Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn 12 cuốn 18 cuốn đều thừa 2 cuốn

Giả sử số sách bạn đang tìm kiếm

A thuộc BC (10, 12, 15, 18) và 200

10 = 2,5; 12 = 22,3; 15 = 3,5; 18 = 2,32

Bảng cân đối trạng thái (10, 12, 15, 18) = 22,32,5 = 180

BC (10, 12, 15, 18) = b (180) = {0; 180; 360; 540; 720; …….}

mà 200

Giả sử m (m ∈ N *) là số sách cần tìm.

Vì có đủ các gói 10, 12, 15 và 18 nên số sách m là BC (10; 12; 15; 18).

Ta có: 10 = 2,5

12 = 22.3

15 = 3,5

18 = 2,32

Báo cáo trạng thái (10, 12, 15, 18) = 22.32.5 = 180

BC (10, 12, 15, 18) = {0; 180; 360; 540; ..}

Vì số sách từ 200 đến 500 nên m = 360

Vậy có 360 cuốn sách

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Tìm bảng cân đối của: 42,70 và 180

Xem câu trả lời ” Ngày 14 tháng 4 năm 2020 7139

Một nhóm học sinh khi chờ ở hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu một người, nhưng khi chờ ở hàng 7 thì đủ. Tìm số học sinh nhỏ hơn 300. Tính số học sinh

Xem câu trả lời ” Ngày 14 tháng 4 năm 2020 6128

Khi một đội gồm 2, 3, 4 và 5 thiếu niên xếp hàng thì còn lại một người. Đếm xem có bao nhiêu thành viên trong nhóm biết số lượng từ 100 đến 150

Xem câu trả lời ” Ngày 14 tháng 4 năm 2020 4.454

Tìm bảng cân đối cho: 9, 10 và 11

Xem câu trả lời ” Ngày 14 tháng 4 năm 2020 3.613

Tìm bội chung của 15 và 25 nhỏ hơn 400

Xem câu trả lời ” Ngày 14 tháng 4 năm 2020 2.385

Hai bạn Tống và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tống đến thư viện 8 ngày một lần, và Hải đến 10 ngày một lần. Lần đầu tiên cả hai cùng đến thư viện vào cùng một ngày. Sau bao nhiêu ngày cả hai sẽ cùng nhau đến thư viện?

Xem câu trả lời ” Ngày 14 tháng 4 năm 2020 1.684

Bài 3:

Một số sách sau khi xếp theo nhóm 10, 12, 18 thì còn lại hai cuốn. Tính số sách biết số sách trong khoảng 300 -> 400 quyển.

Bài 3:

Một số sách sau khi xếp theo nhóm 10, 12, 18 thì còn lại hai cuốn. Tính số sách biết số sách trong khoảng 300 -> 400 quyển.

Phương pháp giải quyết:

– Gọi số sách cần tìm là \ (x \), tìm trường hợp \ (x \).

Sử dụng kiến ​​thức của bạn về bội số chung để tìm \ (x \).

Giải thích chi tiết:

Gọi số sách cần tìm \ (x \) (sách), \ (350 \ le x \ le 400, \, \, x \ in \ mathbb {N}. \)

Vì số sách được sắp xếp theo nhóm \ (10,12,15 \) đều là sách \ (2 \) thừa nên \ (\ left ({x – 2} \ right) \, \, \, \ vdots \, \, 10; \, \, \ left ({x – 2} \ right) \, \, \, \ vdots \, \, \, 12; \, \, \, \ left ({x – 2} \ phải) \, \, \, \ vdots \, \, 15. \)

Do đó \ (x – 2 \ in BC \ left ({10,12,15} \ right) \).

Ta có: \ (\ left. \ Begin {array} {l} 10 = 2.5 \\ 12 = {2 ^ 2} .3 \\ 15 = 3.5 \ end {array} \ right \} \) \ (\ Rightarrow BCNN \ left ({10,12,15} \ right) = {2 ^ 2} .3,5 = 60 \)

\ (\ Rightarrow BC \ left ({10,12,15} \ right) = B \ left ({60} \ right) = \ left \ {{0; \, \, 60; \, \, 120; \ , \, 180; \, \, 240; \, \, 300; \, \, 360; \, \, 420; …} \ right \} \)

\ (\ Rightarrow x – 2 \ in \ left \ {{0; \, \, 60; \, \, 120; \, \, 180; \, \, 240; \, \, 300; \, \, \, 360; \, \, 420; …} \ right \} \)

tức là \ (350 \ le x \ le 400 \) phải là \ (348 \ le x – 2 \ le 398 \) hoặc \ (x – 2 = 360 \)

Sách (\ Rightarrow x = 360 + 2 = 362 \).

Vậy số sách cần tìm là \ (362 \) sách.

Chọn C.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.