Dieu kien xac dinh cua phuong trinh 1 x 2 1 2 x 1

Điều kiện xác định của phương trình 1 x 2 1 2 x

Điều kiện cụ thể của phương trình 1 x 2-4 = x + 3 là:

một. x ≥ −3 và x ≠ ± 2.

Loại bỏ. x ≠ ± 2.

. x> −3 và x ± 2

dễ. x ≥ −3.

Câu hỏi tương tự

Điều kiện xác định phương trình x – 1 x 2 – 4 = 3 – x được:

Dieu kien xac dinh cua phuong trinh 1 x 2 1 2 x 1
Dieu kien xac dinh cua phuong trinh 1 x 2 1 2 x 1 ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9gwerfwdu0uw05rewucg5n
Dieu kien xac dinh cua phuong trinh 1 x 2 1 2 x 1 ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9vz3pvctvbrhhudvmucg5n
Dieu kien xac dinh cua phuong trinh 1 x 2 1 2 x 1 ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9hyxe0m01rruptmjyucg5n

Điều kiện xác định phương trình 1 – x + 3 = x được:

một. x> -3

B. x <-3

c. × -3

Tiến sĩ .. × -3

Nghiệm của phương trình sau là:

Dieu kien xac dinh cua phuong trinh 1 x 2 1 2 x 1 ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9wagrzyvhrate3zniucg5n

a x = -2/3 b x = 1

B. x = 1 và x = -2/3 D. x = -1/3

Điều kiện xác định của phương trình x + 2-1 x + 2 = 4-3 xx + 1 là

một. x> −2 và x −1.

Loại bỏ. x> 2 và x 4 3.

. −2

dễ. x ≠ −2 và x ≠ −1.

Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm câu trả lời thứ hai. Vì đây là một bất đẳng thức, hãy thay đổi dấu của bất đẳng thức từ ngăn câu trả lời.

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 2,814

c. x≥ – 12 và x 0

Câu trả lời chính xác


Trang 2

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 3,156

Tiến sĩ .. x> 2 hoặc x −2

Câu trả lời chính xác


Trang 3

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 1.019

một. x ≥ −3 và x ± 2

Câu trả lời chính xác


trang 4

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 2.186

B. x> 2, x 0, x 32

Câu trả lời chính xác


Trang 5

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 2.267

c. −2

Câu trả lời chính xác


Trang 6

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 1.257

Câu trả lời:

Điều kiện giới hạn của phương trình `1 / (x ^ 2 + 1) = (3x) / (x-2)` là `x \ ne2`

Giải thích các bước:

1 / (x ^ 2 + 1) = (3x) / (x-2) `
Điều kiện lựa chọn: `x-2 \ ne0 <=> x \ ne0 + 2 <=> x \ ne2 ‘
Vì vậy, điều kiện giới hạn của phương trình `1 / (x ^ 2 + 1) = (3x) / (x-2)` là `x \ ne2`

Điều kiện xác định của phương trình x2-1 + 1x-2 = 3x + 1x-2 là

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của phương trình ((1) ((x – 2)) + 3 = ((3 – x)) ((x – 2))) là

Câu 9691 Đã biết

Vui lòng chọn một câu Đúng. Điều kiện xác định của phương trình \ (\ dfrac {1} {{x – 2}} + 3 = \ dfrac {{3 – x}} {{x – 2}} \) là

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

Tìm điều kiện để tất cả các mẫu số trong phương trình đều khác 0 $.

Phương trình chứa ẩn ở mẫu — xem chi tiết

Ta thấy x + 2 ≠ 0 khi x ≠ – 2 và x – 2 ≠ 0 khi x ≠ 2.

Do đó, SCC của phương trình (x – 1) / (x + 2) + 1 = 1 / (x – 2) là x ≠ ± 2.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Giải các phương trình sau: x + 5×2-5x-x + 252×2-50 = x-52×2 + 10x

Xem câu trả lời ” 07/08/2020 3934

Giải phương trình 2 x + 52 x – x x + 5 = 0

Xem câu trả lời ” 07/08/2020 1.152

Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau (x – 1) (1 – 2x) = 1

Xem câu trả lời ” 07/08/2020 508

Giải phương trình x + 2 x = 2 x + 3 2 (x – 2)

Xem câu trả lời ” 07/08/2020 338

Giải các phương trình sau: x + 1x-1-x-1x + 1 = 16×2-1

Xem câu trả lời ” 07/08/2020 243

Giải các phương trình sau: xx-3 – xx-5 = x x-4- xx-6

Xem câu trả lời ” 07/08/2020 181

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.