De thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có file nghe có ma trận

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có file nghe + đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  được sưu tầm và đăng tải dưới đây được minh họa theo đúng cấu trúc ra đề của Bộ giáo dục rất hữu ích cho thầy cô làm tư liệu giảng dạy và các em học sinh làm tư liệu ôn tập, thử sức trước khi bước vào kì thi học kì chính thức. 

MA TRẬN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA MÔN TIÊNG ANH LỚP 3 HỌC KỲ 1

Kỹ năng

Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá

Mức/ điểm

Tổng số câu, số điểm, tỉ lệ %

M1

M2

M3

M4

 

Listening

5pts =50%

1. Listen and circle

 

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

 

4 câu = 1 điểm

2. Listen and tick

0,25đ

(1câu)

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1câu)

 

4 câu = 1 điểm

3. Listen and number

(4 câu)

     

4 câu = 1 điểm

4. Listen and complete

0,5đ

(2 câu)

 

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Reading

1,5pts = 15%

5. Read and tick (√) or (x)

 

0, 5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

6. Read and write Yes/ No

 

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Writing

1,5pts = 15%

7. Look and write the words in order.

 

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

 

4 câu = 1 điểm

8. Fill in the gaps

   

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

Speaking

2pt = 20%

-Respond the questions of teacher.

(4 câu)

     

8 câu= 2 điểm

-Discribe the pictures in sts’ book by answering questions of teacher.

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

   

Tổng số câu

         

40 câu

 

THE FIRST TERM TEST

ENGLISH: 3

Time: 40 minutes

Full name……………………………………..………………………………………………..…… Class 3……

PART I. LISTENING (5pts)

1 .Listen and circle (1pt)

0. Girl: May I __________, Miss Hien?

Miss Hien: No, you can’t.

a. sit down               b. go out                  c. come in

1. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien!

Miss Hien: ___________, please!

a. Stand up              b. Sit down              c. Come in

2. Miss Hien: _________!

Boy: Sorry Miss Hien.

a. Be quiet               b. Stand up              c. Good morning

3. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: ________ class.

a. don’t talk             b. come here            c. goodbye

4. Mai: May I _______?

Miss Hien: Yes, you can

a. go out                 b. come here             c. come in

2Listen and tick P(1pt)

De thi tieng anh lop 3 hoc ki 1 co file nghe co ma tran

 

3. Listen and number. (1pt)

De thi tieng anh lop 3 hoc ki 1 co file nghe co ma tran

4. Listen and complete (1pt)

0. I’m eight years old.

1. Is ………your friend?

2. These are my ………

3. My pen is………

4. The school ………..is large.

PART II. READING AND WRITING (4pts)

6. Look and read. Put a tick ( √)or cross (X ) in the box. (1pt)

 

De thi tieng anh lop 3 hoc ki 1 co file nghe co ma tran

 

7: Look and read. Write Yes or No. (1pt)

De thi tieng anh lop 3 hoc ki 1 co file nghe co ma tran

 

8: Look at the pictures. Write the words. (1pt)

9: Fill in each gap with a suitable word from the box (1 pt)

School things pens Those notebook

There are some (1)…………………… on my desk. This is my school bag. It is yellow. That is my (2)…………….. It’s blue. These are my (3)…………… They are black. (4)……………. are my pencils. They are orange. What color are your pencils?

PART III. SPEAKING (2pt)

1. Interview.

Ask about personal information (name, age, break time activities, ability)

2. Identifying objects.

What’s this/ What’s that/ What are these/ What are those?

What color is it? What color are they?

3. Describing the picture.

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh

Q Answer point total
1 1-b 2-a 3-c 5-c 0,25/ each 1 pt
2 1- b 2- a 3- b 4-c 0,25/ each 1 pt
3 1-c 2-d 3-a 4-b 0,25/ each 1 pt
4 1. that 2. Books 3. Blue 4. Playground 0,25/ each 1 pt
5 1. x 2.√ 3.√ 4. x 0,25/ each 1 pt
6 1. No 2. Yes 3. No 4. No 0,25/ each 1 pt
7 1. ruler 2. Football 3. library 4. small 0,25/ each 1 pt
8 1. school things 2. Notebook 3. Pens 4. Those 0,25/ each 1 pt
9, 10  Speaking test 0,25/ each  1 pt

Transcript

1. Listen and circle: (1pt)

1. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien!

Miss Hien: sit down, please!

2. Miss Hien: be quiet!

Boy: Sorry Miss Hien.

3. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: goodbye class.

4. Mai: May I come in?

Miss Hien: Yes, you can.

2. Listen and tick: (1pt)

1. This is my penbox. It is old.

2. This is my pencil sharpener. It is red.

3. That is my ruler. It is big.

4. These are my pens. They are new.

3. Listen and number. (1pt)

1. How old are you, Peter?

I’m seven years old.

2. What’s your name?

My name’s Mary.

How do you spell Mary?

That’s M-A-R-Y

3. Who’s that?

It’s my friend, Linda.

4. Hello, Mai. How are you?

Hi, Tony. I’m fine, thank you. And you?

I’m fine. thanks

4. Listen and complete. (1pt)

1. Is that your friend?

2. These are my books.

3. My pen is blue.

4. The school playground is large.

———-

Mời các em học sinh tiếp tục vào thử sức với Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 do VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải để trau dồi thêm những kiến thức bổ ích, chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì 1 sắp tới. Chúc các em thành công!

<span class=”text_page_counter”>(1)</span><div class=”page_container” data-page=1>

<b>ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 3</b>

<b>CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2020 – 2021</b>

<b>Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 có file nghe, đáp án – Đề số 1</b>

<b>Read and circle the correct words.</b>

1. Are those your (ruler/ rulers)?

2. Do you like hide-and-seek? – No, I (do/ don’t).

3. May I (go/ come) out?

4. What color (is/ are) your pencil?

<b>Fill the blanks. </b>

May/ Yes/ color/ It’s/

5. ______ I come in?

6. _____, you can.

7. What ________ is your book?

8. ______ blue.

<b>Underline the mistake and fix it. </b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(2)</span><div class=”page_container” data-page=2>

10. May I go out? – No, I can.

11. Do Lan like skating?

12. Are this your pencils?

<b>Listen and write. </b>

<b>Bài nghe</b>

Ex: Hello, class.

13. __________________________

14. __________________________

15. __________________________

16. __________________________

<b>Read and match. </b>

17. Is this Linda? A. P-H-O-N-G.

18. Are they your friends? B. Yes, it is.

19. How do you spell your name? C. This is Mr. Loc.

20. Who’s that? D. No, they aren’t.

<b>ĐÁP ÁN</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(3)</span><div class=”page_container” data-page=3>

1 – rulers; 2 – don’t; 3 – go; 4 – is;

<b>Fill the blanks. </b>

5. ____May__ I come in?

6. ___Yes__, you can.

7. What ___color_____ is your book?

8. ___It’s___ blue.

<b>Underline the mistake and fix it. </b>

9 – It’s thành They are/ They’re.

10 – No thành Yes hoặc can thành can’t;

11 – Do thành Does;

12 – this thành these;

<b>Listen and write. </b>

13 – How you do spell your name?

14 – What do you do at break time?

15 – I play hide-and-seek.

</div>

<span class=”text_page_counter”>(4)</span><div class=”page_container” data-page=4>

<b>Read and match. </b>

17 – B; 18 – D; 19 – A; 20 – C;

<b>Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có file nghe + ma trận – Đề số 2</b>

<b>I. MA TRẬN</b>

<b>Kỹ năng</b> <b>Nhiệm vụ đánh giá/</b>

<b>kiến thức cần đánh</b><b>giá</b>

<b>Mức/ điểm</b> <b>Tổng số câu ,</b>

<b>số điểm, tỉ lệ</b><b>%</b>

<b>M1</b> <b>M2</b> <b>M3</b> <b>M4</b>

<b>Listening </b><b>5pts </b><b>=50%</b>

1. Listen and circle

0,5đ(2câu)0,5đ(2câu)

4 câu = 1 điểm

2. Listen and tick 0,25đ(1câu)0,5đ(2câu)0,25đ(1câu)

4 câu = 1 điểm

3. Listen and number 1đ(4 câu)

4 câu = 1 điểm

4. Listen and complete0,5đ(2 câu)0,25đ(1câu)0,25đ(1 câu)

4 câu = 1 điểm

<b>Reading</b><b>1,5pts =</b>

5. Read and tick (v) or(x)0, 5đ(2câu)0,25đ(1câu)0,25đ(1 câu)

4 câu = 1 điểm

</div>

<span class=”text_page_counter”>(5)</span><div class=”page_container” data-page=5>

<b>15%</b> Yes/No (2câu)(1câu)(1 câu)<b>Writing </b><b>1,5pts = </b><b>15%</b>

7. Look and write the

words in order. 0,5đ

(2câu)

0,5đ(2câu)

4 câu = 1 điểm

8. Fill in the gaps 0,5đ

(2câu)

0,5đ(2 câu)

4 câu = 1 điểm

<b>Speaking</b><b>2pt = 20%</b>

-Respond the

questions of teacher.

(4 câu) 8 câu= 2 điểm

-Discribe the pictures in sts’ book by

answering questions of teacher.0,5đ(2 câu)0,5đ(2câu)<b>Tổng số </b><b>câu</b>40 câu

<b>II. NỘI DUNG ĐỀ THI</b><b>PART I. LISTENING (5pts)</b>

<b>1. Listen and circle (1pt)</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(6)</span><div class=”page_container” data-page=6>

Miss Hien: No, you can’t.

a. sit down b. go out c. come in1. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien! Miss Hien: ___________, please!

a. Stand up b. Sit down c. Come in
2. Miss Hien: _________!

Boy: Sorry Miss Hien.

a. Be quiet b. Stand up c. Good morning3. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: ________ class.

a. don’t talk b. come here c. goodbye4. Mai: May I _______?

Miss Hien: Yes, you can

a. go out b. come here c. come in

<b>2. Listen and tick  (1pt )</b>

<b>1.</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(7)</span><div class=”page_container” data-page=7>

3.

4.

<b>3. Listen and number. (1pt)</b>

<b>4. Listen and complete (1pt)</b>

0. I’m eight years old.1. Is ………your friend?2. These are my ………

3. My pen is………

4. The school ………..is large.

</div>

<span class=”text_page_counter”>(8)</span><div class=”page_container” data-page=8>

<i><b>6 . Look and read. Put a tick </b><b> ( </b><b> </b><b> ) or cross (X ) in the box. (1pt)</b></i>

<i><b>7:</b></i>

<i><b> Look and read. Write Yes or No. (1pt)</b></i>

<b>0. skating </b>

______ 2.

badminton _______

1. hide- <b>and- seek. </b>

<b>______</b> 3. blind

man’s bluff <b>_______</b>

b

a

a

a

<sub>a</sub>

a

<sub>b</sub>

b

c

<sub>b</sub>

c

<sub>d</sub>

<sub>c</sub>

<sub>c</sub>

b

c

1.That is the gym.

2. May I come in ?

3. This is my school bag.

</div>

<span class=”text_page_counter”>(9)</span><div class=”page_container” data-page=9>

<i><b>8 : </b><b> Look at the pictures. Write the words. (1pt)</b></i>

<b>0. Lrure → </b> R_ _ _ _

1. Tobfolal → f_ _ _ _ _

2. Irybral → l_ _ _ _ _

<b>3. Mslla →</b> s_ _ _ _ _

<i><b>9 : </b><b> Fill in each gap with a suitable word from the box (1 pt</b><b> )</b></i>

There are some (1)……… on my desk. This is my school bag. Itis yellow. That is my (2)……….. It’s blue. These are my (3)………They are black. (4)………. are my pencils. They are orange. What color areyour pencils?

<b>PART III. SPEAKING (2pt)</b>

1. Interview.

Ask about personal information (name, age, break time activities, ability)

</div>

<span class=”text_page_counter”>(10)</span><div class=”page_container” data-page=10>

2. Identifying objects.

What’s this/ What’s that/ What are these/ What are those? What color is it? What color are they?

3.Describing the picture.

<b>ĐÁP ÁN</b>

Q Answer point total

1 1-b 2-a 3-c 5-c 0,25/ each 1 pt

2 1- b 2- a 3- b 4-c 0,25/ each 1 pt

3 1-c 2-d 3-a 4-b 0,25/ each 1 pt

4 1. that 2. Books 3. Blue 4. Playground 0,25/ each 1 pt

5 <b>1. X 2.V 3. V 4. x</b> 0,25/ each 1 pt

6 1. No 2. Yes 3. No 4. No 0,25/ each 1 pt

7 1. ruler 2. Football 3. library 4. small 0,25/ each 1 pt8 1. school things 2. Notebook 3. Pens 4. Those 0,25/ each 1 pt9,1

0

Speaking test 0,25/ each 2 pts

<b>Transcript</b>

<b>1. Listen and circle: (1pt)</b>

1. Miss Hien: Good morning class! Class: Good morning Miss Hien! Miss Hien: sit down, please!

2. Miss Hien: be quiet!

Boy: Sorry Miss Hien.3. Class: Goodbye Miss Hien!Miss Hien: goodbye class. 4. Mai: May I come in? Miss Hien: Yes, you can

</div>

<span class=”text_page_counter”>(11)</span><div class=”page_container” data-page=11>

1. This is my penbox. It is old.

2. This is my pencil sharpener. It is red.3. That is my ruler. It is big.

4. These are my pens. They are new.

<b>3. Listen and number. (1pt)</b>

1. How old are you, Peter? I’m seven years old.2. What’s your name? My name’s Mary.

How do you spell Mary? That’s M-A-R-Y

3. Who’s that?

It’s my friend, Linda.4. Hello, Mai. How are you?

Hi, Tony. I’m fine, thank you. And you? I’m fine. thanks

<b>4. Listen and complete. (1pt)</b>

1. Is that your friend?2. These are my books3. My pen is blue

4. The school playground is large.

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 khác như:

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop- 3

</div><!–links–><a href=”https://vndoc.com/”> https://vndoc.com/ </a><a href=”https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188″> 024 2242 6188</a><a href=”https://vndoc.com/tieng-anh-lop-2″> https://vndoc.com/tieng-anh-lop- </a><a href=”https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-2″> https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop- </a>

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.