Mot xe o to di tu a den b voi van toc 55 kmh thi het 3 gio tinh quang duong tu a den b

Một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 55 km/h thì hết 3 giờ tính quãng đường từ A đến B

Gọi vận tốc v, quãng đường s, thời gian t, ta có công thức:

  • v = s: t
  • s = vxt
  • t = s: v

2. Phương pháp giải bài toán chuyển động ngược chiều bắt đầu đồng thời.

Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

– Thời điểm gặp nhau của hai xe:

t = s: v

Khi hai xe gặp nhau

= Thời gian khởi hành + Thời gian đến

– Vị trí hai xe gặp nhau cách

s1 = v1 xt

Ví dụ 1. Hai thành phố cách nhau 208,5 km, một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 38,6 km / h. Ô tô xuất phát cùng lúc xe máy đang chạy từ thành phố B đến thành phố A với vận tốc 44,8 km / h.

a) Xe máy và ô tô gặp nhau lúc mấy giờ, biết hai ô tô cùng khởi hành lúc 8 giờ 30 phút sáng?

b) Địa điểm hẹn cách thành phố A bao xa?

Mot xe o to di tu a den b voi van toc 55 kmh thi het 3 gio tinh quang duong tu a den b

Hướng dẫn giải pháp:

Tổng vận tốc của hai ô tô là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km / h)

Thời gian để hai xe đến điểm gặp nhau là:

208,5: 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Sau đó hai xe gặp nhau tại:

8 giờ 30 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ

Điểm hẹn ở xa thành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Câu trả lời: 11 được

96,5 km

Ví dụ 2. Hai ô tô A và B xuất phát cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 162 km. Hai giờ sau họ gặp nhau. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, cho rằng ô tô xuất phát từ A bằng 4/5 vận tốc ô tô xuất phát từ B, điểm gặp A là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

Tổng vận tốc của hai ô tô là:

162: 2 = 81 (km / h)

Sơ đồ của chúng tôi:

Mot xe o to di tu a den b voi van toc 55 kmh thi het 3 gio tinh quang duong tu a den b

Giá trị một phần là:

81: (4 + 5) = 9 (km / h)

Vận tốc của ô tô xuất phát từ A là:

9 x 4 = 36 (km / h)

Vận tốc của xe B:

9 x 5 = 45 (km / h)

Điểm gặp nhau ở xa A:

36 x 2 = 72 (km)

Câu trả lời: 36 km / h, 45 km / h

72 km

Tự tập luyện:

Bài 1. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km / h, đồng thời một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km / h. Hai giờ sau ô tô và xe máy gặp nhau. Tính quãng đường AB?

Thư 2. Hai thuyền khởi hành cùng lúc, ngược chiều nhau trên quãng sông dài 175 km với vận tốc lần lượt là 24 km / h và 26 km / h. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau hai thuyền?

Bà nộiTôi 3 tuổi. Các thành phố A và B cách đó 135 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km / h và xe đạp đi từ B đến A với vận tốc 12 km / h. Hỏi sau bao lâu thì gặp xe đạp và xe máy? Khi gặp nhau, xe máy cách B bao xa?

Thư 4. Hai ô tô A và B xuất phát cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 174 km. Hai giờ sau họ gặp nhau.

a) Tìm vận tốc của mỗi ô tô, nếu vận tốc từ A gấp rưỡi vận tốc từ B.

b) Địa điểm hẹn cách A bao xa?

Thư 5. Hai người xuất phát tại cùng một địa điểm và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của người đi xe máy là 48 km / h. Người đi xe đạp đi với vận tốc bằng 25% vận tốc của người đi xe máy. Sau 1 giờ 42 phút, khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu?

Thư6. Địa điểm A cách B 54 km. Nếu An đi từ A và Bình đi từ B cùng lúc thì 3 giờ sau họ sẽ gặp nhau. Tìm vận tốc của mỗi bạn, biết rằng bạn An đi với vận tốc nhanh hơn mỗi giờ 6 km.

Thư 7. Hai người cách nhau 37,8 km gặp nhau và rời đi lúc 8 giờ sáng. Người thứ nhất đi bộ với vận tốc 5,6 km / h. Người thứ hai đi xe đạp với vận tốc 16 km / h. Bạn gặp nhau lúc mấy giờ? Khi gặp nhau, người thứ nhất đã đi được bao nhiêu km?

Thư số 8. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B mất 3 giờ, ô tô thứ hai từ B đến A mất 4 giờ. Sau khi khởi hành cùng lúc từ A và B cùng một lúc trong 2 giờ thì hai xe cách nhau 5 km. Quãng đường AB bằng bao nhiêu?

3. Phương pháp giải bài toán chuyển động ngược chiều bắt đầu đồng thời

Tìm thời gian ô tô đi trước t1

Tìm quãng đường ô tô thứ nhất đi được:

s1 = v1 x t1

Tìm quãng đường còn lại:

s2 = s – s1

Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

Thời gian hai xe gặp nhau:

t2 = s2: (v1 + v2)

Ví dụ 1. Khoảng cách từ A đến B là 91,5 km. Một người đi xe đạp đi từ điểm A lúc 13 giờ 15 phút đến điểm B với vận tốc 12 km / h. Lúc 13 giờ 45, một người đi xe máy từ B đến A với vận tốc 45 km / h. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ và người đi xe đạp đã đi được bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải pháp:

Mot xe o to di tu a den b voi van toc 55 kmh thi het 3 gio tinh quang duong tu a den b

Thời gian xe đạp đi trước xe máy là:

13 giờ 45 phút – 13 giờ 15 phút = 30 phút

Đổi: 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường mà xe đạp đi trước xe máy là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng vận tốc của hai ô tô là:

12 + 45 = 57 (km / h)

Thời gian để các máy đến điểm hẹn là:

(91,5 – 6): 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Hai người gặp nhau tại:

13 giờ 45 phút + 1 giờ 30 phút = 15 giờ 15 phút

Số km người đi xe đạp đã đi là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Câu trả lời: 15 giờ 15 phút

24 km.

Ví dụ 2. Một người đi từ A đến B trong 10 giờ. Một người đi từ B đến A trong 12 giờ. Lúc 6 giờ sáng, người đi từ A xuất phát để đến B. Lúc 8 giờ 40, người đi từ B xuất phát để về A. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Hướng dẫn giải pháp:

Trong một giờ, một người đi từ A đi được: 1/10 (quãng đường AB)

1 giờ đi từ B: 1/12 (quãng đường AB)

Số giờ một người đi từ A đến A là:

8 giờ 40 phút – 6 giờ = 2 giờ 40 phút = 8/3 (giờ)

Khoảng cách mà một người đi từ “A” trước khi người đi từ “B”:

1/10 x 8/3 = 4/15 (khoảng cách AB)

Số giờ một người đi từ B đến điểm hẹn là:

(1-4 / 15): (1/10 + 1/12) = 4 (giờ)

Hai người gặp nhau tại:

8 giờ 40 phút + 4 giờ = 12 giờ 40 phút

Câu trả lời: 12 giờ 40 phút.

Tự tập luyện:

Bài 1. Lúc 7h15 ô tô xuất phát từ A đến B với vận tốc 65 km / h. Lúc 8 giờ 15, một ô tô khác chạy từ điểm B đến điểm A với vận tốc 70 km / h. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Biết quãng đường AB = 402,5 km

Bài 2. Ô tô xuất phát tại điểm A ở vị trí 9 giờ và quay trở lại điểm B với vận tốc 60 km / h. Lúc 9 giờ 30 phút một ô tô khác rời B đi về A với vận tốc 70 km / h. Hai xe gặp nhau lúc 11 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3. Một người đi xe đạp từ điểm A đến điểm B. Nó rời đi lúc 4:24 sáng. 6 giờ 36 phút, một người khác đi xe đạp từ B đến A. Hai người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Có biết quãng đường AB dài 158,4 km không?

Bài 4. Một người đi xe đạp từ điểm A đến điểm B. Nó rời đi lúc 4:24 sáng. 6 giờ 36 phút, một người khác đi xe đạp từ B đến A. Hai người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Quãng đường AB dài 158,4 km.

Bài học thứ năm. Lúc 7h ô tô xuất phát từ A đến B với vận tốc 65 km / h. Lúc 8 giờ 30 phút sáng, một ô tô khác xuất phát từ B đến A với vận tốc 75 km / h. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Giả sử A cách B 657,5 km.

Thư 6. Lúc 8 giờ 20, một người đi xe đạp đi từ điểm A đến điểm B. Lúc 9 giờ 5 phút một người khác đi xe máy từ B đến A. Vận tốc của người đi xe đạp từ B là 30 km / h và vận tốc của một người đi từ A là 10 km / h. Quãng đường AB dài 65 km. Cho đến khi gặp nhau, người đi xe đạp đã đi được bao nhiêu km?

Bài học thứ bảy. Một người đi xe đạp từ điểm A đến điểm B. Nó rời đi lúc 5:20 sáng. Lúc 7 giờ 40 phút, một người khác đi xe đạp từ B đến A. Hai người gặp nhau lúc 10 giờ sáng. Tính vận tốc của mỗi người. Quãng đường AB dài 91 km.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.