Nồng độ mol của cation trong dung dịch AlCl3 0 45m là

(1)

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LY
I. Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li

Câu 1: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là

A. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,30M. D. 0,40M.

Câu 2: Nồng độ mol của cation trong dung dịch Ba(NO3)2 0,45M là

A. 0,45M. B. 0,90M. C. 1,35M. D. 1,00M.

Câu 3: Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 0,2M và 300 ml dung dịch Na2SO4 0,2M có nồng độ cation Na+là bao nhiêu?

A. 0,23M. B. 1M. C. 0,32M. D. 0,1M.

Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ionOH- trong dung dịch X là

A. 0,65M. B. 0,55M. C. 0,75M. D. 1,5M.

Câu 5: Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- có trong dung dịch tạo thành là

A. 0,5M. B. 1M. C. 1,5M. D. 2M.

Câu 6: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là

A. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,30M. D. 0,40M.

Câu 7: Cho 200 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong dung dịch X lần lượt là
A. 0,2; 0,2; 0,2. B. 0,1; 0,2; 0,1. C. 0,2; 0,4; 0,2. D. 0,1; 0,4; 0,1.

II. Pha chế dung dịch

Câu 1: Pha loãng dung dịch 1 lít NaOH có pH = 9 bằng nước để được dung dịch mới có pH = 8. Thể tích nước cần dùng là?
A. 5 lít. B. 4 lít. C. 9 lít. D. 10 lít.

Câu 2: Pha lỗng 1 lít dung dịch NaOH có pH = 13 bằng bao nhiêu lít nước để được dung dịch mới có pH = 11?

A. 9. B. 99. C. 10. D. 100.

Câu 3: Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

A. 5. B. 4. C. 9. D. 10.

III. Phản ứng axit – bazơ
1. Phản ứng trung hòa

Câu 1: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

A. 0,1. B. 0,3. C. 0,2. D. 0,4.

Danh mục bài viết

Câu 2: Cho 50 ml dung dịch HNO

3

1M vào 100 ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung

dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của x là

A. 0,5. B. 0,8. C. 1,0. D. 0,3.

Câu 3: Để trung hòa 40 ml dung dịch H2SO4 0,25M cần 50 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

A. 0,1. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,4.

Câu 4: Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thì phản ứng xảy ra vừa đủ. Nồng độ mol của HCl trongdung dịch đã dùng là

A. 1,0M. B. 0,25M. C. 0,5M. D. 0,75M.

Câu 5: Để trung hịa hồn tồn dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 thì cần bao nhiêu lít dung dịch chứa HCl0,1M và H2SO4 0,05M?

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 6: Đổ 10 ml dung dịch KOH vào 15 ml dung dịch H2SO4 0,5M, dung dịch vẫn dư axit. Thêm 3 ml dung dịch NaOH 1M vàothì dung dịch trung hồ. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là

A. 1,2M. B. 0,6M. C. 0,75M. D. 0,9M.

Câu 7: Dung dịch X chứa KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 0,75M. Thể tích dung dịch X cầnvừa đủ để trung hòa 40 ml dung dịch Y là

A. 0,063 lít. B. 0,125 lít. C. 0,15 lít. D. 0,25 lít.

Câu 8: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H

2

(đktc). Thể tích

dung dịch axit H

2

SO

4

2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là

A. 150 ml. B. 75 ml. C. 60 ml. D. 30 ml.

Câu 9: Dung dịch X chứa axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/l. Để trung hoà 20 ml dung dịch X cần dùng 300 ml dung dịch NaOH0,1M. Mặt khác, lấy 20 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa. Giá trị của a, blần lượt là

A. 1,0 và 0,5. B. 1,0 và 1,5. C. 0,5 và 1,7. D. 2,0 và 1,0.
Câu 10: Để trung hòa 100 ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 200.

B. 150.

C. 50.

D. 100.

Câu 11: Lấy 500 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1,98M và H2SO4 1,1M trộn với V lít dung dịch chứa NaOH 3M và Ba(OH)2 4Mthì trung hồ vừa đủ. Thể tích V là

(2)

Câu 12: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M, H2SO4 0,2M và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Dungdịch Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là

A. 600. B. 1000. C. 333,3. D. 200.

Câu 13: Hoà tan 17 gam hỗn hợp NaOH, KOH, Ca(OH)2 vào nước được 500 gam dung dịch X. Để trung hoà 50 gam dung dịch Xcần dùng 40 gam dung dịch HCl 3,65%. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được khối lượng muối khan là

A. 3,16 gam. B. 2,44 gam. C. 1,58 gam. D. 1,22 gam.
2. Bài tập về pH

Câu 1: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M, thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pHbằng

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 2: Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì thu được dung dịch có giátrị pH bằng

A. 9. B. 12,30. C. 13. D. 12.

Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125Mthu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A.7. B. 2. C. 1. D. 6.
Câu 4: Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng

A. 0,23. B. 2,3. C. 3,45. D. 0,46.

Câu 5: Để trung hoà 100 gam dung dịch HCl 1,825% cần bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 có pH bằng 13?

A. 500 ml. B. 0,5 ml. C. 250 ml. D. 50 ml.

Câu 6: Trộn 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 aM, thu được dung dịchcó pH = 3. Vậy a có giá trị là

A. 0,39. B. 3,999. C. 0,399. D. 0,398.

Câu 7: Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l), thu được 200 ml dungdịch có pH=12. Giá trị của a

A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12.

Câu 8: Trộn 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH aM thu được 500 ml dungdịch có pH = 12. Giá trị a là

A. 0,13M. B. 0,12M. C. 0,14M. D. 0.10M.

Câu 5: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HCl 0,2M và HNO3 0,3M với thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Cho 300 ml dungdịch X tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M được dung dịch Z có pH = 1. Giá trị của V là

A. 0,06. B. 0,08 . C. 0,30 . D. 0,36.

Câu 6: Cho 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2bM và KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa và dung dịch Z có pH = 12. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0,01M và 0,01M. B. 0,02M và 0,04M.

C. 0,04M và 0,02M. D. 0,05M và 0,05M.

Câu 7: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ xM, thu được m
gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của m và x là

A. 0,5825 và 0,06. B. 0,5565 và 0,06. C. 0,5825 và 0,03. D. 0,5565 và 0,03.

Câu 8: Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,25M và Ba(OH)2 0,15M, dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,5M và HNO3 0,2M. TrộnV lít dung dịch X với V’ lít dung dịch Y, thu được dung dịch Z có pH =3. Tỉ lệ V/V’ là

A. 2,17. B. 1,25. C. 0,46. D. 0,08.

Câu 9: Trộn hai dung dịch H2SO4 0,1M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Lấy 450 ml dung dịchX cho tác dụng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,15M và KOH 0,05M, thu được dung dịch Z có pH = 1. Giá trị của V là

A. 0,225. B. 0,155. C. 0,450. D. 0,650.

Câu 10: Trộn lẫn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Lấy300 ml dung dịch X cho phản ứng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M, thu được dung dịch Z có pH = 2. Giá trịV là

A. 0,134 lít. B. 0,214 lít. C. 0,414 lít. D. 0,424 lít.

Câu 11: Dung dịch X thu được khi trộn một thể tích dung dịch H2SO4 0,1M với một thể tích dung dịch HCl 0,2M. Dung dịch Ychứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đổ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, khuấy đều để phản ứng xảy ra hồn tồn,thu được 200 ml dung dịch X có pH = a và m gam kết tủa Y. Giá trị của a và m lần lượt là

A. 13 và 1,165. B. 2 và 2,330. C. 13 và 2,330. D. 7 và 1,165.

Câu 12: Trộn các dung dịch HCl 0,75M; HNO3 0,15M; H2SO4 0,3M với các thể tích bằng nhau thì được dung dịch X. Trộn 300 mldung dịch X với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M, thu được m gam kết tủa và dung dịch Y có pH = x. Giá trị của x và m lần lượtlà:

A. 1 và 2,23 gam. B. 1 và 6,99 gam. C. 2 và 2,23 gam. D. 2 và 1,165 gam.

Câu 13: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ xM, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của x và m là

(3)

C. x = 0,200; m = 3,23. D. x = 0,020; m = 3,23.

Câu 14: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 0,1M và HNO3 0,3M, dung dịch Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,1M.Lấy a lít dung dịch X cho vào b lít dung dịch Y, thu được 1 lít dung dịch Z có pH = 13. Giá trị a, b lần lượt là

A. 0,5 lít và 0,5 lít. B. 0,6 lít và 0,4 lít.
C. 0,4 lít và 0,6 lít. D. 0,7 lít và 0,3 lít.

Câu 15: Dung dịch X gồm HCl 0,2M; HNO3 0,3M; H2SO4 0,1M; HClO4 0,3M, dung dịch Y gồm KOH 0,3M; NaOH 0,4M; Ba(OH)20,15M. Cần trộn X và Y theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để được dung dịch có pH = 13?

A. 11: 9. B. 9 : 11. C. 101 : 99. D. 99 : 101.
Câu 16: Giá trị pH của dung dịch HCl 0,01M là

A. 2. B. 12. C. 10. D. 4.

Câu 17: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 18: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H

2

SO

4

0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm

NaOH 0,2M và Ba(OH)

2

0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH bằng

A. 1,2. B. 1,0. C. 12,8. D. 13,0.

Câu 19: Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH=2 cần V ml dung dịch NaOH 0,02M. Giá trị của V là

A. 300. B. 150. C. 200. D. 250

3. Phản ứng của đơn bazơ (NaOH, KOH) với đa axit (H2SO4, H3PO4)

Câu 1: Trộn lẫn 500 ml dung dịch NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch H2SO4 0,1M, thu được dung dịch Y. Trong dung dịch Y cócác sản phẩm là

A. Na2SO4. B. NaHSO4.
C. Na2SO4 và NaHSO4. D. Na2SO4 và NaOH.

Câu 2: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, muối thu được có khối lượng là
A. 14,2 gam. B. 15,8 gam. C.16,4 gam. D.11,9 gam.

Câu 3: Cho 100 ml dung dịch NaOH 4M tác dụng với 100 ml dung dịch H3PO4 aM, thu được 25,95 gam hai muối. Giá trị của alà

A. 1. B. 1,5. C. 1,25. D. 1,75.

Câu 4: Trộn lẫn 500 ml dung dịch H2SO4 0,3M với 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH aM, sau phản ứng thu được dung dịch X
chứa 19,1 gam muối. Giá trị của a là

A. 0,5. B. 1. C. 1,5. D. 2.

Câu 5: Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam dung dịch NaOH 8%, thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm tương của chất tantrong X là

A. Na2HPO4 và 11,2%. B. Na3PO4 và 7,66%.

C. Na2

HPO

4

và 13,26%.

D. Na

2

HPO

4

; NaH

2

PO

4

đều là 7,66%.

Câu 6: Thêm 150 ml dung dịch KOH 2M vào 120 ml dung dịch H3PO4 1M. Khối lượng các muối thu được trong dung dịch là
A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4. B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4.

C. 10,44 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4. D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4.
IV. Phản ứng trao đổi

1. Sử dụng bảo tồn điện tích

Câu 1: Một cốc nước có chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO

3. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là
A. 2a+2b=c-d. B. a+b=c+d. C. 2a+2b=c+d. D. a+b=2c+2d.

Câu 2: Có hai dung dịch X, Y, mỗi dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong các ion sau: K+ (0,15 mol); Fe2+(0,1 mol); NH4+ (0,2 mol); H+ (0,2 mol);Cl- (0,1 mol);SO42- (0,15 mol); NO3- (0,2 mol); CO32- (0,075 mol). Thành phần của X, Y là:

A. X: Fe2+, H+, SO

42-, Cl- và Y: K+, NH4+, CO32-, NO3-.

B. X: NH4+, H+, SO42-, CO32- và Y: K+, Fe2+, NO3-, Cl-.
C. X: Fe2+, H+, NO

3-, SO42- và Y: K+, NH4+, CO32-, Cl-.
D. X: Fe2+, K+, SO

42-, NO3- và Y: H+, NH4+, CO32-, Cl-.

Câu 3: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO

3- và x mol Cl-. Giá trị của x là
A. 0,35. B. 0,3. C. 0,15. D. 0,20.

Câu 4: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– và y mol SO

42–. Tổng khối lượng các muối tan có trong dungdịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,01 và 0,03. B. 0,02 và 0,05. C. 0,05 và 0,01. D. 0,03 và 0,02.
Câu 5: Một dung dịch chứa 0,25 mol Cu2+; 0,2 mol K+; a mol Cl- và b mol SO

42-. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch là 52,4gam. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0,4 và 0,15. B. 0,2 và 0,25. C. 0,1 và 0,3. D. 0,5 và 0,1.

Câu 6: Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3

. Cô cạn dung dịch X thu được
m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

(4)

Câu 7: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol

HCO

3

và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion Xvà giá trị của a là

A.

Cl

và 0,01. B.

NO

3

và 0,03. C.

23

CO

và 0,03. D.

OH

 và 0,03.

Câu 8: Dung dịch X có 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- và a mol Y-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối
khan. Ion Y- và giá trị của m là

A. OH và 30,3. B. NO

3- và 23,1. C. NO3- và 42,9. D. OH– và 20,3.

Câu 9: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam
muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là

A. 24SO 

và 56,5. B. 23CO 

và 30,1. C. 24SO 

và 37,3. D. 23CO 

và 42,1.
Câu 10: Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl– và 0,2 mol NO

3–. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đếnkhi được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là

A. 150 ml. B. 300 ml. C. 200 ml. D. 250 ml.

Câu 11: Dung dịch X có chứa Ba2+ (x mol), H+ (0,2 mol),

Cl

 (0,1 mol),

NO

3 (0,4 mol). Cho từ từ dung dịch K

2CO3 1M vàodung dịch X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, thấy tiêu tốn V lít dung dịch K2CO3. Giá trị của V là

A. 0,15. B. 0,4. C. 0,2. D. 0,25.

Câu 12: Dung dịch X chứa các cation gồm Mg2+, Ba2+, Ca2+ và các anion gồm Cl- và NO

3-. Thêm từ từ 250 ml dung dịch Na2CO31M vào dung dịch X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Tổng số mol các anion có trong dung dịch X là

A. 1,0. B. 0,25. C. 0,75. D. 0,5.
Câu 13: Dung dịch X có chứa 0,07 mol Na+, 0,02 mol SO

42-, và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3- và y mol H+; tổng sốmol ClO4-, NO3- là 0,04 mol. Trộn X và T được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là

A. 1. B. 12. C. 13. D. 2.

Câu 14: Dung dịch X chứa a mol Na+; b mol

HCO

3

; c mol

23

CO

và d mol

24

SO

. Để tạo kết tủa lớn nhất người ta phải dùng100 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l. Biểu thức tính x theo a và b là

A. a bx0,1

. B.

a bx0,2

. C.

a bx0,3

. D.

a bx2.

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300 ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 0,5M, thấy thốt ra 5,6 lít H2 (đktc). Tính thể tíchdung dịch NaOH 1M cần cho vào dung dịch X để thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất?

A. 300 ml. B. 500 ml. C. 400 ml. D. 600 ml.

Câu 16: Hịa tan hồn tồn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dungdịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối đượctạo ra là

A. 13,70 gam. B. 18,46 gam. C. 12,78 gam. D. 14,62 gam.

Câu 17: Cho 4,93 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 1 cốc chứa 480 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng). Sau khi phản ứng kết thúc
cho tiếp V ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,1M và NaOH 0,7M vào cốc để kết tủa hết các ion Mg2+ và Zn2+ trong dung dịch.Giá trị V sẽ là

A. 486 ml. B. 600 ml. C. 240 ml. D. 640 ml.

Câu 18: Có hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong các ion sau: K+: 0,3 mol; Mg2+: 0,2mol; NH4+: 0,5 mol; H+: 0,4 mol; Cl-: 0,2 mol; SO42-: 0,15 mol; NO3-: 0,5 mol; CO32-: 0,3 mol. Một trong hai dung dịch trên chứacác ion là

A. K+, Mg2+, SO

42-, Cl-. B. K+, NH4+, CO32-, Cl-.
C. NH4+, H+, NO3-, SO42-. D. Mg2+, H+, SO42-, Cl-.

Câu 19: Một dung dịch có chứa các ion : Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO

3- (0,1 mol), và SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,05. B. 0,075. C. 0,1. D. 0,15.

Câu 20: Dung dịch X chứa các ion: Fe2+ (0,1 mol), Al3+ (0,2 mol), Cl- (x mol), SO

42- (y mol). Cô cạn dung dịch X thu được 46,9 gammuối rắn. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,1 và 0,35. B. 0,3 và 0,2. C. 0,2 và 0,3. D. 0,4 và 0,2.

Câu 21: Dung dịch X gồm a mol Na

+

; 0,15 mol K

+

; 0,1 mol

HCO

3

; 0,15 mol

CO

32

và 0,05 mol

SO

24

. Tổng khối

lượng muối trong dung dịch X là

A. 33,8 gam

.

B. 28,5 gam.

C. 29,5 gam.

D. 31,3 gam.

Câu 22: Dung dịch X gồm 0,3 mol K+; 0,6 mol Mg2+; 0,3 mol Na+; 0,6 mol Cl- và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam
muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là

A. SO42- và 169,5. B. CO32- và 126,3. C. SO42- và 111,9. D. CO32- và 90,3.
Câu 23: Dung dịch X có chứa: Mg2+, Ba2+, Ca2+và 0,2 mol Cl-, 0,3 mol NO

3-. Thêm dần dần dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch X
cho đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng lại. Hỏi thể tích dung dịch Na2CO3 đã thêm vào là bao nhiêu?

(5)

Câu 24: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Ygồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

A. 57 ml. B. 50 ml. C. 75 ml. D. 90 ml.

2. Sử dụng phương trình ion rút gọn và bảo tồn điện tích

Câu 1: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X có chứa các ion NH4+, SO42-, NO3-, thu được 23,3 gam kết tủa và6,72 lít (đktc) khí. Nồng độ mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X là bao nhiêu?

A. 1,5M và 2M. B. 1M và 1M. C. 1M và 2M. D. 2M và 2M.
Câu 2: Trộn dung dịch chứa Ba2+; 0,06 mol

OH

 , 0,02 mol Na+ với dung dịch chứa 0,04 mol

HCO

3

, 0,03 mol

23

CO

và Na+.Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là

A. 1,97. B. 7,88. C. 5,91. D. 3,94.

Câu 3: Dung dịch X chứa các ion: CO32-, SO32-, SO42-, 0,1 mol HCO3- và 0,3 mol Na+. Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào X thìthu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V là

A. 0,15. B. 0,25. C. 0,20. D. 0,30.
Câu 4: Dung dịch E chứa các ion Mg2+, SO

42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra hai phần bằng nhau: Cho phần một tác dụng vớidung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần hai tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng

A. 6,11gam. B. 3,055 gam. C. 5,35 gam. D. 9,165 gam.
Câu 5: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO

42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng vớilượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07 gam kết tủa. Phần hai tác dụng với lượng dư dungdịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cơ cạn chỉcó nước bay hơi)

A. 3,73 gam. B. 7,04 gam. C. 7,46 gam. D. 3,52 gam.
Câu 6: Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH

4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu2,24 lít khí (đktc). Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa. Lấy 100 ml dungdịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 (đktc). Khối lượng muối có trong 500 ml dung dịch X là

A. 14,9 gam. B. 11,9 gam. C. 86,2 gam. D. 119 gam.

Câu 7: Dung dịch X gồm Zn2+, Cu2+,

Cl

. Để kết tủa hết ion

Cl

 trong 200 ml dung dịch X cần 400 ml dung dịch AgNO
3 0,4M.Khi cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dung dịch X thu được kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 1,6

gam chất rắn. Nồng độ mol của Zn2+ trong dung dịch X là

A. 0,2M. B. 0,3M. C. 0,4M. D. 0,1M.

Câu 8: Có 1 lít dung dịch hỗn hợp Na

2

CO

3

0,1 mol/l và (NH

4

)

2

CO

3

0,25 mol/l. Cho 43 gam hỗn hợp BaCl

2

và CaCl

2

vào dung dịch đó. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 39,7 gam kết tủa X và dung dịch Y. Phần trăm khối

lượng các chất trong X là

A. 50%, 50%. B. 35,5%, 64,5%. C. 49,62%, 50,38%. D. 25,6%, 74,4%.

Câu 9: Hỗn hợp chất rắn X gồm 6,2 gam Na2O, 5,35 gam NH4Cl, 8,4 gam NaHCO3 và 20,8 gam BaCl2. Cho hỗn hợp X vào nướcdư, đun nóng. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam chất tan. Giá trị m là

A. 42,55. B. 11,7. C. 30,65. D. 17,55.

Câu 10: Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2; 0,3 mol Mg2; 0,4 mol Cl và a mol HCO3

. Đun dung dịch X đến cạn thu đượcmuối khan có khối lượng là

A. 49,4 gam. B. 28,6 gam. C. 37,4 gam. D. 23,2 gam.

Câu 11: Hòa tan hết một lượng Na vào dung dịch HCl 10%, thu được 46,88 gam dung dịch gồm NaCl và NaOH và 1,568 lít H2(đktc). Nồng độ phần trăm của NaCl trong dung dịch thu được là

A. 14,97. B. 12,48. C. 12,68. D. 15,38.

Câu 12: Cho m gam Ba vào 250 ml dung dịch HCl aM, thu được dung dịch X và 6,72 lít H2 (đktc). Cơ cạn dung dịch X thu được55 gam chất rắn khan. Giá trị của a là

A.2,4M. B.1,2M. C.1,0M. D. 0,8M.

Câu 13: Dung dịch X chứa 0,025 mol

CO

32

; 0,1 mol Na

+

; 0,25 mol NH

4+

và 0,3 mol Cl

. Cho 270 ml dung dịch

Ba(OH)

2

0,2M vào dung dịch X và đun nhẹ (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và

dung dịch Ba(OH)

2

giảm sau quá trình phản ứng là

A. 7,015.

B. 6,761.

C. 4,215.

D. 5,296.

Câu 14: Một dung dịch X có chứa 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO

3-, a mol OH- và b mol Na+. Để trung hoà 1/2 dung dịch X người tacần dùng 200 ml dung dịch HCl 0,1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X là

A. 16,8 gam. B. 3,36 gam. C. 4 gam. D. 13,5 gam.

Câu 15: Có 100 ml dung dịch X gồm: NH4+, K+, CO32–, SO42–. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng vớidung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 6,72 lít (đktc) khí NH3 và 43 gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thuđược 2,24 lít (đktc) khí CO2. Cơ cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

(6)

Câu 16: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol

24

SO

; 0,12 mol

Cl

 và 0,05 mol

+4

NH

. Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1Mvào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan.Giá trị của m là

A. 7,190. B. 7,020. C. 7,875. D. 7,705.

Câu 17: Cho 7,8 gam kali tác dụng với 1 lít dung dịch HCl 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít H2 (đktc). Cô cạndung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của V và m lần lượt là

A. 2,24 và 7,45. B. 1,12 và 3,725. C. 1,12 và 11,35. D. 2,24 và 13,05.
V. Tính lưỡng tính của Al(OH)3, Zn(OH)2

Câu 1: Cho 1,05 mol NaOH vào 0,1 mol Al2(SO4)3. Hỏi số mol NaOH có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?
A. 0,65 mol. B. 0,45 mol. C. 0,75 mol. D. 0,25 mol.

Câu 2: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol; Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thuđược m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,568. B. 1,560. C. 4,908. D. 5,064.

Câu 3: Cho 200 ml dung dịch KOH 0,9M; Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,3M và Al2(SO4)3 0,3M. Sau khi các phảnứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

A. 9,32 gam. B. 10,88 gam. C. 14 gam. D. 12,44 gam.

Câu 4: Hoà tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 được dung dịch X. Thêm 1,3 molBa(OH)2 nguyên chất vào dung dịch X thấy xuất hiện kết tủa Y. Khối lượng tủa Y là

A. 344,18 gam. B. 0,64 gam. C. 41,28 gam. D. 246,32 gam.

Câu 5: Cho 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giátrị nhỏ nhất của V là

A. 1,2. B. 2. C. 2,4. D. 0,6.

Câu 6: Cho 1 mol KOH vào dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,2 mol Al(NO3)3. Để thu được 7,8 gam kết tủa thì giá trị lớn nhấtcủa a thỏa mãn là

A. 0,75 mol. B. 0,5 mol. C. 0,7 mol. D. 0,3 mol.

Câu 7: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 100 ml dung dịch HCl xM, thu được dung dịch X. Cho dung dịch X vào 200 ml dungdịch AlCl3 0,5M, thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,6M. B. 1M. C. 1,4M. D. 2,8M.

Câu 8: Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 vào 50 ml dung dịch NaOH, thu được 1,56 gam kết tủa và dung dịch X. Nồng độ mol của dungdịch NaOH là

A. 1,2M. B. 2,4M. C. 3,6M. D. 1,2M và 3,6M.

Câu 9: Thêm 240 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ aM, khuấy đều tới khi phản ứng hoàn toàn thuđược 0,08 mol kết tủa. Thêm tiếp 100 ml dung dịch NaOH 1M thì thấy có 0,06 mol kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,5M. B. 0,75M. C. 0,8M. D. 1M.

Câu 10: Tính V dung dịch Ba(OH)2 0,01M cần thêm vào 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M để thu được 4,275 gam kết tủa?
A. 1,75 lít. B. 1,5 lít. C. 2,5 lít. D. 0,8 lít.

Câu 11: Cho V lít dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Biết dung dịch X hoàtan hết 2,04 gam Al2O3. Giá trị của V là

A. 0,16 lít hoặc 0,32 lít. B. 0,24 lít.

C. 0,32 lít. D. 0,16 lít hoặc 0,24 lít.

Câu 12: Hồ tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M, thu được dung dịch X. Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1M vào Xcho đến khi kết tủa tan một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi ta được chất rắn nặng 0,51 gam. V có giátrị là

A. 1,1 lít. B. 0,8 lít. C. 1,2 lít. D. 1,5 lít.

Câu 13: Hịa tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa.Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 20,125. B. 12,375. C. 22,540. D. 17,710.

Câu 14: Hịa tan hồn tồn 7,74 gam một hỗn hợp gồm Mg, Al bằng 500 ml dung dịch gồm H

2

SO

4

0,28M và HCl

1M, thu được 8,736 lít H

2

(đktc) và dung dịch X. Thêm V lít dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Ba(OH)

2

0,5M

vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất.

a. Số gam muối thu được trong dung dịch X là

A. 38,93 gam.

B. 38,95 gam.

C. 38,97 gam.

D. 38,91 gam.

b. Thể tích V là

A. 0,39 lít. B. 0,4 lít. C. 0,41 lít. D. 0,42 lít.

c. Lượng kết tủa là

A. 54,02 gam. B. 53,98 gam. C. 53,62 gam. D. 53,94 gam.

Câu 15: Hòa tan 4,6 gam Na vào dung dịch chứa 200 ml dung dịch HCl xM, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với 100 mldung dịch AlCl3 0,6M, thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị x là

(7)

Câu 16: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi cácphản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là

A. 4 : 3. B. 3 : 4. C. 7 : 4. D. 3 : 2.

Câu 17: Dung dịch X chứa 0,15 mol Fe3+; x mol Al3+; 0,25 mol

2
4

SO

và y mol

Cl

 . Cho 710 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vàodung dịch X thu được 92,24 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,23 và 0,64. B. 0,5 và 0,45. C. 0,3 và 0,85. D. 0,3 và 0,45.

Câu 18: Cho 500 ml dung dịch Ba (OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 75. B. 150. C. 300. D. 200.

Câu 19: Hòa tan hết m gam Al2(SO4)3 vào H2O thu được 300 ml dung dịch X. Cho 150 ml dung dịch X tác dụng với dung dịchchứa 0,3 mol NaOH, kết thúc các phản ứng thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác, cho 150 ml dung dịch X còn lại phản ứng vớidung dịch chứa 0,55 mol KOH, kết thúc các phản ứng sinh ra a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là

A. 51,30 và 3,9. B. 51,30 và 7,8. C. 25,65 và 3,9. D. 102,60 và 3,9.

Câu 20: Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất là

A. 210 ml. B. 90 ml. C. 180 ml. D. 60 ml.

Câu 21: Cho 250 ml dung dịch NaOH 4M vào 50 ml dung dịch Al2(SO4)3 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Thành phầncác chất trong X gồm

A. Na2SO4 và NaOH. B. Na2SO4, NaAlO2, NaOH.
C. Na2SO4 và Al2(SO4)3. D. Na2SO4 và NaAlO2.

Câu 22: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,568. B. 4,128. C. 1,560. D. 5,064.

Câu 23: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch KOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. a. Giá trị nhỏ nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

A. 1,2. B. 2. C. 2,4. D. 1,5.b. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

A. 1,2. B. 2. C. 2,4. D. 2,5.

Câu 24: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thuđược 7,8 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,35. B. 0,25. C. 0,45. D. 0,25 hoặc 0,45.

Câu 25: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,2. B. 0,8. C. 0,9. D. 1,0.

Câu 26: Hòa tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch X và có

1,12 lít H

2

bay ra (đktc). Cho dung dịch chứa 0,03 mol AlCl

3

vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 0,78 gam. B. 1,56 gam. C. 0,81 gam. D. 2,34 gam.

Câu 27: Cho 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M, KOH 1M và Ba(OH)2 1,2M vào 100 ml dung dịch AlCl3 xM thì thu được 9,36
gam kết tủa. Vậy nếu cho 200 ml dung dịch NaOH 1,2M vào 100 ml dung dịch AlCl3 xM thì khối lượng kết tủa thu được và giátrị của x là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 11,70 gam và 1,6. B. 9,36 gam và 2,4. C. 6,24 gam và 1,4. D. 7,80 gam và 1,0.
Câu 28: Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO

3-; x mol Cl- và y mol Cu2+. Cho X tác dụng hết với dungdịch AgNO3 dư, thu được 17,22 gam kết tủa. Mặt khác, cho 170 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được m gam kết tủa. Biếtcác phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 4,86. B. 5,06. C. 4,08. D. 3,30.

Câu 29: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO

3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M vàBa(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là:

A. 0,020 và 0,012. B. 0,020 và 0,120. C. 0,012 và 0,096. D. 0,120 và 0,020.

Câu 30: Cho m gam Na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl3 0,4M. Sau phản ứng thu được kết tủa có khốilượng là (m – 3,995) gam. m có giá trị là

A. 7,728 gam hoặc 12,788 gam. B. 10,235 gam.

C. 7,728 gam. D. 10,235 gam hoặc 10,304 gam.

Câu 31: X là dung dịch Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2. Trộn 200 ml X với 300 ml Y được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml X với500 ml Y được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X và Y lần lượt là:

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.