Điều nào sau đây là sai khi nói về dòng điện xoay chiều i = i0 cos(t + )

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

A, C, D đúng, B sai vì pha của dòng điện bằng pha của điện áp, không phải lúc nào cũng bằng 0. Đáp án cần chọn là: B

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ dùng tụ điện thì:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 399

Một đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều u = U2cosωt + V vào hai đầu cuộn cảm. Dòng điện cực đại của mạch được cho bởi công thức:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 144

Khi đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R có biểu thức u = U0cosωtV thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở có biểu thức i = I2cosωt + iA, trong đó I và I được xác định bằng các công thức tương ứng:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 108

Chọn cụm từ không chính xác:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 106

Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 94

Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm, I là cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch và I là điện áp tức thời. Chọn các câu trả lời đúng:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 86

Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 82

Một đoạn mạch dòng điện xoay chiều có u là điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và i là cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch. Chọn sai cụm từ

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 76

Nếu đặt một điện áp u = U0cosωt vào hai đầu điện trở thuần thì cường độ dòng điện qua R là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 71

Công thức nào sau đây chỉ áp dụng cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 58

Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 56

Đặt một điện áp u = U0cosωt vào hai đầu tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện qua tụ là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 44

Biết cường độ dòng điện qua đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có biểu thức i = I0cosωtA. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 27


Trang 2

Phương án B sai vì pha của dòng điện bằng pha của điện áp, không phải lúc nào cũng bằng 0. Phương án C sai vì biểu thức định luật Ôm là U = IR Phương án D sai vì dòng điện và điện áp cùng pha. : u = U0sinωt + φV⇒i = I0sinωtA Đáp án cho lựa chọn là: A

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ dùng tụ điện thì:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 399

Điều nào sau đây là sai về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 209

Một đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều u = U2cosωt + V vào hai đầu cuộn cảm. Dòng điện cực đại của mạch được cho bởi công thức:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 144

Khi đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R có biểu thức u = U0cosωtV thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở có biểu thức i = I2cosωt + iA, trong đó I và I được xác định bằng các công thức tương ứng:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 108

Chọn cụm từ không chính xác:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 106

Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 94

Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm, I là cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch và I là điện áp tức thời. Chọn các câu trả lời đúng:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 86

Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 82

Một đoạn mạch dòng điện xoay chiều có u là điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và i là cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch. Chọn sai cụm từ

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 76

Nếu đặt một điện áp u = U0cosωt vào hai đầu điện trở thuần thì cường độ dòng điện qua R là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 71

Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 56

Đặt một điện áp u = U0cosωt vào hai đầu tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện qua tụ là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 44

Biết cường độ dòng điện qua đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có biểu thức i = I0cosωtA. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 27

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.