Nếu nội dung bản Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp

Quân đội Pháp công nhận việc chiếm đóng ba tỉnh phía đông nam Nam Kỳ và cù lao Cồn Lùn.

Nêu nội dung chủ yếu của Hiệp ước 5-6-1862.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Dựa vào SGK trang 116 để trả lời

Ngày 5 tháng 6 năm 1862, Triều đình Hugh ký với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất với những nội dung chủ yếu sau:

Công nhận của Pháp cai trị 3 tỉnh phía đông nam Nam Kỳ (Gia Định, Định Tông, Biên Hòa) và đảo Cồn Lùn.

Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho người Pháp thông thương.

Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền bá đạo Công giáo và bãi bỏ lệnh cấm tôn giáo trước đây.

Bồi thường cho quân Pháp chi phí chiến tranh tương đương 280.000 lạng bạc.

Người Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình Huế với điều kiện triều đình buộc nhân dân ta phải dừng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp là gì?

1. Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp là gì?

một. Hiệp ước Nam Tuất. Hiệp ước Giáp Tuất.

C. Hiệp ước Harman. D. Hiệp ước Patnos.

2. Khởi nghĩa (1884-1913) là phong trào toàn quốc chống Pháp của giai cấp, tầng lớp nào?

một. Người lao động. B. giai cấp tư sản.

C nông dân. Tiến sĩ .. Địa chủ phong kiến.

3. Liên minh Đông Dương bao gồm những nước nào?

một. Việt Nam, Lào. B. VB. Việt Nam, Lào, Campuchia.

Jim Lào, Campuchia. ĐĨA DVD. Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.

4. Hệ thống giáo dục thời Pháp thuộc gồm mấy cấp?

một. 5 bước. 2 bước. C 4 bước. d 3 bước.

Triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước đầu tiên với thực dân Pháp là gì? Nêu hoàn cảnh và giải thích lý do tại sao tòa án bác bỏ hiệp ước này

Câu hỏi tương tự

Câu hỏi số 1. Cho biết nội dung các hiệp ước mà Tòa án Hugh ký với thực dân Pháp? Hậu quả của những hiệp ước đó là gì?

Câu hỏi tương tự

Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp là gì?

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.