Ở ruồi giấm thực hiện phép lai P XMXm x XmY

Ở ruồi giấm, phép lai P: AbaBDedeXmY × ABabDEdeXMXm được F1. chứng tỏ mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Về mặt lý thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?

một. F1 có tối đa 280 kiểu gen và 64 kiểu hình

B. F1 có tối đa 280 kiểu gen và 48 kiểu hình

c. F1 có tối đa 196 kiểu gen và 24 kiểu hình

Tiến sĩ .. Ở F1 có tối đa 196 kiểu gen và 48 kiểu hình

Nhiễm sắc thể giới tính là loại nhiễm sắc thể

nhiễm sắc thể giới tính không đúng

Quy luật di truyền bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người là gì?

Ở động vật có vú, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng và alen a quy định lông dài trội hoàn toàn so với a quy định lông ngắn. Khi cho con đực lông dài trắng giao phối với con cái lông đen, lông ngắn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 con đen, dài: 1 con đen, ngắn. Cho các con F1 giao phối với nhau thu được F2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 1 con cái da đen, lùn: 1 con cái da đen, dài: 1 con đực thân đen, ngắn: 1 con đực thân trắng, thân cao. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây? sai – sai – sai?

Ở một loài động vật có vú, cho con đực thân dài, đen thuần chủng lai với con đực thân trắng, lông ngắn thu được F1 toàn con đực lông dài, thân đen. Cho F1 lai phân tích với con đực, Fa thu được tỉ lệ kiểu hình là 125 con cái lông ngắn, thân đen: 42 con cái lông dài, thân đen: 125 con đực lông ngắn, thân trắng: 40 con đực lông dài, thân trắng. Biết rằng màu sắc cơ thể do gen quy định. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?

1. Có nhiều nhất 8 kiểu gen ở Fa.

2. Tính trạng chiều dài lông do 2 cặp gen quy định.

3. Có hai kiểu gen là lông ngắn và thân trắng.

4. Cho các cá thể lông dài ở Fa giao phối ngẫu nhiên, theo lí thuyết đời con có tối đa 36 kiểu gen và 8 kiểu hình.

Ở một loài động vật giao phối với con đực thuần chủng cánh dài, lông đuôi với con cái thuần chủng cánh ngắn, không lông đuôi, thu được F1 100% có cánh dài, lông đuôi. Cho các cá thể F1 giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình của cả hai giới như sau:

Con cái: 36 cánh dài, có lông đuôi. 9 cánh dài không có lông đuôi. 24 con cánh ngắn, đuôi có lông; 51 cánh ngắn không có lông đuôi

Con đực: 90 con cánh dài, có lông đuôi; 30 cánh ngắn có lông đuôi

Biết rằng tính trạng lông đuôi do gen có 2 alen quy định, không xảy ra đột biến bổ sung và chỉ xảy ra hoán vị ở giới cái. Cho các nhận xét sau:

1. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm ở vùng dị hợp của nhiễm sắc thể X.

2. Tần số hoán vị gen là 20%

3. Tính trạng hình dạng cánh do 2 cặp alen tương tác không bổ sung.

4. Cặp gen lông đuôi nằm ở vùng dị hợp của nhiễm sắc thể Y.

5. Cho các con cái F1 phân tích trong tổng số con đực sinh ra, kiểu hình sải cánh dài, lông đuôi không chiếm tỉ lệ 0,05%.

Số ý kiến ​​đúng là bao nhiêu?

Ở ruồi giấm, phép lai P: AbaBDedeXmY × ABabDEdeXMXm được F1. chứng tỏ mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Về mặt lý thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?

một. F1 có tối đa 280 kiểu gen và 64 kiểu hình

B. F1 có tối đa 280 kiểu gen và 48 kiểu hình

c. F1 có tối đa 196 kiểu gen và 24 kiểu hình

Tiến sĩ .. Ở F1 có tối đa 196 kiểu gen và 48 kiểu hình

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.