Hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Kwok Han (Trailer)

2021-11-29 T15: 36: 25 + 07: 00 2021-11-29 T15: 36: 25 + 07: 00 https://vksbinhphuoc.gov.vn/Hoc-tap-va-lam-theo-Bac/chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho- chi-min-nam-2021-1121.html https://cdn.giaibainhanh.com/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2021–2eff2cb17f5b2168f46cfa1ceb2955c8.webb

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phục https://vksbinhphuoc.gov.vn/uploads/banners/logo-vks_2.png

Thứ hai – 29/11/2021 15:34 29681 0

Hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong

Hiển thị hình ảnh

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa công bố tài liệu khách quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực tự cường. , ý chí tự lực, tự cường vì sự phát triển của đất nước ấm no, hạnh phúc.

Đề tài trình bày những nội dung cơ bản và giải pháp cơ bản trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm củng cố ý chí tự lực, tự cường. Đất nước vui theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Chuyên đề được vận dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị và được phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin cung cấp đầy đủ nội dung chuyên đề.
Xem chi tiết chủ đềở đây.

Tác giả bài viết: Kwok Han (Trailer)

Một nguồn thông tin: BTG TW

Năm 2021 Hướng dẫn học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường”

Học và Làm chủ Toàn bộ khóa học tập trung vào một số nội dung cốt lõi sau:

  • Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc;
  • Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, hoài bão phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc;
  • Một số giải pháp nhằm tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, xung kích phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc; Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo lời Bác.

Thông qua việc học tập, nắm vững môn học đã khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, hoài bão phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Hình thức và thời gian thực hiện

Tổ chức học tập, làm chủ và xuất bản

  • Tổ chức học tập, quán triệt toàn khóa cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên. Hoàn thành vào quý III / 2021.
  • Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung trọng tâm của chủ đề toàn khóa học. Hoàn thành vào tháng 10 năm 2021.
  • Xuất bản, phổ biến chuyên đề chu kỳ gắn với chủ đề hàng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào truyền thống dân tộc, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị hoạt động thường xuyên trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII.

đổi mới và đa dạng hóa các hình thức quảng cáo: tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông mới trên Internet và mạng xã hội; Thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống phóng viên, tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự, v.v.

Tổ chức và thực hiện các nội dung chuyên đề

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận T ổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đưa toàn bộ nội dung khóa học vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn khóa học và hàng năm. Kết quả thực hiện khách quan là nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, công đoàn viên đưa toàn bộ nội dung khóa học vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả thực hiện Chủ đề toàn khóa là nội dung báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh.

Biến toàn bộ nội dung khóa học thành một hoạt động nội dung thường xuyên của chi nhánh

Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo thời gian, liên hệ và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên. Hàng năm, từng chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung chuyên đề để cả nhiệm kỳ thực hiện có hiệu quả.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.