Nguyen tu x co so khoi bang 19 va cau hinh e la mot s22 s22 b nam hat nhan cua x co ahr0chm6ly9jzg4udnvuz29plnzul3z1bmdvas8ymdiwlza2mjkvmtu5mzqwntu1njm2m19saw5olnbuzw

Nguyên tử x có số khối bằng 19 và cấu hình e là một s22 s22 b năm hạt nhân của x có

Câu hỏi liên quan

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hạt mang điện tích trong hạt nhân X là

một. Ngày 15

B. 26

c. 13

Tiến sĩ .. 14

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hạt mang điện tích trong hạt nhân X là

một. Ngày 15.

B. 26.

c. 13.

Tiến sĩ .. 14.

Cấu hình nguyên tử của nguyên tố M là: 1s22s22p63s23p1. Số hạt mang điện trong hạt nhân M3 + là

một. 16.

B. 13.

c. mười.

Tiến sĩ .. 23.

Cấu hình nguyên tử của nguyên tố M là: 1s22s22p63s23p1. Số hạt mang điện trong hạt nhân M3 + là

một. 16.

B. 13.

c. mười.

Tiến sĩ .. 23.

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các ô con p là 7. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 8. Nguyên tố X và Y là (Tìm hiểu về số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26)

Câu 1: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các ô con p là 7. Số hạt mang điện của 1 nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 8 hạt.

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y

b) Xác định vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình điện tử ngoài là. \ (ns ^ 2np ^ 3 \). Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 91,18% về khối lượng

a) Chọn phần tử X

b) Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit đầu

Câu 3: Cho các chất sau: MgO, \ (N_2, CO_2, HCl, FeCl_2, H_2O, NaF \)

a) Dựa vào tính chất của các nguyên tố tạo nên phân tử, hãy xác định phân tử nào có liên kết cộng hóa trị, phân tử nào có liên kết ion.

b) Viết công thức điện tử, công thức cấu tạo của phân tử có liên kết cộng hóa trị

c) Mô tả sự hình thành liên kết trong các hợp chất cấu tạo bởi liên kết ion

Câu 4: Cho 8 gam một kim loại A (nhóm IIA) phản ứng với 200 ml nước, thu được 4,48 lít khí hiđro.

a) Xác định tên của khoáng vật này (Biết rằng nhóm IIA gồm: Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137, Ra = 226)

b) Tính nồng độ \ (cm \) Từ dung dịch thu được sau phản ứng? (Bỏ qua thể tích các chất khí và chất rắn, coi thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi nhẹ).

Cấu hình electron nào sau đây được viết? không đúng Đúng?

Ion X có 18 electron và 16 proton với điện tích là

Cu2 + có cấu hình điện tử (bạn biết rằng đồng có Z = 29)

Cho nguyên tử Zn chứa số thứ 30. Thành phần của ion Zn2 ​​+ là

Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố:

M là nguyên tố p và nguyên tố M có 7 electron hóa trị. m là:

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p4. Nhận xét nào sau đây? Đúng

Cho biết nguyên tử clo có Z = 17, cấu hình electron của ion Cl- là:

Danh mục con nào sau đây gần bão hòa?

cho ba ion: Na +, Mg2 +, F–. Trong những tuyên bố sau đây? sai – sai – sai ?

Nguyên tử \ ({} _ 8 ^ {16} O \) có số electron được phân bố theo thứ tự của các lớp:

Nguyên tử 24Mg có cấu hình electron: 1s22s22p63s2. Hạt nhân Mg có:

Nguyên tố nào sau đây có nhiều electron chưa ghép đôi nhất?

Phần tử nào sau đây là phần tử của s?

Nguyên tố X có cấu hình e: 1s22s22p63s23p3. phần kết luận không đúng Đúng là:

Trong nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn,

Trong một khoảng thời gian, khi điện tích hạt nhân tăng lên,

Trong nhóm A khi chuyển từ trên xuống dưới

Công thức chung của oxit kim loại nhóm IIA là

Thứ tự tăng dần của các phi kim đối với các nguyên tố trong Nhóm VIIA là

Cho hai thành phần X (Z = 12) và Y (Z = 15). Câu nào sau đây là Đúng

Hiđroxit nào sau đây có tính axit mạnh nhất?

Sắp xếp các mục sau theo thứ tự cơ bản tăng dần:

Vị trí của Al trong chu kỳ và nhóm xuất hiện như sau:

Nguyen tu x co so khoi bang 19 va cau hinh e la mot s22 s22 b nam hat nhan cua x co ahr0chm6ly9jzg4udnvuz29plnzul3z1bmdvas8ymdiwlza2mjkvmtu5mzqwntu1njm2m19saw5olnbuzw==

Cho các nhận xét sau:

(a) Từ Mg đến Si, bán kính nguyên tử tăng dần.

(b) Al là chất lưỡng tính vì Mg là kim loại và Si là phi kim.

(c) Tổng số electron hóa trị của Mg, Al, Si là 9.

(d) Tính axit của các hiđroxit giảm dần theo thứ tự: H2SiO3, Al (OH) 3, Mg (OH) 2.

(e) Các nguyên tố Mg, Al, Si không thể tạo hợp chất khí với hiđro.

(f) Độ âm điện giảm dần theo thứ tự: Si, Al, Mg, B.

Từ dữ liệu trên, số câu lệnh hợp lệ là

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

Câu nào sau đây là không đúng Đúng?

X có số proton = Số electron = 11.

Số nơtron = số khối – số proton = 24-11 = 13.

Vậy trong hạt nhân của X có 11 proton và 13 nơtron → chọn b.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

câu trả lời là không

X chứa số proton = số electron = 11. Số nơtron = số khối – số proton = 24-11 = 13.

Vậy trong hạt nhân của X có 11 proton và 13 nơtron → chọn b.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

18/06/2021 3.637

11 proton, 13 neutron

Câu trả lời chính xác

11 proton, chưa biết số nơtron

X chứa số proton = số electron = 11. Số nơtron = số khối – số proton = 24-11 = 13. Vậy trong hạt nhân của X có 11 proton và 13 nơtron → chọn B.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Nguyên tố X có Z = 17. Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của X là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3,417

Danh mục thứ ba (n = 3) có một số danh mục phụ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.687

Nguyên tử X có 19 electron. Trong trường hợp cơ bản, X có một obitan chứa e như sau:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2,599

Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các ô con là p 11. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.865

Cho các nguyên tử K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24), Cu (Z = 29). Các nguyên tử có cùng số electron lớp ngoài cùng là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.712

Trong một lớp con 4d, số electron tối đa là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.447

Nguyên tử của nguyên tố A có lớp vỏ ngoài là 3p. Tổng số electron trong các ô con p là 9. Nguyên tố A là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 924

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong lớp vỏ p của nó là 7 electron. Một nguyên tử của nguyên tố Y có số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện trong X. X và Y là hai nguyên tố:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 898

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng Đúng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 836

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các ô con p là 7. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 8. Nguyên tố X và Y là (Tìm hiểu về số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; C1 = 17; Fe = 26)

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 809

Lớp vỏ thứ n chứa số electron tối đa

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 802

Atom X có cấu hình điện tử ở vỏ ngoài của 3s1. Trong nguyên tử X, tổng số hạt mang điện là.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 746

Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có vỏ con ngoài cùng là 2p. Tổng số electron ở hai tiết diện ngoài cùng của hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 744

Câu nào sau đây? không đúng Đúng:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 696

Lớp n chứa số obitan tối đa

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 644

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.