Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 7e4245cf37a43775139f613d96bfe11f

Một loài có 2n = 24 số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào đột biến thể ba là

Ở một loài sinh vật có 2 n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào tam bội ở loài này là 36 nhiễm sắc thể.

 • Ở loài thực vật có bộ lưỡng bội 2n = 14 nhiễm sắc thể. Mỗi cặp nhiễm sắc thể chứa một locus và mỗi locus chứa hai alen. Do đột biến, ở loài đã xuất hiện thể tam bội ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Các bộ ba này chứa tối đa số kiểu gen thuộc các gen đang nghiên cứu:

 • Trong một quần xã có một số thể đột biến sau đây, có bao nhiêu thể đột biến dị bội?

  (1) bệnh bạch cầu (2) bệnh bạch tạng (3) bệnh bạch tạng.

  (4) Dính ngón 2 và 3. (5) Máu khó đông. (6) vectơ. (7) một con dao. (8) bệnh mù màu.

 • Loài thực vật lưỡng bội có 2 n = 14. Do kết quả của đột biến, một quần xã của loài này đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau, một và một khác. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào thực vật của thể đơn bội và thể tam bội này lần lượt là:

 • Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây sẽ phát triển thành đơn bội?

 • Sinh vật mà tất cả các tế bào thực vật đều có thêm hai nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp tương đồng được gọi là:

 • Ở một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 12, trong trường hợp từng cặp NST tương đồng, xét một cặp gen dị hợp. Trong trường hợp xảy ra đột biến dị bội (2n + 1), số kiểu gen tam bội (2n + 1) khác nhau tối đa được tạo ra trong quần thể loài là:

 • Một loài sinh vật có bộ lưỡng bội 2n = 24 nhiễm sắc thể. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào thực vật của loài này là bao nhiêu?

 • Trong tế bào sinh tinh, xét 2 cặp NST là Aa và Bb. Trong quá trình meiosis, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong meiosis 1 và meiosis II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ nguyên phân tế bào trên là:

 • Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể Aa, Bb, Dd và Ee giống nhau được giao. Một cơ thể xuất hiện do đột biến dị bội. Điều nào sau đây là đúng đối với bệnh tăng bạch cầu đơn nhân thuộc loại này? Đúng?

  (1) AaaBbDdEe hoặc AaBbDdEe. (2) AaBbDde, ABbDdEe hoặc AaBDdEe. (3) Giường ngủ.

  (4) AaaBDdEe. (5) AaBbDdE, aBbDdEe, AaBBDEe, AaBbDde.

  Kết luận đúng:

 • Tế bào ban đầu chứa 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là AaBbDd trải qua quá trình nguyên phân. Giả sử rằng một nhiễm sắc thể A từ cặp Aa và một nhiễm sắc thể b từ cặp Bb không phân li. Các tế bào con có thể chứa cấu trúc nhiễm sắc thể là:

  (1) AAaBBbDd và abDd. (2) AAbbDd và aaBBDd.

  (3) AAaBbbDd và abDd. (4) ABDd và AaaBbbDd.

  (5) AAaBDd và aBbbDd. (6) AAaBbbDd và aBDd.

 • Khi nghiên cứu một loài thực vật, có thể tìm thấy tối đa 120 biến thể lưỡng bội (2n + 1 + 1) khác nhau trong nhóm loài. Bộ NST lưỡng bội của loại này là:

 • Lưu ý quá trình phân chia tế bào thực vật:

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 7e4245cf37a43775139f613d96bfe11f

  Vào cuối quá trình này, biểu mẫu

 • Ở một loài sinh vật có 2 n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào tam bội ở loài này là:

 • Để chọn tạo các giống cây trồng có năng suất cao về thân, rễ, lá, phương pháp nhân giống gây đột biến thường được sử dụng.

 • Sinh vật mang kiểu gen DDd có thể bị những dạng đột biến nào sau đây?

 • Cây lưỡng bội chứa 6 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến kí hiệu từ (1) đến (6) Số NST không nhân đôi trong tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến là:

  (1) 24 nhiễm sắc thể. (2) 18 nhiễm sắc thể (3) 36 nhiễm sắc thể.

  (4) 48 nhiễm sắc thể. (5) 42 nhiễm sắc thể. (6) 54 nhiễm sắc thể.

  Số câu trả lời đúng về biến dị đa bội là

 • Các loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Giả sử đột biến dẫn đến một ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Về mặt lý thuyết, loài này có bao nhiêu dạng hình dạng khác nhau?

 • Cơ chế phát sinh thể đa bội là do:

 • Về thể dị bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đột biến?

  (i) Thể đa bội được hình thành do lai xa và tự đa bội.

  (ii) Thể đa bội lẻ ở thực vật có hoa thường tạo quả không hạt.

  (iii) Thể đa bội thường gặp ở động vật, hiếm gặp ở thực vật.

  (iv) Thể đa bội lẻ được hình thành do sự phân li của một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.

 • cho kim tự tháp

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 811a7cbf380b4b1df21653d48e1ee57e

  Đáy của chúng tôi

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 5965fb2019938c30b67c9ec231310824

  Anh ấy là hình thoi trung tâm

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la ef863ccdde9b1a7edb3386ec595e5d74

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la d19d1f7edef68ae53db1ab8a798a86b5

  . Cho

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la f7dc51da56625a6c2f06c2ee4bfdd416

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 759c31ef2f02a4a4fe416a0f6f415b53

  . Số đo góc giữa hai mặt phẳng

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 833ea35d6040f3f8f1c494ebb0f93e65

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 0b6e6d1e4042d81b11355d9d9c24a68e

  Bình thường

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 020d3dd841caffa17209fff863704e4e

  với

 • Tìm tập hợp các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la f666296437221d592758cdfe92fee32e

 • Trong tam giác vuông ABC có đỉnh A, có

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 6933a6210886f9fd89f5ccd21e4b1a43

  M là trung điểm của AB. Quay tam giác BMC quanh trục AB. Gọi V và S lần lượt là thể tích và diện tích toàn phần của khối trên thu được bằng cách quay trên. Chọn tùy chọn đúng.

 • Tôi cho rằng

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 450b7a8bce1362507436e2eebe150659

  là các số thực dương. Câu nào sau đây không đúng?

 • Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac

  Và đường thẳng:

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la e5aa3e1627b250fc926c97b6dc1f7593

  . Hình chiếu của A trên (D) có tọa độ:

 • X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit gồm cùng một axit amoni no, mạch hở, lần lượt có một nhóm COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2 và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y phản ứng hoàn toàn với NaOH (với lượng tăng 20% ​​so với yêu cầu) thì sau phản ứng cô cạn dd thu được bao nhiêu gam chất rắn?

 • Cho hỗn hợp bột X gồm 0,08 mol Fe và 0,03 mol đồng phản ứng với oxi ở nhiệt độ cao thu được 6,48 g hỗn hợp Y. Cho Y tan hết trong dung dịch chứa 0,24 mol HCl và 0,07 mol HNO3 chỉ thu được 2,1. g hh khí no và dung dịch X (không có NH4 +). Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào Z thu được m gam chất rắn. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chỉ có N + 5 bị khử thành NO và giá trị của m là:

 • Đường thẳng

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 91ab69c32ac3865ed10dc13b3c9bd08b

  là tiếp tuyến tại bất kỳ điểm nào trong đồ thị của hàm số

  Mot loai co 2n 24 so luong nhiem sac the co trong te bao dot bien the ba la 22b969e561cc30f517c88c3786774c15

  ?

 • Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.