Hay cho biet noi dung nao khong phai cua tinh hinh cac nuoc chau a sau khi gianh doc lap cd65a40c15862b66c4179518fa27f1cc

Hãy cho biết nội dung nào không phải của tình hình các nước châu á sau khi giành độc lập

Hay cho biet noi dung nao khong phai cua tinh hinh cac nuoc chau a sau khi gianh doc lap cd65a40c15862b66c4179518fa27f1cc

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập
Tôi sinh ra ở nước việt nam dân chủ cộng hòa

1. Bối cảnh lịch sử và diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa

Đầu năm 1945, Thế chiến II bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Liên Xô liên tục giành được những thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng hàng loạt quốc gia và tiến vào sào huyệt của Đức Quốc xã ở Berlin. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, Đức Quốc xã đầu hàng vô điều kiện và chiến tranh ở châu Âu kết thúc. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tấn công quân Nhật như vũ bão. Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Theo hiệp định của quân Đồng minh, sau khi Nhật đầu hàng, quân Anh và Tưởng tiến vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp chủ yếu dựa vào quân Đồng minh để giành lại địa vị thống trị của mình; Đế quốc Mỹ đứng sau các lực lượng này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; Các phần tử phản động ngoan cố trong chính quyền theo Nhật đang âm mưu đổi chủ, chống phá cách mạng.

Ở trong nước, bằng diễn tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng đang lên. Ngày 9/3/1945, phát xít Nhật tổ chức đảo chính lật đổ nước Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Cục mở rộng quyết định phát động cao trào cách mạng mở đầu cho tổng khởi nghĩa, đồng thời thay đổi hình thức tuyên truyền, kích động, tổ chức và đấu tranh cho phù hợp. Tháng 3-1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật và Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4-1945, Trung ương tổ chức Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang của Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 16/4/1945, cơ quan đầu não của Việt Minh ra chỉ thị tổ chức Ủy ban dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam.

Từ tháng 4-1945 trở đi, phong trào chống Nhật cứu nước diễn ra sôi nổi, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5-1945, Bác từ Cao Bằng về Tuồng Quảng, chọn Tân Trâu làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị cho Quốc dân Đại hội. Ngày 4/6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Chỉ huy lâm thời và trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8-1945, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trâu (Tồn Quang) đã khẳng định: “Thời cơ rất tốt đã đến để chúng ta giành độc lập” và quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. và những người đi theo họ trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương; Người đặt ra ba nguyên tắc bảo đảm cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn, đó là: tập trung, thống nhất, kịp thời. 11 giờ đêm ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 triệu tập toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trâu đã thông qua “10 Chính sách lớn của Việt Minh”; Ông đã thông qua “Chỉ huy của Đại tướng Intifada”; quy định về quốc kỳ và quốc ca; Đồng chí đã thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh đứng đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lời kêu gọi tổng khởi nghĩa của nhân dân cả nước, trong đó Người nói rõ: “Giờ quyết định đã đến, vận mệnh của dân tộc ta. Hỡi đồng bào cả nước, hãy đứng lên, mang lấy mình.” sức mạnh để giải phóng chính mình. “

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước vùng lên, tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, cuộc Tổng khởi nghĩa đã nổ ra và giành được thắng lợi ở các vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, hầu hết trung tâm, một phần Nam Bộ và các thành phố: Pắk Giang, Hải Đông, Hạ. Tinh, Hoi An. , Quảng Nam … Ngày 19/8, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi. Ngày 23-8, khởi nghĩa thành công ở Huế và ở Pak Kan, Hứa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Pak Liu … Ngày 25-8, khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn. – Gia Định, Kon Thơm, Sok Trang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tri … Tại Côn Đảo, Đảng ủy Nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị tù đày nổi dậy giành chính quyền.

Trong vòng 15 ngày, kể từ cuối tháng 8 năm 1945, cuộc Tổng khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời. Kể từ đó, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước ta.

2. Lý do chiến thắng

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 sớm thành công vì nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và khéo léo của Đảng. Đó là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng thực hiện theo phương pháp, chiến lược và chiến thuật cách mạng phù hợp, linh hoạt. Nhận thức rõ thời cơ, chủ động chớp thời cơ và nắm chắc thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

– Cách mạng Tháng Tám thành công là do tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi làm nô lệ của những người dân mất nước; Trân trọng sau khi đi theo sự lãnh đạo của Đảng thông qua các cuộc tập trận công khai, đồng chí đã quyết định vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh gian khổ, anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, biết bao đồng bào, chiến sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc.

– Cách mạng tháng Tám diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định. Chủ nghĩa phát xít bị đánh bại ở Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản, cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức và các lực lượng tiến bộ phát triển mạnh mẽ trên thế giới.

3. Ý nghĩa lịch sử

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta kể từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời – Nhà nước công nhân – nông dân đầu tiên ở Đông Nam Á; Chấm dứt chế độ sở hữu phong kiến ​​ở Việt Nam; Nó đã kết thúc hơn 80 năm của dân tộc ta dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít. Dân tộc Việt Nam đã từ nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, tự chủ vận mệnh của mình. Việt Nam đã chuyển từ một nước thuộc địa nửa phong kiến ​​thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh đặc biệt của cách mạng Việt Nam. Đó là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Đó là kinh nghiệm thành công đầu tiên của chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở một nước thuộc địa ở châu Á. Đây cũng là bước phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc qua hàng nghìn năm đấu tranh, là đỉnh cao của ý chí kiên cường, sức mạnh đoàn kết xã hội, những tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác. – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế thời đại vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị áp bức và chế độ đế quốc thực dân. Người khẳng định rằng trong điều kiện thắng lợi của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không những có thể thành công ở một nước tư bản lạc hậu, là mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, mà còn có thể thành công ở chế độ thực dân nửa phong kiến ​​lạc hậu. Đất nước nâng cả dân tộc đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.

4. Một số bài học kinh nghiệm

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó nổi bật nhất là:

Bài học đầu tiên là phải có một đội tiên phong cách mạng chân chính, tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê-nin, được tư tưởng Hồ Chí Minh giác ngộ, nắm vững hoàn cảnh đặc biệt của từng thời kỳ lịch sử, đưa ra phương thức cách mạng phù hợp, có phương pháp phù hợp. và các hình thức đấu tranh. ; Biết nắm bắt thời cơ, xây dựng lực lượng, tổ chức và sử dụng lực lượng; Phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại để lãnh đạo quần chúng nhân dân giành chính quyền.

Bài học thứ hai là về việc đạt được và duy trì sức mạnh. Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo thời cơ cho cách mạng. Đưa cuộc cách mạng đến thành công. Để giữ vững chính quyền, đảng và nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân, tạo sức mạnh vật chất và tinh thần để đấu tranh thắng lợi với kẻ thù trong và ngoài nước. Đảng ta biết chắc rằng mình sử dụng bạo lực cách mạng, sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp, kịp thời để phá bỏ bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Bài học thứ ba là hãy nắm bắt cơ hội và đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời. Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, quyết định tổng khởi nghĩa đúng lúc đã được thể hiện chính xác trong Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3 năm 1945 “Nhật – Pháp. bắn vào nhau và hành động của ta ”và Quân lệnh được phát đi số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc vào đêm 13 tháng 8 năm 1945. Cũng nhờ biết chọn thời cơ thích hợp, nhân dân ta đã nhân đôi sức mạnh trong cuộc. Cách mạng Tháng Tám và tiến hành thành công cuộc khởi nghĩa toàn diện trong cả nước trong một thời gian ngắn.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.