Mot quan the thuc vat tu thu phan the he

Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0 , 3 aabb

Thế hệ F1 của một nhóm cây tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen: 0,3AABB: 0,2 Aabb: 0,4 AaBB: 0,1aaBb. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F4 là:

A 18,750%.

tăng 4,375%.

A: 0,7656%.

D 21,875%.

Câu hỏi tương tự

Thế hệ xuất phát từ quần thể nấm có tỉ lệ kiểu gen 0,1AABB: 0,4 AaBB: 0,2 Aabb: 0,3 aaBb. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F3 là

A 13,125%

b 17,5%

c 30,625%

12,5% d.

Thế hệ xuất phát từ quần thể nấm có tỉ lệ kiểu gen là

0,1AABB: 0,4 AaBB: 0,2 Aabb: 0,3 aaBb. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F3 là

A 13,125%

b 17,5%

c 30,625%

12,5% d.

Quần thể cây tự thụ phấn có tần số kiểu gen ở thế hệ (P) xuất phát là: 0,25 AABb: 0,4 AaBb: 0,35 Aabb. Theo lý thuyết, ở thế hệ F1:

một. Tỉ lệ cá thể lặn đồng hợp về các cặp gen chiếm 17,5%.

B. Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền

c. Quần thể có 8 kiểu gen khác nhau

Tiến sĩ .. Tỉ lệ cá thể đồng hợp tử về hai cặp gen chiếm 40%.

Một nhóm cây tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát (P) có kiểu gen AABb, AaBb và aabb. Trong đó tỉ lệ kiểu hình lặn về hai tính trạng là 20%. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình lặn về hai tính trạng là 177/640. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, một quần thể có tối đa 8 loại kiểu gen.

thứ hai. Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng lặn trong quần thể giảm dần.

Ngày thứ ba. Thế hệ xuất phát (P) có 40% số cá thể có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen.

Thứ tư. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử chiếm 85,625%.

Mot quan the thuc vat tu thu phan the he
1663949230 112 mot quan the thuc vat tu thu phan the he
1663949231 435 mot quan the thuc vat tu thu phan the he
1663949232 646 mot quan the thuc vat tu thu phan the he

Ở một quần thể giao phối, mà mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ ban đầu có tỉ lệ kiểu gen: 0,4 AaBb: 0,2 Aabb: 0,2 aaBb: 0,2 aabb. Về mặt lý thuyết ở F1 có:

một. Số cá thể mang một trong hai tính trạng trội là 53%.

B. Số cá thể dị hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ 31%.

c. 10 kiểu di truyền khác nhau

Tiến sĩ .. Số cá thể mang hai tính trạng trội chiếm 27%.

Trong một nhóm tự thụ phấn, alen A thân dài trội hoàn toàn so với alen a thân ngắn; Alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen B quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) từ nhóm này có kiểu gen 0,2 AABb: 0,2 AaBb: 0,2 Aabb: 0,4 aabb. Cho rằng quần thể không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F2 Có tối đa 8 loại kiểu gen.

thứ hai. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

Ngày thứ ba. Trong tổng số cây thân cao hoa đỏ ở F2, có 8/65 cây dị hợp về từng cặp gen.

Thứ tư. Ở F, số cây có kiểu gen dị hợp tử về một trong các cặp gen là 3/32.

A.2

B 4

c 1

d 3

Một nhóm cây tự thụ phấn, xuất phát từ thế hệ P, có kiểu gen sau:

P: 0,35 Aabb + 0,25 Aabb + 0,15 AaBB + 0,25 aaBb = 1

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Trong thành phần kiểu gen của một quần thể, các giao tử không có khả năng sinh sản. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây về quần thể ở F2 là đúng?

1. Có tối đa 10 kiểu gen.

thứ hai. Không có cá thể nào có kiểu gen lặn đồng hợp tử về cả hai cặp gen.

Ngày thứ ba. Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng là 50%.

Thứ tư. Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội là 32,3%.

một. 3.

B. 0.

c. Đầu tiên.

Tiến sĩ .. 2.

1. Ở F1, cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 22,5%.

Ngày thứ ba. Ở F3 chọn ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 77/117.

Một nhóm cây tự thụ phấn, xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5 Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho rằng quần thể không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Có tối đa 9 kiểu gen.

(2) Ở F1, số cá thể có kiểu gen lặn đồng hợp về từng cặp gen là 13,75%.

(3) Trong tổng số cá thể có kiểu hình trội về hai tính trạng ở F2, số cá thể mang hai cặp gen dị hợp là 5 89

(4) Số cá thể có 2 kiểu gen trội ở F3 là 63,28%.

một. 3

B. Đầu tiên

c. 4

Tiến sĩ .. 2

Ở một nhóm thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen: 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5Aabb; Mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau, F1 có bao nhiêu số nguyên?

I. F1 có tối đa 10 kiểu gen

thứ hai. Tỉ lệ kiểu gen lặn đồng hợp về từng cặp gen ở F1 là 11/80

Ngày thứ ba. Tỉ lệ kiểu hình mang một trong hai tính trạng trội là 54,5%

Thứ tư. Tỉ lệ kiểu gen mang 2 alen trội trong quần thể chiếm 32,3%

Một nhóm cây tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Về mặt lí thuyết, trong số các dự đoán sau đây về cấu tạo di truyền của quần thể ở thế hệ F1, có bao nhiêu dự đoán là số nguyên? (1) Có tối đa 10 kiểu gen. (2) Số cá thể có kiểu gen lặn đồng hợp về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75%. (3) Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng là 54,5%. (4) Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm 32,3%.

một.

Đầu tiên

B.

2

c.

3

Tiến sĩ ..

4

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:một

câu trả lời:P: 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5Aabb Tự thụ phấn: 0,3 (AABb × AABb): 0,2 (AaBb × AaBb): 0,5 (Aabb × Aabb) F1: 0,3 (1/4AABB: 2 / 4AABb: 1/4AAbb: 0,2 (1 / 16AABB: 1/16Aa: 1 / 16aaBB: 1 / 16aabb: 2 / 16AaBB: 2 / 16AABb: 2 / 16Aabb: 2 / 16aaBb: 4 / 16AaBb): 0,5 (1/4AaBb: 2/4 Abb: 1 / 4aabb) ở thế hệ F1 có tối đa 9 kiểu gen: AABB, AAbb, aaBB, aabb, AaBB, AABb, Aabb, aaBb, AaBb. → dự đoán (1) sai Ở thế hệ F1, số cá thể họ có kiểu gen lặn đồng hợp tử về cả 2 cặp gen (aabb) sẽ tính tỉ lệ = 0,2 x 1/16 + 0,5 x 1/4 = 0,1375 = 13,75%. → dự đoán (2) đúng. Ở thế hệ F1, các số cá thể mang kiểu hình trội biểu hiện về một trong hai tính trạng (AAbb, Aabb, aaBB, aaBb) sẽ tính tỉ lệ = 0,3 x 1/4 + 0,2 x (1/16 + 1) / 16 + 2/16 + 2/16 + 0,5 x (1/4 + 2/4 = 0,525 = 52,5%. → dự đoán (3) sai. Ở thế hệ F1, số cá thể có kiểu gen mang 2 alen trội (AAbb, aaBB, AaBb) sẽ tính tỉ lệ = 0,3 x 1/4 + 0,2 x (1/16 + 1/16 + 4/16) + 0,5 x 1/4 = 27,5%. → dự đoán (4) sai. Vì vậy, chỉ có một dự đoán là đúng, và đó là số (2).

bạn có muốn?

Xem thêm các bài kiểm tra

xem thêm

Có liên quan

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

  • Ngoài việc cung cấp nguồn gỗ quý, rừng còn không ảnh hưởng đến môi trường sống của con người.

  • Đối với chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, Luật Bảo vệ môi trường quy định:

  • Bảo vệ động vật hoang dã cần ngăn chặn bất kỳ điều nào sau đây.

  • Bảo tồn động vật hoang dã là:

  • Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái tạo?

  • Để đạt được sự hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực sau đây, cần phải:

  • Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về:

  • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả đối với việc làm nào sau đây?

  • Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định tại một trong các điều luật sau đây:

  • ở đâu không Nội dung quy định của pháp luật về phát triển bền vững xã hội?

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.