Liên hệ bản thân trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của người học

Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường là hoạt động giáo dục hệ thống các giá trị, chuẩn mực văn hóa giúp các thành viên trong nhà trường có nhận thức, suy nghĩ, tình cảm đúng đắn, có hành vi tốt, thể hiện văn hóa ứng xử lành mạnh, xây dựng nền tảng đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.
Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa ứng xử là biểu hiện của giao tiếp, là phản ứng của một người đối với ảnh hưởng của người khác trong một tình huống cụ thể, được thể hiện thông qua tư thế, hành vi, cử chỉ, cách nói năng nhằm đạt được kết quả tốt đẹp trong quan hệ giữa người với người. Văn hóa ứng xử là những nét nhân cách của cá nhân được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, lời nói của cá nhân trong giao tiếp xã hội. Văn hóa ứng xử học đường thực chất là những giá trị, chuẩn mực văn hóa quy định nhận thức, thái độ, hành vi, đạo đức, cử chỉ, lời nói của giáo viên, học sinh, sinh viên trong giao tiếp, kết nối với những người xung quanh. Đó là yếu tố rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục học sinh.
Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường là hoạt động giáo dục hệ thống các giá trị, chuẩn mực văn hóa giúp các thành viên trong nhà trường có nhận thức, suy nghĩ, tình cảm đúng đắn, có hành vi tốt, thể hiện văn hóa ứng xử lành mạnh, xây dựng nền tảng đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 1299 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025. Mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh xây dựng văn hóa Ứng xử trong trường học vì sự sáng tạo Thay đổi cơ bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nhằm phát triển năng lực, lý tưởng nhân cách và lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Điều này cho thấy văn hóa ứng xử trong trường học là vấn đề hết sức quan trọng, được toàn xã hội quan tâm.
Thực tế trước đây trong ngành giáo dục, đôi khi có một số cán bộ quản lý sử dụng ngôn từ nặng nề, cứng nhắc khi giao tiếp với cấp dưới. Đôi khi anh ta cũng tỏ ra nóng nảy, la hét và áp đặt. Từ đó tạo ra không khí làm việc nặng nề và căng thẳng. Phê bình cấp dưới không đúng nơi, đúng chỗ, thiếu tế nhị, gây tâm lý căng thẳng, dễ dẫn đến mặc cảm, hiểu lầm lẫn nhau, hiện tượng dân chủ, không hài lòng vẫn còn xảy ra ở một số trường học. Một số giáo viên đôi khi phát biểu không chuẩn, và đôi khi họ không tuân theo chỉ đạo của chủ tọa tại các cuộc họp. Vẫn còn ít học sinh, sinh viên có lối sống thực dụng, buông thả, không tôn trọng các giá trị đạo đức đang diễn ra ở nhiều nơi. Họ chạy đến đánh nhau, những người khác thản nhiên xem cuộc đánh nhau và quay video để đăng lên mạng.
Văn hóa ứng xử có vai trò to lớn, cần được nhìn nhận và đưa vào nhận thức sâu sắc của mỗi cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong nhà trường dưới nhiều hình thức, phong cách như:
Tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Luật của Nhà nước về Giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa và hành vi trong trường học; Về mục đích, ý nghĩa, chuẩn mực và trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường; Về thái độ, hành vi, ngôn ngữ và các tiêu chuẩn đối với người học, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên tại trường.
phổ biến, giáo dục lòng yêu nước và truyền thống văn hóa của dân tộc ta; Làm gương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng văn hóa ứng xử, cá nhân gương mẫu, nhà trường làm tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử. Công khai bằng cách tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong nhà trường để người dạy và người học tham gia; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội trong hoạt động quảng cáo.
Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan và chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai công tác giáo dục văn hóa ứng xử học đường cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn trường.
– Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền văn hóa ứng xử trong nhà trường và trong gia đình học sinh. Tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, ứng xử, văn hóa, thể thao cho học sinh, sinh viên nhân các ngày lễ lớn trong năm.
Chỉ đạo triển khai, phổ biến các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử cho mỗi cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong trường. Ban giám hiệu và giáo viên đi đầu trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử để làm gương cho học sinh noi theo.
Nhà trường cần ban hành quy chế văn hóa ứng xử trong trường đại học, đưa vào quy chế, hệ thống như: quy chế văn hóa công sở, quy chế đánh giá xếp loại công chức hàng tháng, quy chế chung.
nâng cao khả năng ứng xử văn hóa; Giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn hóa thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với lứa tuổi để đưa vào thực tiễn.
Để nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, hội tổ chức nhiều hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện lòng yêu nước, tôn trọng các giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của học sinh.
Tăng cường tổ chức các hoạt động sư phạm góp phần mô phỏng xây dựng nhà trường văn hóa, ứng xử, nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên thiết thực, chính quy, tích cực.

Các bài cùng chủ đề

  • Tây Ninh: Kết quả đạt được và giải pháp thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • Hội thảo khoa học Gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
  • Kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 tại Lai Châu
  • Nghệ An: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
  • Bắc Kạn: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT / TW về xây dựng hộ gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  • Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.