Dung dich chat nao sau day khong hoa tan duoc cuoh2 c4364f6b730ffcffa962adf6b0763bbb

Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được cuoh2

Đáp án A Có thể hòa tan Cu (OH) 2 vì lòng trắng trứng chứa nhiều protein đơn giản có thể tạo thành phức chất có màu tím sinh học (phản ứng đặc trưng của các peptit có 3 mắt xích trở lên).

Đáp án B tan vì glucozơ có nhiều nhóm OH liên tiếp → Nó có một phản ứng phức tạp tương tự như phản ứng của một rượu đa chức.

Đáp án C tan vì tính axit của CH3COOH vừa đủ để tan tạo thành (CH3COO) 2Cu.

một.

CH2OH-CH2-CH2OH.

B.

CH3COOH.

c.

đường glucozo.

Tiến sĩ ..

CH2OH-CHOH-CH2OH.

Vì vậy, câu trả lời chính xác là a.

 • Cho các phát biểu sau: (1) Anilin phản ứng với axit clohiđric, sản phẩm phản ứng với natri hiđroxit thu được anilin. (2) Xenlulozơ là nguyên liệu dùng trong sản xuất thuốc súng rayon và thuốc súng không khói. (3) Tất cả các chất béo trung tính đều có phản ứng cộng hiđro. (4) Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được axit gluconic. (5) Este thường dễ tan trong nước và có mùi dễ chịu. Tổng số câu đúng là:

 • Cho các phát biểu sau: (1) Ở người, lượng glucozơ trong máu luôn ổn định 0,1%. (2) Oxi hoá hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, t0) thu được sorbitol. (3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học. (iv) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol. (5). Số nguyên tử N trong phân tử đipeptitGlu-Lys là 2. (6) Tất cả các peptit đều có phản ứng sinh học. Số lượng cụm từ đúng:

 • Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

 • Dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt các dung dịch anilin, glucozơ, alanin?

 • Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch natri hiđroxit?

 • Chất nào sau đây không phản ứng với natri hiđroxit?

 • Cho các phát biểu sau: (1) Anilin phản ứng với axit clohiđric, sản phẩm phản ứng với natri hiđroxit thu được anilin. (2) Xenlulozơ là nguyên liệu dùng trong sản xuất thuốc súng rayon và thuốc súng không khói. (3) Tất cả các chất béo trung tính đều có phản ứng cộng hiđro. (4) Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được axit gluconic. (5) Este thường tan trong nước và có mùi dễ chịu. Tổng số câu đúng là:

 • Cho các chất sau: sacarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số dung dịch có phản ứng mạ bạc là:

 • Chia 20g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho phản ứng với dd HCl đặc dư thu được 5,6 lít khí (dktc). Phần 2 phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí (dktc). Tỉ lệ khối lượng của đồng trong hỗn hợp là:

 • Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3, t0 tạo ra Ag là:

 • Khẳng định nào sau đây là sai?

 • Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T bằng thuốc thử được ghi vào bảng sau: các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

 • Dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt các dung dịch anilin, glucozơ, alanin?

 • Cho các phát biểu sau: a. Để khử mùi tanh của cá tươi (do chất amin gây ra), người ta rửa sạch bằng giấm. B. Trong y học, sacaroza được dùng làm thuốc bổ. C- Muối ăn của axit glutamic dùng ở dạng bột ngọt. D- Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo được dùng để sản xuất xà phòng và glixerin. Dữ liệu chính xác là:

 • Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, anđehit fomic, etanol. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt khi sử dụng cả 4 dung dịch là

 • Chất nào sau đây không giải được Cu (OH) 2?

 • Cung cấp các tuyên bố sau:

  (a) Glucozơ được gọi là dextrozơ vì nó có nhiều trong quả nho chín.

  (b) Lipit là chất phân hủy của glixerol với các axit béo.

  (c) Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

  (d) Ở nhiệt độ thường, triolon ở trạng thái rắn.

  (e) Mật ong chứa nhiều fructozơ.

  (f) Tinh bột là một trong những thực phẩm cơ bản của con người.

  Dữ liệu chính xác là:

 • Cho dãy các chất sau: styren, metyl fomat, anilin, fructozơ, anđehit axetic, axit fomic, phenol. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước Br2 là

 • Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, valin ala. Số chất phản ứng với

  Dung dich chat nao sau day khong hoa tan duoc cuoh2 c4364f6b730ffcffa962adf6b0763bbb

  Trong môi trường kiềm, màu của dung dịch xanh lam là:

 • Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là:

 • Ba hợp chất hữu cơ X, Y, Z đều mạch hở (đều chứa C, H và O) và có cùng phân tử khối là 60. Ba chất đều phản ứng với Na giải phóng H2. Khi đem oxi hóa X (có xúc tác thích hợp) thì thu được X1 có khả năng tham gia phản ứng mạ bạc. Y có thể phản ứng với NaOH và Z có thể tham gia phản ứng mạ bạc. Công thức cấu tạo viết tắt của X, Y và Z là:

 • Cho sơ đồ phản ứng C4H7ClO2 + NaOH

  Dung dich chat nao sau day khong hoa tan duoc cuoh2 c93893eefae48b744ab3703c4a033ef7

  Muối hữu cơ + C2H4 (OH) 2 + NaCl. Công thức của C4H7ClO2 là:

 • Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là đồng phân của nhau?

 • Hỗn hợp X gồm metan, propen, isopren. Để đốt cháy hoàn toàn 15,0 gam X cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc). Mặt khác, mol X phản ứng tối đa với 0,1 mol brom. Giá trị của:

 • Chất nào sau đây được điều chế tổng hợp bằng cách chưng cất một phần không khí lỏng?

 • Giá trị công việc tối thiểu và tối đa

  Dung dich chat nao sau day khong hoa tan duoc cuoh2 81935fe7e0303af6847a0cfda3222e8b

  được:

 • Cho hàm số y = x4 + ax2 +10. Giá trị nào sau đây của a có điểm uốn thuộc đồ thị của hàm số?

 • Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d. Với giá trị nào sau đây của a, b, c, d thì hàm số có một điểm cực đại

  m (0; -4) và có điểm uốn là i (-1; -2)?

 • Đồ thị nào sau đây biểu diễn đồ thị của hàm số = -x4 + 2×2-2?

  Dung dich chat nao sau day khong hoa tan duoc cuoh2 43ffd4550eb2eff7271d54f4f29ee552

  Dung dich chat nao sau day khong hoa tan duoc cuoh2 d58b043479ad35d95276cb2aedda18a0
 • Điểm cố định mà chúng vẽ (cm): y = x3 – (m + 1) x2 – (2m2 – 3m + 2) x + 2m (m – 1) Điểm nào sau đây luôn đi qua?

 • Điểm M trên Oy là điểm nào từ đó kẻ ba tiếp tuyến với (C): f (x) = x4 – 2×2 + 1?

 • Từ điểm M trên Ox kẻ ba tiếp tuyến với (C): f (x) = x3 + 3×2 với các tiếp tuyến vuông góc nào?

 • Xem xét công việc

  Dung dich chat nao sau day khong hoa tan duoc cuoh2 4731fee5a6453c1d7ac74e2d309154d6

  . Khẳng định nào sau đây là sai?

 • Xem xét công việc

  Dung dich chat nao sau day khong hoa tan duoc cuoh2 6ceb586c136e8e27dd80b4c5e4a8c9af

  . Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Cho hàm số y = x3 – (m + 1) x2 – (2m2 – 3m + 2) x + 2m (2m – 1). Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.