Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2021

Thực hiện Công văn số 1611 ngày 11/11/2021 và Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/11/2020của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, Đảng ủy trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ trường như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm (sau đây gọi tắt là kiểm điểm), để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ.

2. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhà trường.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

B. NỘI DUNG

I. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng kiểm điểm

1.1. Tập thể

– Đảng ủy Trường;

– Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường (bao gồm cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận).

1.2. Cá nhân

– Đảng viên: toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trường (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng).

– Cá nhân lãnh đạo, quản lý: các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường; đảng ủy viên đảng ủy bộ phận, chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường (bao gồm cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận); bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với chi bộ không cơ cấu chi ủy).

Lưu ý: cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

2. Nơi kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

Tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thực hiện kiểm điểm ở cấp đó. Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý, đơn vị với kiểm điểm cấp ủy của đơn vị (nếu các thành viên lãnh đạo đều trong cấp ủy).

2.2. Đối với cá nhân

– Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.

– Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt, còn thực hiện kiểm điểm như sau:

+ Đảng ủy viên Đảng ủy trường kiểm điểm trước tập thể Đảng ủy trường;

+ Đảng ủy viên đảng ủy bộ phận kiểm điểm trước tập thể đảng ủy bộ phận; chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường (bao gồm cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) kiểm điểm trước tập thể chi ủy;

+ Các đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ không cơ cấu chi ủy kiểm điểm trước tập thể chi bộ.

3. Nội dung kiểm điểm

3.1. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý

– Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

– Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

– Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

– Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

3.2. Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý

a) Kiểm điểm đảng viên

– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để củng cố lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao bản lĩnh chính trị.

+ Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, nhà trường; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Lưu ý: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý: căn cứ đặc thù loại hình, thực hiện kiểm điểm, đánh giá phù hợp theo tinh thần Quyết định số 2898-QĐ/TU ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Các bước tiến hành kiểm điểm

4.1. Chuẩn bị kiểm điểm

– Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể theo mẫu 01-KH KĐ, ĐG và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền, dự thảo này phải gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 03 ngày làm việc.

– Mỗi cá nhân làm một bản tự kiểm điểm theo Mẫu 02-KH KĐ, ĐG.

4.2. Tổ chức kiểm điểm

– Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm. Những chi bộ có tổ đảng thì có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

– Đảng ủy trường báo cáo lịch kiểm điểm để đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được phân công phụ trách, theo dõi dự hội nghị kiểm điểm; Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ trường báo cáo lịch kiểm điểm với Đảng ủy trường để phân công các đồng chí Đảng ủy viên dự hội nghị kiểm điểm với đơn vị.

– Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể; từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với những ưu, khuyết điểm của tập thể. Người đứng đầu tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.

– Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm của từng cá nhân; cá nhân tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công đồng chí cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thực hiện kiểm điểm sâu về chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó, ở chi bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

– Thời gian tổ chức kiểm điểm của tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ trường tối thiểu 01 ngày. Nếu được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý kiểm điểm sâu thực hiện kiểm điểm thêm tối thiểu 01 ngày. Những đảng bộ bộ phận, chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ trường gợi ý kiểm điểm sâu thực hiện kiểm điểm thêm tối thiểu 1/2 ngày; đảm bảo kiểm điểm nghiêm túc, đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra.

II. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng

1.1. Đối tượng

– Đảng bộ trường;

– Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường (bao gồm cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận).

1.2. Tiêu chí đánh giá

Thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 2406-QĐ/ĐUK, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Về việc ban hành Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

1.3. Tiêu chuẩn các mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Là đảng bộ (chi bộ) có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình đểcác tổ chức đảng khác học tập, noi theo.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

– Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số tổ chức đảng cùng cấp trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” của từng đảng bộ.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

– Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

c) Hoàn thành nhiệm vụ

– Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

– Tổ chức đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

– Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ (chi bộ) ở mức kém.

– Có từ 02 tổ chức trong các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng Không hoàn thành nhiệm vụ.

– Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

– Đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, chi bộ có trên20%số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

1.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

– Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ trường.

– Ban Chấp hành Đảng bộ trường chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc (bao gồm cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận).

1.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí đánh giá đã được cụ thể hóa và tiêu chuẩn mức chất lượng đã quy định cho từng loại hình tổ chức đảng, các cấp ủy, chi bộ (chi bộ nơi không có chi ủy) tự đánh giá, xếp loại như sau:

– Phân tích kết quả đạt được để tự xếp từng tiêu chí đánh giá theo cấp độ “Xuất sắc” hoặc “Tốt” hoặc “Trung bình” hoặc “Kém” vào ô tương ứng trong Mẫu 01-KH KĐ, ĐG.

– Căn cứ kết quả tự đánh giá trong Mẫu 01-KH KĐ, ĐG, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ trường (đảng bộ bộ phận, chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác định mức xếp loại chất lượng của Đảng bộ trường (đảng bộ bộ phận, chi bộ) vào 01 trong 04 mức (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ), báo cáo cấp ủy cấp trên.

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

– Đối với Đảng bộ trường: Sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức triển khai gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại của các chủ thể liên quan là các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Khối.

– Đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc: Sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, bộ phận giúp việc cấp ủy tổ chức triển khai gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại của các chủ thể liên quan cho phù hợp với các loại hình tổ chức cơ sở đảng (chủ thể về chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên).

Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

– Đối với Đảng bộ trường: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

– Đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc: Bộ phận giúp việc cấp ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo tập thể Đảng ủy trường xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

2.1. Đối tượng

Đảng viên trong toàn Đảng bộ trường (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

2.2. Tiêu chí đánh giá

a) Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

– Tư tưởng chính trị: Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

b) Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân)

– Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

c) Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

d) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

đ) Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

2.3. Tiêu chuẩn các mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác đượccác đảng viên khác học tập, noi theo.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên là lao động hợp đồng phải được xếp loại cuối năm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đảng viên là lao động hợp đồng phải được xếp loại cuối năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Hoàn thành nhiệm vụ

– Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên. Đảng viên là lao động hợp đồng phải được xếp loại cuối năm Hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

– Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Đảng viên là lao động hợp đồng xếp loại cuối năm Không hoàn thành nhiệm vụ.

– Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

2.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

– Đảng ủy Trường chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

– Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

2.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng theo Mẫu 02-KH KĐ, ĐG; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy bộ phận, Đảng ủy trường.

– Bộ phận giúp việc đảng ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc để Đảng ủy trường xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

3. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

3.1. Đối tượng

– Tập thể đảng ủy Trường.

– Tập thể đảng ủy bộ phận, chi ủy trực thuộc (gồm cả chi ủy trực thuộc đảng bộ bộ phận).

– Bí thư và Phó Bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy).

3.2. Khung tiêu chí đánh giá

a) Về xây dựng tập thể lãnh đạo, quản lý

– Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ.

– Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

b) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

– Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

– Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm.

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt và được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

– Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp.

c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

3.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực, uy tín, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhà trường; có đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác và quản lý điều hành.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo từng đối tượng tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc cấp khối hoặc cấp trường. Mức xếp loại chất lượng của tập thể lãnh đạo, quản lý không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức cơ sở đảng.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

– Không có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.

c) Hoàn thành nhiệm vụ

– Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

– Tập thể lãnh đạo, quản lý không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là tập thể không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

– Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

– Tập thể lãnh đạo, quản lý bịxử lý kỷ luật.

– Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

3.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

a) Đánh giá, xếp loại Đảng ủy Trường:

– Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng Đảng ủy trường.

– Đảng ủy trường tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

– Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng (nếu có).

b) Đánh giá, xếp loại cấp ủy đảng trực thuộc đảng bộ trường:

– Đảng ủy cơ sở chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với: tập thể đảng ủy bộ phận; tập thể chi ủy trực thuộc (bao gồm các chi ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận).

– Đảng ủy bộ phận; tập thể chi ủy trực thuộc tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

– Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng (nếu có).

3.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng loại hình đối tượng, tập thể lãnh đạo, quản lý tự phân tích chất lượng (xác định các cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể); xem xét, tự nhận mức chất lượng theo Mẫu 01-KH KĐ, ĐG và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

– Cấp ủy có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp trên trực tiếp; các tổ chức, cơ quan, đơn vị ngang cấp có chức năng tương đồng tham gia đánh giá thực hiện việc phân tích chất lượng, xem xét, đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý (nếu có).

– Sau khi tổng hợp kết quả gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (đối với đánh giá tập thể cấp ủy trường) và bộ phận giúp việc Đảng ủy trường (đối với đánh giá đảng ủy bộ phận, chi ủy trực thuộc Đảng bộ trường) để tổng hợp.

Bước 3: Quyết định mức xếp loại chất lượng

Ban tổ chức cấp ủy hoặc bộ phận tham mưu cấp ủy có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể (nếu có) để báo cáo ban thường vụ cấp ủy (đối với cấp Khối), cấp ủy trường (đối với Đảng bộ trường) xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với các tập thể lãnh đạo, quản lý.

4. Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

– Thực hiện theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quyết định 2898-QĐ/TU ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cấp ủy trực thuộc vận dụng Quyết định 2898 -QĐ/TU để đánh giá cán bộ cho phù hợp đặc điểm tình hình của Đảng bộ trường.

– Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, tập thể, cá nhân cơ quan, đơn vị thì đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

– Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo chức danh tương đương ở từng cấp, từng lĩnh vực.

5. Khen thưởng tổ chức đảng , đảng viên

– Đối với tổ chức đảng: Các cấp ủy lựa chọn những tổ chức đảng được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong năm.

– Đối với đảng viên: Các cấp ủy lựa chọn những đảng viên được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

6. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng

– Hằng năm, các tổ chức, đơn vị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể (hoặc xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch) đối với từng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

– Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian sớm nhất.

– Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức chất lượng.

– Cấp có thẩm quyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

– Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại.

– Không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý tính từ ngày thành lập, kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm tổng thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

– Đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Đối với trường hợp có thời gian sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ quan, đơn vị nơi chuyển đi từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi.

– Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

– Trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

– Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm.

– Những nơi có dưới 05 tổ chức đảng; 05 tập thể lãnh đạo, quản lý; 05 đảng viên; 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chọn 01 tổ chức đảng; 01 tập thể lãnh đạo, quản lý; 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đủ điều kiện.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

Cấp đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc: Thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành và báo cáo kết quả về Đảng ủy trường trước ngày 08/12/2021 (Danh mục hồ sơ gửi về Văn phòng Đảng ủy và các biểu mẫu theo phụ lục đính kèm).

– Cấp Đảng bộ trường: Thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 15/12/2021.

2. Căn cứ Kế hoạch này, cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ trường thực hiện một số nội dung sau:

– Chủ động thực hiện kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp mình; hướng dẫn việc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và cụ thể hóa nội dung kiểm điểm cho phù hợp với từng đối tượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng đối tượng đảng viên, nhất là đối với đảng viên đã tốt nghiệp nhưng còn sinh hoạt đảng tại Trường.

– Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá; định lượng hóa mức độ đạt được (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí cụ thể và tiêu chuẩn từng mức chất lượng (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ); xác định cụ thể đối tượng, nội dung lấy ý kiến của các chủ thể liên quan; xây dựng, hoàn thiện các biểu mẫu, trình tự, thủ tục cho phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng; đối tượng đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đặc điểm, tình hình Trường.

3. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân được quản lý theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý gửi về Văn phòng Đảng ủy theo tiến độ đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong Trường phản ánh kịp thời về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Đảng ủy trường xem xét, giải quyết./.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.