Mien nghiem cua bat phuong trinh 3x 14y 2 5x 3 ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9pmwlgtkrbulvou08ucg5n

Miền nghiệm của bất phương trình 3(x-1)+4(y-2) 5x-3

Câu hỏi liên quan

Biểu diễn hình học giải bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau: -x + 2 + 2 (y – 2) <2 (1 - x)

Biểu diễn hình học của việc giải hệ bất phương trình bậc nhất sau: x – 2 y <0 x + 3 y> – 2 y – x <3

Biểu diễn hình học của việc giải hệ bất phương trình bậc nhất sau: x 3 + y 2-1 <0 x + 1 2 - 3 y 2 2 x ≥ 0

Biểu diễn hình học để giải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số

2h – y 3 2h + 5 12h + 8

Biểu diễn hình học để giải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số

Mien nghiem cua bat phuong trinh 3x 14y 2 5x 3 ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9pmwlgtkrbulvou08ucg5n

Biểu diễn hình học các nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: -3x + 2y> 0.

có:

3 (h – 1) + 4 (y – 2) <5 h - 3

−2x + 4y – 8 <0.

Vì −2.0 + 4.0 – 8 <0 đúng nên miền giải bất phương trình trên chứa một điểm có tọa độ (0; 0)

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 11

 • Mien nghiem cua bat phuong trinh 3x 14y 2 5x 3

  Đường tròn đi qua A (2; 4), tiếp tuyến với các trục tọa độ có phương trình là

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Cho a (1; -1), b (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 đạt cực tiểu.

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

Danh mục bài viết

Trang 2

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Đường tròn đi qua A (2; 4), tiếp tuyến với các trục tọa độ có phương trình là

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Cho a (1; -1), b (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 đạt cực tiểu.

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

Trang 3

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Đường tròn đi qua A (2; 4), tiếp tuyến với các trục tọa độ có phương trình là

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Cho a (1; -1), b (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 đạt cực tiểu.

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

trang 4

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Đường tròn đi qua A (2; 4), tiếp tuyến với các trục tọa độ có phương trình là

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Cho a (1; -1), b (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 đạt cực tiểu.

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

Trang 5

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Đường tròn đi qua A (2; 4), tiếp tuyến với các trục tọa độ có phương trình là

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Cho a (1; -1), b (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 đạt cực tiểu.

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

Trang 6

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Đường tròn đi qua A (2; 4), tiếp tuyến với các trục tọa độ có phương trình là

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Cho a (1; -1), b (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 đạt cực tiểu.

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.