luận có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài Năm: Các nguyên tố hóa học. Học sinh thực hành bằng cách chọn câu trả lời của họ cho mỗi câu hỏi. Ở dưới cùng của bài kiểm tra là phần kết quả để xem bài làm của bạn. Cuộn xuống để bắt đầu.

Câu 1: Một nguyên tố hóa học ở dạng nguyên chất có thể:

 • A. Chỉ có một dạng của phần tử
 • Có nhiều nhất hai loại phần tử
 • D. Tôi không biết

Câu 2: Nguyên tố X có khối lượng nguyên tử gấp 3,5 lần khối lượng oxi. Chất nào sau đây là X?

Câu 3: Nguyên tố là những chất được tạo thành từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

 • Một trong 2 mặt hàng
 • B. trong số 3 mặt hàng
 • C – bốn phần tử trở lên

Câu 4: Trong tự nhiên, các nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở trạng thái nào?

Câu 5: Câu nào sau đây đúng?

 • A. Nguyên tố hóa học chỉ tồn tại ở dạng hợp chất
 • Các nguyên tố hóa học chỉ tồn tại ở trạng thái tự do
 • D. Có nhiều nguyên tố hóa học hơn là hợp chất

Câu 6: Sự cháy một chất trong oxi tạo ra nước và khí cacbonic. Nó bao gồm những yếu tố nào?

 • Một carbon
 • B. hydro
 • C. Cacbon và Hiđro

Câu 7: Một nguyên tố hóa học có thể tạo ra bao nhiêu nguyên tố?

 • A. Chỉ một mặt hàng
 • B. chỉ có hai mặt hàng
 • D. Không được chỉ định

Câu 8: Nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở những dạng nào?

 • một. hình thức miễn phí
 • B. hình dạng hợp chất
 • C. Dạng hỗn hợp

Câu 9: Hợp chất là những chất được tạo thành từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

 • A. Chỉ một mặt hàng
 • B. Chỉ từ 2 mặt hàng
 • C. Chỉ có 3 mặt hàng

Câu 10: Khí ozon được tạo bởi 3 nguyên tử oxi. Công thức hóa học của ozon là:

 • A 3O
 • B. 3 đô la Mỹ_ {2} đô la
 • Tiến sĩ .. 2 $ O3 $

Câu 11: Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A. Nguyên tố hóa học là một nhóm các nguyên tử có cùng số lớp electron trong lớp vỏ của chúng
 • C- Nguyên tố hóa học là nhóm nguyên tử có cùng số proton và electron
 • D- Nguyên tố hóa học là nhóm nguyên tử có cùng số lớp electron.

Câu 12: Nguyên tố là chất được tạo thành từ:

 • một nghìn bài báo
 • Ngô
 • Tiến sĩ .. phân tử

Câu 13: Các dạng cơ bản khác nhau của cùng một nguyên tố được gọi là các dạng:

 • một. hoá học
 • Trộn
 • thỏi jim

Câu 14: Loại hạt nào sau đây đặc trưng cho một nguyên tố hóa học?

 • B. Hạt nơtron
 • C. êlectron
 • D- nơtron và êlectron

Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Một nguyên tố hóa học có ở dạng hợp chất
 • Nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở dạng tự do và hầu hết ở dạng hợp chất
 • C. Có nhiều nguyên tố hóa học hơn chất

Câu 16: Cho dãy kí hiệu các nguyên tố sau: O, Ca, N, Fe, S. Theo thứ tự, tên gọi của các nguyên tố là:

 • A- Ôxy, cacbon, nhôm, đồng và sắt
 • B – oxy, canxi, neon, sắt, lưu huỳnh
 • C – oxy, carbon, nitơ, kẽm và sắt

Câu 17: Tìm nguyên tử khối của Mg là 24. Khối lượng của nguyên tử Mg là:

 • A 3,9852. 10-24 g
 • B 3,9852. 10-25 g
 • 39852. 10-24 gam

Câu mười tám: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

 • B. Chính xác 110 mặt hàng
 • C- 111 phần tử
 • D. 100 mặt hàng

Câu 19: Kí hiệu của nguyên tố Xecium là

Câu 20: Cho nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24. Nguyên tử nào nặng nhất?

 • B. Mg nhẹ hơn O
 • CO bằng Mg
 • D. Tất cả các câu trả lời trên

Câu 21: Giả sử một nguyên tử của nguyên tố C có 11 proton. Chọn câu trả lời sai

 • A. là nguyên tố natri
 • B. Số e là 16 e
 • D. Stt trong bảng tuần hoàn là 11

xem câu trả lời

Nguyên tố hóa học là một nhóm các nguyên tử có cùng:

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng Đúng?

Trong dãy ký hiệu nguyên tử sau: \ ({} _ 7 ^ {14} A, \, \, {} _ 9 ^ {19} B, \, \, {} _ {26} ^ {56} E, \, \, {} _ {27} ^ {56} F, \, \, {} _ 8 ^ {17} Ge, \, \, {} _ {10} ^ {20} chiều cao, \, \, {} _ {11} ^ {23} tôi, \, \, {} _ {10} ^ {22} phút \)

Những ký hiệu nào chỉ cùng một nguyên tố hóa học?

Bạn biết đơn vị khối lượng nguyên tử (u) nào?

Khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là:

Carbon 12 được làm bằng

Hãy cho biết câu nào sau đây đúng? Đúng ?

Nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Ký hiệu của nguyên tử là M.

Hạt nhân của nguyên tử X không chứa nơtron. Nguyên tử X là

Câu nào sau đây là không đúng Đúng?

Số electron và nơtron trong nguyên tử \ ({} _ {15} ^ {31} P \) là

Nguyên tử nào sau đây là đồng vị \ ({} _ {17} ^ {35} X \)

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

Nhận xét nào sau đây? không đúng Đúng?

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bằng:

Kí hiệu \ ({} _ Z ^ AX \) cho ta biết điều gì về nguyên tố hoá học X?

Đồng vị nào của X có tỉ khối giữa số proton và số nơtron là 7/8?

Câu hỏi thứ hai: Câu nào sau đây đúng?
a) Nguyên tố hóa học là một nhóm nguyên tử có cùng số lớp electron trong lớp vỏ của chúng
b) Nguyên tố hóa học là nhóm nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân
c) Nguyên tố hóa học là một nhóm nguyên tử có cùng số proton và electron
D) Nguyên tố hóa học là nhóm nguyên tử có cùng số lớp electron.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.