De thu duoc anh nguoc chieu voi vat va nho hon vat thi vat that dat o vi tri ahr0chm6ly92awv0amfjay5tzs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvaw1hz2vzlzgyl2itmty0odm2nzi2nc5wbmc

Để thu được ảnh ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật thì vật thật đặt ở vị trí

Trắc nghiệm Vật lí 9 Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài giảng Trắc nghiệm Vật lí 9 Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Câu 1. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm, A nằm trên trục chính cách thấu kính 10 cm. Ảnh của AB tạo bởi thấu kính có đặc điểm gì?

A. Ảnh ảo, cùng chiều, bé hơn vật.           

B. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.     

D. Ảnh thật, ngược chiều, bé hơn vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Vì 10 cm < 15 cm nên vật AB nằm trong khoảng tiêu cự.

⇒ Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

Câu 2. Một vật AB đặt trước một thấu kính hội tụ. Dùng một màn ảnh M, ta hứng được một ảnh cao 5 cm và đối xứng với vật qua quang tâm O. Kích thước của vật AB là

A. 10 cm.   

B. 15 cm.    

C. 5 cm.     

D. 20 cm.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Ảnh đối xứng với vật qua quang tâm O thì kích thước của vật bằng kích thước của ảnh: AB = A’B’ = 5 cm.

Câu 3. Chỉ ra phương án sai. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ

A. Ta có thể thu được ảnh của cây nến trên màn.

B. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn cây nến.

C. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.

D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn lớn hơn cây nến.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

A, B, D – đúng.

C – sai. Vì ảnh ảo không thể hứng được trên màn chắn.

Câu 4. Mắt nhìn qua một ly nước thấy được ảnh ngược chiều và nhỏ hơn vật của những vật ở khá xa trước ly nước (như hình).

De thu duoc anh nguoc chieu voi vat va nho hon vat thi vat that dat o vi tri ahr0chm6ly92awv0amfjay5tzs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvaw1hz2vzlzgyl2itmty0odm2nzi2nc5wbmc=

Ảnh quan sát được là thật hay ảo và ly nước có tác dụng tạo ảnh như loại thấu kính nào?

A. Ảnh thật, thấu kính hội tụ.

B. Ảnh ảo, thấu kính hội tụ.

C. Ảnh thật, thấu kính phân kì.

D. Ảnh ảo, thấu kính phân kì.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Ảnh quan sát được là ảnh thật. Ly nước có tác dụng tạo ảnh như thấu kính hội tụ vì chỉ thấu kính hội tụ mới cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 5. Vật sáng AB đặt trước một thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính có ảnh qua thấu kính là A’B’. Ảnh A’B’ không thể có đặc điểm nào sau đây?

A. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.

B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

D. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Thấu kính hội tụ không bao giờ cho ảnh ảo cùng chiều, nhỏ hơn vật.

Câu 6. Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng

A. cùng chiều, nhỏ hơn vật.   

B. cùng chiều với vật.

C. ngược chiều, lớn hơn vật.

D. ngược chiều với vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Ảnh thật cho bởi thấu kính hội bao giờ cũng ngược chiều với vật.

Câu 7. Với (Δ) là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng và A’B’ là ảnh của AB.

De thu duoc anh nguoc chieu voi vat va nho hon vat thi vat that dat o vi tri ahr0chm6ly92awv0amfjay5tzs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvaw1hz2vzlzgyl2jilte2ndgznjcynzcucg5n

Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. A’B’ là ảnh ảo.

B. A’B’ là ảnh thật.

C. Thấu kính đã cho là thấu kính phân kì.

D. B và C đúng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Nhận xét:

+ A’B’ cùng chiều với AB ⇒ A’B’ là ảnh ảo.

+ Ảnh A’B’ là ảnh ảo lớn hơn vật ⇒ Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ.

⇒ A – đúng; B, C, D – sai.

Câu 8. Chọn câu trả lời sai.

Đối với thấu kính hội tụ: một vật đặt trong khoảng OF luôn cho

A. ảnh ảo.

B. ảnh cùng chiều với vật.

C. ảnh lớn hơn vật.

D. ảnh ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Đối với thấu kính hội tụ: một vật đặt trong khoảng OF luôn cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.

⇒ A, B, C – đúng; D – sai.

Câu 9. Một vật thật đặt ở ngoài tiêu cự của một thấu kính hội tụ bao giờ cũng có ảnh

A. ngược chiều với vật.

B. ảo.

C. cùng kích thước với vật.

D. nhỏ hơn vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Một vật thật đặt ở ngoài tiêu cự của một thấu kính hội tụ bao giờ cũng có ảnh thật, ngược chiều với vật.

Câu 10. Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là

A. ảnh ảo ngược chiều vật.      

B. ảnh ảo cùng chiều vật.

C. ảnh thật cùng chiều vật.       

D. ảnh thật ngược chiều vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là ảnh là ảnh ảo, cùng chiều với vật, lớn hơn vật.

Câu 11. Khi vật đặt rất xa thấu kính hội tụ thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng

A. f.

B. 2f.

C. 3f.

D. 4f.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Khi vật đặt rất xa thấu kính hội tụ thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng bằng tiêu cự.

Câu 12. Chọn câu trả lời đúng.

Đối với thấu kính hội tụ

A. Vật ảo luôn luôn cho ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.

B. Vật thật ở trong khoảng OF sẽ có ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật.

C. Vật thật ở ngoài khoảng OF có thể có ảnh ảo nhỏ hơn hoặc lớn hơn vật.

D. Tất cả A, B, C đều sai.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Đối với thấu kính hội tụ

A – sai. Vì vật ảo luôn luôn cho ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật.

B – sai. Vì vật thật ở trong khoảng OF sẽ có ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.

C – sai. Vì vật thật ở ngoài khoảng OF có thể có ảnh thật nhỏ hơn hoặc lớn hơn vật.

D – đúng.

Câu 13. So với vật thật, ảnh thật của nó được tạo thành bởi một thấu kính bao giờ cũng

A. cùng chiều.

B. ngược chiều.

C. nhỏ hơn.

D. lớn hơn.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

So với vật thật, ảnh thật của nó được tạo thành bởi một thấu kính bao giờ cũng ngược chiều.

Câu 14. Chọn câu trả lời sai.

Cho hình vẽ, trong đó: xy là trục chính của một thấu kính. S là một điểm sáng. S’ là ảnh của S qua thấu kính.

De thu duoc anh nguoc chieu voi vat va nho hon vat thi vat that dat o vi tri

A. S’ là ảnh thật.

B. S’ là ảnh ảo.

C. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ.

D. Giao điểm của đường thẳng nối SS’ với xy là quang tâm O của thấu kính.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Nhận xét:

+ S và S’ cùng phía so với trục chính xy nên ảnh S’ là ảnh ảo.

+ Giao điểm của S’ và S là quang tâm O của thấu kính.

+ S’ nằm xa trục chính hơn vật S nên thấu kính trên là thấu kính hội tụ.

⇒ A – sai, B, C, D – đúng.

Câu 15. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính. Ảnh A’B’

A. là ảnh thật, lớn hơn vật.

B. là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

C. ngược chiều với vật.

D. là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính. Ảnh A’B’ là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

Câu 16. Một vật phẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d = 2f. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là

A. ảnh thật và nhỏ hơn AB.

B. ảnh ngược chiều và bằng AB.

C. ảnh cùng chiều và bằng AB.

D. ảnh thật và lớn hơn AB.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Một vật phẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d = 2f. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh thật, ngược chiều và bằng AB.

Câu 17. Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cho ảnh A’B’ như hình.

De thu duoc anh nguoc chieu voi vat va nho hon vat thi vat that dat o vi tri ahr0chm6ly92awv0amfjay5tzs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvaw1hz2vzlzgyl2jiymitmty0odm2nzm3mc5wbmc=

Khi đó

A. thấu kính là thấu kính hội tụ.

B. thấu kính là thấu kính phân kì.

C. A’B’ là ảnh ảo.

D. Cả A và C đều đúng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Ta thấy: A’B’ ngược chiều với AB nên A’B’ là ảnh thật ⇒ thấu kính trên là thấu kính hội tụ.

Câu 18. Một vật nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ và ở rất xa thấu kính. Ảnh của nó qua thấu kính là

A. ảnh ảo.

B. ảnh cùng chiều.

C. ảnh ngược chiều với vật và cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

D. ảnh cùng chiều với vật và cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Một vật nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ và ở rất xa thấu kính. Ảnh của nó qua thấu kính là ảnh ngược chiều với vật và cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

Câu 19. Một vật AB cao 2 cm đặt trước một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10 cm. Dùng một màn ành M, ta hứng được một ảnh A’B’ cao 4 cm như hình.

De thu duoc anh nguoc chieu voi vat va nho hon vat thi vat that dat o vi tri ahr0chm6ly92awv0amfjay5tzs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvaw1hz2vzlzgyl2jiymjilte2ndgznjczoduucg5n

Màn cách thấu kính một khoảng là

A. 20 cm.

B. 10 cm.

C. 5 cm.

D. Các kết quả trên đều sai.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Ta có: ΔABO~ΔA’B’O

Suy ra: OBOB’=ABA’B’=24=12

⇒OB’=2BO=2.10=20cm

Vậy màn cách thấu kính một khoảng là 20 cm

Câu 20. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là

A. thật, ngược chiều với vật.     

B. thật, luôn lớn hơn vật.

C. ảo, cùng chiều với vật.         

D. thật, luôn cao bằng vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là ảnh là ảnh thật, ngược chiều với vật có thể nhỏ hoặc bằng hoặc lớn hơn vật tùy vị trí của vật.

Câu 21. Một vật AB cao 4 cm đặt trước một thấu kính hội tụ. Ta thu được một ảnh cao 1 cm. Ảnh đó là

A. ảnh thật.

B. ảnh ảo.

C. có thể là thật hoặc ảo.

D. ảnh có thể cùng chiều hay ngược chiều vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Đối với thấu kính hội tụ, nếu kích thước ảnh nhỏ hơn vật thì đó phải là ảnh thật.

Câu 22. Để dựng ảnh qua thấu kính hội tụ, ta sử dụng tính chất của các tia đặc biệt. Hãy cho biết phương pháp nào sau đây là đúng?

A. Dùng một tia qua quang tâm và một tia song song với trục chính.

B. Dùng một tia qua quang tâm và một tia qua tiêu điểm.

C. Dùng một tia qua tiêu điểm và một tia song song với trục chính.

D. Cả ba phương án đều đúng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Để dựng ảnh qua thấu kính hội tụ, ta có thể sử dụng tính chất của 2 trong 3 tia đặc biệt.

⇒ Cả ba phương án đều đúng.

Câu 23. A’B’ là ảnh của vật sáng AB qua một thấu kính (hình vẽ).

De thu duoc anh nguoc chieu voi vat va nho hon vat thi vat that dat o vi tri

Vị trí đặt AB ở

A. rất xa thấu kính.

B. trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

C. ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính.

D. tại tiêu điểm của thấu kính.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

A’B’ ngược chiều và lớn hơn vật. Do đó vị trí đặt AB ở ngoài khoảng tiêu cực của thấu kính hội tụ.

Câu 24. Một vật sáng AB được đặt trước một thấu kính hội tụ như hình vẽ.

De thu duoc anh nguoc chieu voi vat va nho hon vat thi vat that dat o vi tri

Ảnh A’B’ của AB có đặc điểm

A. ngược chiều, nhỏ hơn vật.

B. cùng chiều, lớn hơn vật.

C. cùng chiều, nhỏ hơn vật.

D. ngược chiều, lớn hơn vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Vị trí của vật AB nằm trong khoảng f < d < 2f  nên ảnh A’B’ của AB là ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

Câu 25. Sự khác nhau giữa ảnh thật và ảnh ảo ở thấu kính hội tụ là

A. ảnh thật luôn cùng chiều với vật.

B. ảnh ảo luôn cùng chiều với vật.

C. ảnh thật luôn lớn hơn vật.

D. ảnh ảo luôn nhỏ hơn vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Sự khác nhau giữa ảnh thật và ảnh ảo ở thấu kính hội tụ là:

+ Ảnh thật luôn ngược chiều với vật.

+ Ảnh ảo luôn cùng chiều với vật.

+ Ảnh thật có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vật.

+ Ảnh ảo luôn lớn hơn vật.

Do đó. A, C, D – sai. B – đúng.

Câu 26. Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d > 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là

A. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

B. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

D. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Khi đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội và cách thấu kính một khoảng d > 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Câu 27. Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự (f = 16cm). Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính

A. 8 cm.

B. 16 cm.

C. 32 cm.

D. 48 cm.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Để thu được ảnh thật ngược chiều, nhỏ hơn vật thì vật phải cách thấu kính hội tụ một khoảng d > 2f = 2.16 = 32 cm.

Câu 28. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều và cao bằng vật AB. Điều nào sau đây là đúng nhất?

A. OA = f.

B. OA = 2f.

C. OA > f.

D. OA < f.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Để ảnh A’B’ ngược chiều và cao bằng vật AB thì vật AB phải đặt cách thấu kính một khoảng OA = 2f.

Câu 29. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ nhỏ hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một khoảng

A. OA < f.

B. OA > 2f.

C. OA = f.

D. OA = 2f.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Để thu được ảnh thật ngược chiều, nhỏ hơn vật thì vật phải đặt cách thấu kính một khoảng OA > 2f.

Câu 30. Một vật AB cao 3 cm đặt trước một thấu kính hội tụ. Ta thu được một ảnh cao 4,5 cm. Ảnh đó là

A. ảnh thật.

B. ảnh ảo.

C. có thể là thật hoặc ảo.

D. cùng chiều vật.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Đối với thấu kính hội tụ, nếu kích thước ảnh lớn hơn vật thì ảnh đó có thể là ảnh ảo hoặc ảnh thật.

Các câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Thấu kính phân kì có đáp án

Trắc nghiệm Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì có đáp án

Trắc nghiệm Sự tạo ảnh trong máy ảnh có đáp án

Trắc nghiệm Mắt có đáp án

Trắc nghiệm Mắt cận và mắt lão có đáp án

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.