Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy9ob3qucg5n

Nguyên tử nào có tổng số hạt notron là 22

Nguyên tử của nguyên tố X chứa 82 hạt, nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 22 hạt. Số khối A của nguyên tử X là

A 52.

B 48.

C 56.

D 54.

Lựa chọn câu trả lời:

Giải thích:

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 82:

P + e + n = 82 hoặc 2p + n = 82 (vì p = e) (1)

Số hạt mang điện (p và e) nhiều hơn số hạt không mang điện (n) là 22 hạt.

(p + e) ​​- n = 22 hoặc 2p – n = 22 (2)

Giải (1), (2) ta có p = e = 26; n = 30

Số khối X = Z + N = p + n = 56

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 37

  • Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy9ob3qucg5n

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

Quảng cáo

Nguyên tử của mỗi nguyên tố đều có số Z riêng biệt nên để xác định nguyên tố ta cần xác định Z bằng cách làm và giải phương trình số hạt.

phương pháp:

– Dựa vào Z sẽ xác định được nguyên tử đó thuộc nguyên tố hóa học nào

– Lưu ý: Z = số proton (z) = số electron (e) = e

Số khối: A = Z + N

Tổng số hạt = 2.Z + N

Tổng số nhà cung cấp dịch vụ = Z + E = 2Z

Ví dụ 1: Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 22 hạt. Vậy X là

Hướng dẫn:

Ta có: 2.Z + N = 82

2.Z – N = 22

➢ Z = (82 + 22) / 4 = 26

➢X là Fe

Công thức áp dụng nhanh: Z = (S + A) / 4

ở đó:

Z: số nguyên tử

S: tổng số hạt

A: Sự khác biệt giữa các hạt tích điện và không tích điện

phương pháp:

Nếu là MxYy thì có x nguyên tử M và y nguyên tử Y.

Và do đó x.ZX + y.ZY = (Phân tử mịn + Phân tử) / 4

Quảng cáo

Ví dụ thứ hai: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X có công thức M2O là 140, trong phân tử X có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Vậy X là

Hướng dẫn:

Trong X có 2 nguyên tử M và 1 nguyên tử O.

Vậy ta có: 2.ZM + 8 = (140 + 44): 4 = 46 ⇒ Z = 19

⇒ M là KX bằng K2O

Ứng dụng mở rộng của công thức trên trong giải pháp

➢ Nếu một ion là Xx + thì ZX = (S + A + 2x) / 4

➢ Nếu là ion Y- thì ZY = (S + A – 2y) / 4

Vì vậy, sự khác biệt giữa công thức này và công thức ban đầu là việc bổ sung giá trị cường độ ion

Hãy nhớ rằng: nếu ion dương, mang giá trị +2 lần giá trị của ion dương, và nếu nó là âm, mang lại +2 lần giá trị của ion âm)

Ví dụ 3: Tổng số hạt cơ bản của ion M3 + là 79 hạt, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 19. M là

Hướng dẫn:

ZM = (79 + 19 +2,3): 4 = 26 ⇒ M sắt (Fe).

phương pháp:

Sử dụng mô hình này, chúng ta phải tính tổng bất đẳng thức:

1 ≤ N / Z ≤ 1,52 (với 82 nguyên tố hàng đầu trong bảng tuần hoàn)

1 (S −2Z) / Z 1,52 S / 3,52 ZS / 3

Thông thường hiệu giữa p và n trong số nguyên tố đầu tiên là 1 hoặc 2 nên sau khi chia S cho 3 ta luôn chọn giá trị nguyên gần nhất.

Ngoài ra, công thức có thể được kết hợp:

S = 2Z + N = Z + (Z + N) hoặc S = Z + A

Quảng cáo

Ví dụ 4: Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 52, X thuộc nhóm VIIA. X là

Hướng dẫn:

Z ≤ 52: 3 = 17,33 ⇒ Z là clo (Cl)

ZM ≤ 60: 3 = 20 ⇒ Ca, ZX ≤ 24: 3 = 8 ⇒ O nên MX là CaO.

Câu hỏi số 1. Giả sử một nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 18,333 lần số hạt chưa mang điện. Xác định số khối X?

A 23 B 24 C 27 D 11

xem câu trả lời

Câu trả lời:

Ta có tổng số hạt trong nguyên tử là: P + N + E = 34

trong đó P = E = Z 2Z + N = 34

Mặt khác, số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt chưa mang điện nên:

2Z = 1.8333N 1.8333N + N = 34 N = 12 Z = 11

Vậy X có Z = 11 nên điện tích hạt nhân là 11+

Số khối X: A = Z + N = 23

Câu 2. Một nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52. Tìm nguyên tố A.

A. Mg B. Cl C. Al ĐK

xem câu trả lời

Trả lời: loại bỏ

Ta có: 2Z + N = 52

Vì bài toán có hai ẩn số nhưng chỉ có một dữ liệu để xây dựng phương trình, chúng tôi sử dụng một số hạng bổ sung

1 ≤ N / Z ≤ 1,222 hoặc 52 / 3,222 ≤ Z ≤ 52/3 ⇒ 16,1 Z ≤ 17,3.

Chọn Z = 17 ⇒ N = 18 A = 35 (Clo nguyên tố)

Câu 3. Một nguyên tử của nguyên tố X chứa tổng số hạt là 40, và tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt chưa mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là:

A 27 B 26 C 28 D 23

xem câu trả lời

Câu trả lời:

p + n + e = 40 vì p = e 2p + n = 40 (1)

Hạt tích điện: p + e = 2p

Hạt không tích điện: n.

Theo bài: 2p – n = 12 (2)

từ 1 và 2 ⇒ p = e = 13; n = 14 a = h + n = 27

Vậy kim loại X là Ca, Y là Fe.

Câu 4. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong hai nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt chưa mang điện là 42 hạt, số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện là X. Đó là 12. Hai kim loại X, Y lần lượt là

ANA, KPK, California. C. Mg, Fe. D. Ca, Fe.

xem câu trả lời

Trả lời: dễ dàng

Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22

Câu hỏi 5. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 33 hạt. Chất nào sau đây là X?

A. Al B. Fe C. Cu D. Ag

xem câu trả lời

Trả lời: dễ dàng

Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vag9hlwhvyy1sb3atmtavaw1hz2vzl3hhyy1kaw5olw5ndxllbi10by1kdwetdmfvlxnvlwhhdc0yllborw==

Câu 6. Ion X3 + có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 79, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19 mũ. Viết kí hiệu nguyên tử X.

xem câu trả lời

Câu trả lời:

Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vag9hlwhvyy1sb3atmtavaw1hz2vzl3hhyy1kaw5olw5ndxllbi10by1kdwetdmfvlxnvlwhhdc0zllborw==

⇒ Z = 26; N = 30 A = 56. Vậy kí hiệu nguyên tử: 2656X

Câu 7. Tổng số hạt trong nguyên tử M là 18. Nguyên tử M gấp đôi tổng số hạt mang điện vì không có hạt mang điện. Viết kí hiệu nguyên tử M.

xem câu trả lời

Câu trả lời:

Tổng số hạt trong nguyên tử: P + N + E = 18

trong đó P = E = Z 2Z + N = 18

Mặt khác, tổng số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện

2Z = 2N Z = N = 6 A = 12

Kí hiệu nguyên tử M: 612C.

Câu 8. Mỗi phân tử XY2 có tổng số proton, nơtron và electron bằng 178; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 54 hạt và số hạt mang điện đối với X ít hơn số hạt mang điện là 12 hạt mang điện của Y. Hãy xác định kí hiệu hóa học của X, Y là

A. Fe, S B. S, O C. C, O D. Pb, Cl

xem câu trả lời

Câu trả lời:

Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là ZX, Y là ZY; Số nơtron (hạt chưa tích điện) của X là NX, Y là NY. Với XY2, chúng ta có phương trình:

Tổng số hạt X và Y là: 2 ZX + 4 ZY + NX + 2 NY = 178 (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là: 2.ZX + 4.ZY – NX – 2.NY = 54 (2)

Số người vận chuyển hàng hóa của X ít hơn số người vận chuyển của Y: 4.ZY – 2.ZX = 12 (3)

ZY = 16; ZX = 26

Vậy X là sắt, Y là lưu huỳnh XY2 bằng FeS2

Xem thêm các dạng bài tập hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT quốc gia khác:


Giới thiệu Kênh YouTube VietJack

  • Giai dap tai sao noi cang mat ra ma nhin

    Yêu cầu bài tập trên ứng dụng, gia sư VietJack giải đáp miễn phí!

Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22
Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy90zwfjagvyl3rlywnozxjfzhv5dhj1b25nxzewlmpwzw==
Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy90zwfjagvyl3rlywnozxjfcxvhbmdodw5nxzewlmpwzw==
Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy90zwfjagvyl3rlywnozxjfbmd1ewvudgh1xzewlnbuzw==
Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy90zwfjagvyl3rlywnozxjfdghhbmhiaw5oxzewlmpwzw==
Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vz2l0l2ltywdlcy90zwfjagvyl3rlywnozxjfdghhbmh0ahv5xzewlmpwzw==

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, văn mẫu, ôn thi online, bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22
Nguyen tu nao co tong so hat notron la 22 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vli4vaw1hz2vzl2dvb2dszv9wbgf5lmpwzw==

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho Thanh thiếu niên 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu các bạn thấy hay thì hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp Nhận xét các quy tắc trên trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

nguyen-tu.jsp

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.