Khi đặt một hiệu điện thế không đổi u=120v vào hai đầu đoạn mạch

B.

72 vôn.

c.

48 vôn.

Tiến sĩ ..

100 vôn.

Vì vậy, câu trả lời đúng là (b).

 • điều chỉnh chiết áp

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  V (t tính bằng s) vào hai đầu tụ điện có điện dung

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Điện dung của tụ điện là:

 • Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch (hình vẽ) một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị rms không đổi và tần số không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và AB như nhau.

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Biết rằng dung kháng của tụ điện có giá trị 100, cảm kháng của cuộn cảm thuần là:

 • Đối với mạch điện xoay chiều gồm một điện trở

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  điện dung với điện dung

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Các cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  , điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 200 vôn. Mệnh đề nào sau đây không đúng?

 • điều chỉnh chiết áp

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20 (Ω), cuộn cảm thuần có độ tự cảm 80 (Ω) và tụ điện có điện dung 60 (Ω). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 132 (V) và điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn là:

 • Đặt điện áp u = cos (t + φ) (U không đổi và) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần của đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc hiệu điện thế UMB giữa hai điểm M, B theo thời gian t khi K mở và khi K đóng. Tìm hiểu về điện trở R = 2r. Giá trị U là

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  :

 • Điều chỉnh điện áp AC

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  cos (ωt) V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự: một biến trở R, cuộn cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch biến thiên không phụ thuộc vào giá trị của R. Khi C = C2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Chứa L và R cũng không phụ thuộc vào R. Mối liên hệ giữa C1 và C2 là:

 • Đặt giá trị rms không đổi U, tần số

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Để hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được, tụ điện có

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Khi nào

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  và sau đó

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Khi nào

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  và sau đó

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Giá trị của R là bao nhiêu?

 • Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì các hiệu điện thế có hiệu

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Khi đó, độ lớn của góc biểu diễn của cường độ dòng điện ngược pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

 • Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 220

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  cos

 • Điều chỉnh điện áp

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  (U, ω không đổi) trong đoạn AB. Giữa hai điểm AM là biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB tụ điện C. Khi R = 75

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Khi đó đồng thời có biến trở R lấy công suất cực đại và mắc thêm tụ C ‘bất kỳ vào đoạn NB dù mắc nối tiếp hay song song với tụ C vẫn thấy UNB giảm. Tìm các giá trị chính xác của r, ZL, ZC, Z (trở kháng). Giá trị của r và ZC là:

 • Cho đoạn mạch ΑB gồm hai nhánh ΑM và MB lần lượt: nhánh ΑM gồm điện trở R1 = 100 Ω và cuộn cảm L mắc nối tiếp. Nhánh MB gồm điện trở R2 = 100

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Ω và tụ điện c. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch uAB = 200cosωt (V). Khi mắc ampe kế (RA = 0) vào hai cực M và B thì ampe kế chỉ 1Α. Khi mắc vào M, B một vôn kế (Rv rất lớn) thì điện áp hai đầu vôn kế lệch pha 750 so với điện áp hai đầu Α, M. Điện dung C có giá trị bằng:

 • Đặt điện áp xoay chiều u = 220

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  .cos (100πt) V (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R = 100Ω, cuộn cảm thuần L = 2 / π (H) và tụ điện C = 100 / ∏ (μF) mắc nối tiếp. Trong một chu kì, khoảng thời gian để điện áp ở hai đầu đoạn mạch làm việc thuận chiều cung cấp nguồn điện cho đoạn mạch bằng:

 • Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa một trong ba linh kiện điện: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Hình dưới đây là đồ thị biểu diễn sự thay đổi theo thời gian của hiệu điện thế giữa các đầu của một đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. Mạch này chứa:

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

 • Một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm và điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh hiệu điện thế xoay chiều có giá trị rms

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  ở hai đầu của đường tròn AB. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 30 vôn. Điện thế hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là bao nhiêu?

 • Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì:

 • Mạch điện xoay chiều gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha nhau

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  So với điện áp trên tụ thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 100 vôn và chậm pha hơn cường độ dòng điện.

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn dây là:

 • Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 50

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  cuộn dây chứa độ tự cảm L =

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  H và điện trở r = 60

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  , Các tụ điện có điện dung C thay đổi được và mắc theo thứ tự như trên. Đặt vào vài đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều của mô hình

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  V, t tính bằng giây. Người ta thấy ở C = Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu là Umin. Giá trị của Cm và Umin lần lượt là:

 • Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. cuộn dây thuần cảm. một cuộc gọi

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Đó là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Đã biết

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Phát biểu nào sau đây là đúng về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế?

 • Hãy chọn công thức đúng về cảm kháng của đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp (cảm thuần):

 • Một đoạn mạch gồm cuộn cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được C. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có giá trị rms U và tần số f không đổi. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng U thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị biểu thức i1 = 2

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Cos (100

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  r +

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  ) (một). Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức?

 • Đặt một điện áp xoay chiều có hiệu suất rms không đổi U = 120V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Ở hai đầu cuộn cảm là một công tắc K. Khi K mở thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  mA, khi K tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là:

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị nào sau đây?

 • Trong mạch điện xoay chiều R, L và C mắc nối tiếp với u và i là điện áp tức thời và cường độ dòng điện. Chọn câu đúng:

 • Đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u = U0cos

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  R. Chỉ

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Có thể thay đổi nó. biến đổi

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Xem khi nào nó đáng giá

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  hoặc

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Khi đó dòng điện hiệu dụng nhỏ hơn n lần dòng điện hiệu dụng cực đại (n> 1). Biểu thức của R là?

 • Một đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở thuần 10 (Ω), cuộn cảm thuần cảm.

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Tụ điện có điện dung thay đổi được C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  V và thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị lớn nhất này bằng:

 • Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch xoay chiều AM và MB. Bao gồm chủ

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  loạt cuộn dây thuần túy

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  ; MB là hộp kín X gồm 2 trong 3 phần tử R, cuộn dây thuần cảm L, C lần lượt. Nếu hai đầu A, B được nối với nguồn điện xoay chiều

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Vì vậy chúng tôi có

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Xác định cấu hình của X.

 • điều chỉnh chiết áp

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  (u tính bằng V, t tính bằng s, U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm.

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Tụ điện có điện dung thay đổi được C. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Giá trị R là:

 • Để mạch điện xoay chiều trong đó

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Cuộn cảm thuần có L thay đổi được và tụ điện C =

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Hai đầu đoạn mạch mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi và f = 50 Hz. Mắc vôn kế V vào hai đầu cuộn cảm và đặt L sao cho vôn kế V chỉ cực đại. Khi đó L là:

 • Cho hình tròn như hình bên.

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  C là trục, và L là độ tự cảm. V1 và V2 là vôn kế lý tưởng. Đặt giá trị của C để chỉ số cực đại của V1 là U1 thì chỉ số của V2 là 0,5U1. Hỏi khi số chỉ của V2 là U2 cực đại thì số chỉ của V1 lúc đó là bao nhiêu? Biết rằng hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu AB không đổi.

 • điều chỉnh chiết áp

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Ở hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi là cường độ dòng điện tức thời trong mạch; u1, u2, u3 là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm và tụ điện. Công thức đúng là:

 • Một điện áp xoay chiều U = 120V, f = 50Hz đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản là 96V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là:

 • Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm hai phần: phần AM gồm điện trở

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Mắc nối tiếp với tụ bù

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  , phần MB là hộp kín chứa hai trong ba phần tử mắc nối tiếp là điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Biết rằng khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều không đổi có giá trị rms là

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Ở tần số 50 Hz, điện áp hiệu dụng trong đoạn AM và MB lần lượt là 135 V và 180 V. Hộp đóng bao gồm:

 • Đặt điện áp xoay chiều u = U

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  coswt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự: điện trở R, cuộn cảm L, tụ điện C. Biết U, L, w không thay đổi; Điện dung C và điện trở R có thể thay đổi được. Khi

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở không phụ thuộc vào R; Khi nào

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa L và R không phụ thuộc vào R. Biểu thức đúng là?

 • Trong đoạn mạch xoay chiều gồm R và C mắc nối tiếp, R =

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  ZC. Trong một thời điểm, điện áp tức thời trên điện trở và trên tụ điện. , Dài

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là:

 • Đặt điện áp u = U0cos (100πt) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây chứa độ tự cảm L =

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  H và điện trở r = 5

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Ω, điện dung C = đối với tụ điện

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  F. Tại thời điểm t1 (s), điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là 15 (V), đến thời điểm t2 = t1 +

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  (s) thì điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện cũng là 15 (V). Giá trị của U0 là:

 • điều chỉnh chiết áp

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  (U0 không đổi,

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. biến đổi

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Khi đó điện áp hai đầu tụ điện gấp đôi điện áp hai đầu cuộn cảm thuần. Để công suất tiêu thụ cực đại thì tần số góc của dòng điện là:

 • Đoạn mạch AM chứa cuộn cảm không tinh khiết với

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Mắc nối tiếp với đoạn mạch MB chứa hộp kín X. Biết

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  . Tại thời điểm t1, điện áp trên đoạn AM cực đại, tại thời điểm t2 = t1 + T / 6, điện áp trên đoạn MB cực đại. Hộp đã đóng X chứa:

 • Đoạn mạch AB gồm R, L, C mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = U

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  Giá cả. Mạch chỉ thay đổi được L khi L thay đổi từ L = L1 =

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  thành L = L2 =

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  và sau đó:

 • Đặt một điện áp xoay chiều có cường độ 80 vôn vào hai đầu đoạn mạch R, L và C mắc nối tiếp có độ tự cảm bằng hai lần điện dung. Biết rằng điện áp hiệu dụng của tụ điện là 20 vôn. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

 • điều chỉnh chiết áp

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm.

  Khi dat mot hieu dien the khong doi u120v vao hai dau doan mach

  H và bình ngưng tương ứng. Khi ω = ω0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi ω = ω1 hoặc ω = 2 thì cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng và bằng Im. Tìm ra ω1 – ω2 = 200∏ radian / giây. Giá trị R là:

 • Xét một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có giá trị rms không đổi là U và đặt R = R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch tăng lên. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu R là 45V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R khi đặt R = 3R0 bằng:

 • Cho m thỏa mãn: $ m: 1,25 = 0,24. Giá trị của m là:

 • Cho x thỏa mãn: x: 2,5 = 4,5. Giá trị của x là một số:

 • Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Mặt bàn hình chữ nhật dài 1,5 m rộng 75 cm. Tính diện tích của cái bàn hình chữ nhật.

 • Bể nước có thể tích 4,8 m3 {m ^ 3}. Khi mực nước 34 bằng chiều cao của bể thì lượng nước trong bể là:

 • Giá trị của biểu thức: A = 0,02 lần 38,8 lần 50000 là:

 • Số đo nào sau đây là số đo thể tích lớn nhất?

 • Giá trị của biểu thức: A = 0,2 × 42,4 × 5000 là:

 • Hồ chứa A có thể tích 3 \ frac {33}} {{100000}} {m ^ 3}; Bể B có thể tích 3,33m ^ 3; Bể chứa C có thể tích là 3330d {m ^ 3}; $ bể D có thể tích là 3,033 {m ^ 3}. $ Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • Giá trị của biểu thức: A = 2,5 × 25,3 × 400 là:

 • Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.