De thi hoc ky i lop 2 a197a2361018e228c0d730f2cc04a6c6

Đề thi học kỳ i lớp 2

Đối với kì thi học kì 1 sắp diễn ra, nhu cầu tìm tài liệu ôn thi chính thức có lời giải chi tiết của các em học sinh là rất lớn. Đã hiểu, chúng tôi đã cẩn thận thu thập nó Bộ 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 (có đáp án) Với nội dung được đánh giá sát với cấu trúc tổng thể của đề thi cuối cấp quốc gia, giúp các em học sinh làm quen với cấu trúc đề thi môn Toán lớp 2 và những nội dung kiến ​​thức thường xuyên xuất hiện nhất. Mời các bạn theo dõi chủ đề tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021 môn Toán – đề lần 1

Phần một: cạnh tranh

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi số 1. Số 69 trước đó là:

A 60

b 68

c 70

D 80

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A 10

b 90

C 99

d 100

Câu 3. Nhập các dấu câu thích hợp (<،> =) tại điểm: 23 + 45 … 90 – 30

một

b>

C =

Tiến sĩ

Câu 4. Phép tính: … + 65 = 100. Số cần điền là

A 90

b 35

c 100

d 30

Câu hỏi 5. một ngày…. giờ. Số cần điền vào điểm là:

A 12

b 24

C 14

D 15

Câu 6.

De thi hoc ky i lop 2 a197a2361018e228c0d730f2cc04a6c6

Hình trên có số hình tứ giác là:

A 1

b 2

c 3

D 4

Phần hai: một bài báo

Câu 7. Tính rồi tính:

26 + 29

45 + 38

41 – 27

60 – 16

Câu 8. Tìm x, biết:

x + 28 = 54

44 + x = 72

x – 38 = 62

98 – x = 19

Câu 9. Một bao ngô nặng mười lăm kilôgam. Một bao gạo nặng hơn bao ngô 5 kg. Hỏi số gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Năm nay bố Lan tròn 43 tuổi. Bố hơn Lan 35 tuổi. Năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Câu 11. Trong một phép toán trừ mà số bị trừ bằng số trừ và bằng 16, sự khác biệt bây giờ là gì?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 – mã đề lần 1

Phần một: cạnh tranh

Câu hỏi số 1. Loại bỏ

Câu 2.

Câu 3. một

Câu 4. Loại bỏ

Câu hỏi 5. Loại bỏ

Câu 6.

Phần hai: Tiểu sử

Câu 7. Tính rồi tính:

De thi hoc ky i lop 2 1b5d537fa0a4d5a8e264f145bdb586fd

Câu 8. Tìm x, biết:

De thi hoc ky i lop 2 fb2b7d1c17bed13f74f37df5dae7e841

Câu 9.

Trao đổi: 5 điểm = 50

Một bao gạo có khối lượng tính bằng ki-lô-gam là:

50 + 5 = 55 (kg)

Đáp số: 55 kg gạo

Câu 10.

Omar vì năm nay là:

43 – 35 = 8 (tuổi)

Trả lời: 8 năm

Câu 11.

Số phải trừ là: 16

Phép trừ: 16

Hiệu của hai số là: 16 – 16 = 0

Trả lời: 0

Đề Toán lớp 2 học kì 1 năm 2021 – đề 2

Phần một: cạnh tranh

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi số 1. Điều nào sau đây là đúng?

A 17-5 = 22

B 5-18 = 23

C 19-5 = 15

D 16-5 = 11

Câu 2. Tìm x, biết được: x – 13 = 20

a x = 7

b x = 33

x = 13

d x = 23

Câu 3. Tính: 20 kg + 15 kg =?

một. 15 kg

25 kg

c 35 kg

45 kg

Câu 4. Kết quả của phép tính 100-26 + 12 là

A 86

B. 74

c 38

D 84

Phần hai: Tiểu sử

Câu hỏi số 1. Tính toán và sau đó tính toán:

một. 52 + 46 = ………

B. 36 + 24 = ………

c. 34 – 12 = ………

Tiến sĩ .. 94 – 37 = ………

Câu 2. dùng để vẽ:

De thi hoc ky i lop 2 57fa70beb32af9e30ef9409e8a9ececd

Hình trên;

+ Có ……. tứ giác

+ Có ……. Tam giác

Câu 3. Điền dấu>, <, = vào chỗ trống thích hợp:

De thi hoc ky i lop 2

Câu 4. Một bến xe buýt có 35 ô tô, và sau khi một số ô tô rời bến, còn lại 12 ô tô ở lại bến. Có bao nhiêu ô tô rời bến?

Câu hỏi 5. Viết số đúng vào chỗ chấm

mười; …; 14; 16; …; …; 22; …; 26

Đáp án đề thi cuối kì 1 môn Toán năm 2021 – đề 2

Phần một: cạnh tranh

Câu hỏi 1: dễ

Câu 2: Loại bỏ

Câu hỏi 3:

Câu hỏi 4: một

Phần hai: Tiểu sử

Câu hỏi 1:

De thi hoc ky i lop 2 99b4b8ba0af29d11763e467aa922a58e

Câu 2:

Có hai loại tứ giác

Có 4 hình tam giác

Câu hỏi 3:

a) 40 + 8 = 8 + 40

b) 24-3> 19-9

Câu hỏi 4:

Số ô tô đã rời bến:

35-12 = 23 (ô tô)

Đáp số: 23 ô tô

Câu hỏi thứ năm: Viết số đúng vào chỗ chấm

mười; thứ mười hai; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – Câu 3

Phần một: cạnh tranh

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi số 1. Số 95 đọc như sau:

một. chín mươi năm

B- chín và năm

C- chín mươi lăm

Câu 2. 28 + 2 – 20 = … Kết quả của phép tính là:

A 10

b 20

c 30

Câu 3. Tìm x, ta biết: x – 45 = 13

a x = 32

b x = 58

x = 68

Câu 4. Hiệu là số lẻ lớn nhất, số trừ là 24, số bị trừ là:

A 15

B. 33

c 38

Câu hỏi 5. 90 cm = ……. dm. Số cần điền vào điểm là:

A 9

b 90

C 900

Câu 6. Hình bên dưới có:

1663864503 322 de thi hoc ky i lop 2

A 3 hình chữ nhật

với 4 hình chữ nhật

c 5 hình chữ nhật

Phần hai: Tiểu sử

Câu 7. Tính rồi tính:

a) 65 + 26

b) 46 + 54

c) 93 – 37

d) 100 – 28

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu, buổi chiều bán được 7 lít nữa. Hỏi một buổi chiều cửa hàng này bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 9. Tính toán nhanh:

48 + 49 -9-8

24 + 65-4-5

Câu 10. Viết 2 phép trừ có hiệu giống như phép trừ.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – Câu 3

Phần một: cạnh tranh

Câu hỏi số 1.

Câu 2. một

Câu 3. Loại bỏ

Câu 4. Loại bỏ

Câu hỏi 5. một

Câu 6.

Phần hai: Tiểu sử

Câu 7.

De thi hoc ky i lop 2 d3d225db871a53f25c62567b4aae0768

Câu 8.

Số lít dầu cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

42-7 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít dầu

Câu 9. Tính toán nhanh:

48 + 49-9-8 = (48-8) + (49-9) = 40 + 40 = 80

24 + 65-4-5 = (24-4) + (65-5) = 20 + 60 = 80

Câu 10.

Phép tính:

10-5 = 5

50 – 25 = 25

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – đề 4

Phần một: cạnh tranh

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu hỏi số 1. Trong phép trừ 56-23 = 33, số 56 được gọi là:

Nhãn hiệu

B. Số bị trừ

số thiếu

Câu 2. Một ngày có bao nhiêu giờ?

A. Đó là 10

12 giờ trưa

C – 24 giờ

Câu 3. Số học: 14 + 2 = …

Số cần điền vào điểm là:

A .16

b 20

C 26

Câu 4. Phép toán nào sau đây cho kết quả là 100?

A 55 + 35

B 23 + 76

M 69 + 31

Câu hỏi 5. Tìm x, ta biết: 9 + x = 14

a x = 5

b x = 23

x = 6

Câu 6. Cho 5dm = … cm. Số đúng để điền vào điểm là:

A 10

b 20

c 50

Phần hai: Tiểu sử

Câu hỏi số 1. Tính rồi tính:

62 – 32

26 + 39

73 + 17

100 – 58

Câu 2. viết vào dấu chấm:

De thi hoc ky i lop 2 2cc36e87f4959a24630064ffec39aa26

Câu 3. Tìm x, biết:

a) 52 – x = 25

b) x + 17 = 46

Câu 4. Lớp thứ hai có 94 học sinh. Khối ba có ít hơn khối hai là 16 học sinh. Hỏi khối ba có bao nhiêu học sinh?

Câu hỏi 5. Tính hiệu, biết rằng số trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 – mã đề 4

Phần một: cạnh tranh

Câu hỏi số 1. Loại bỏ

Câu 2.

Câu 3. một

Câu 4.

Câu hỏi 5. một

Câu 6.

Phần hai: Tiểu sử

Câu hỏi số 1.

De thi hoc ky i lop 2 cc43e7164b3263511fb97a6affda97ee

Câu 2.

6 giờ chiều

10 giơ tôi

Câu 3.

De thi hoc ky i lop 2 a1b34f28b11f174d4014c51f4df27c17

Câu 4.

dung dịch

Số học sinh khối 3 là:

94 – 16 = 78 (học sinh)

Trả lời: 78 học sinh nam và nữ

Câu hỏi 5.

dung dịch

Số tiền chiết khấu: 99

trừ: 10

Sự khác biệt là: 99-10 = 89

Trả lời: 89

Đề thi môn Toán lớp 2 học kì 1 năm 2021 – đề 5

Phần một: cạnh tranh

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi số 1. Kết quả của phép cộng 67 + 26 là:

A 83

b 93

C 94

D 95

Câu 2. Kết quả phép trừ 100-57:

một. 53

b 44

C 43

D 33

Câu 3. Số tiền nào sau đây nhỏ hơn 56?

một. 50 + 8

B 49 + 7

C 36 + 29

D 48 + 6

Câu 4. Số hình tam giác trong hình bên là:

1663864504 138 de thi hoc ky i lop 2

một. 2 bức ảnh

với 3 bức ảnh

c 4 ảnh

5 ảnh

Phần hai: Tiểu sử

Câu hỏi số 1. Nhập số thích hợp hoặc dấu (>, <, =) vào dấu chấm.

A / 42 + 15 ……….. 55

B / 100 – 67 ……… 43

c / 8m còn được gọi là ….. đồng hồ.

D / Ngày 1 tháng 1 năm 2011 là thứ 7. Thứ bảy tuần sau là ngày ….. tháng …..

Câu 2. Đặt và tính toán:

A / 36 + 28

B / 75 – 37

c / 100 – 73

D / 29 + 17

Câu 3. Tính toán:

A / 48 + 25 – 38

b / 100 – 38 + 15

Câu 4. Tìm x, biết:

a / x + 37 = 73

b / 42 – x = 30

Câu hỏi 5. Gạo tẻ hộp 53 kg. Một lon gạo nếp chứa ít hơn một lon gạo tẻ thường 8 kg. Hỏi một gói gạo nếp có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Câu 6. Tính nhanh: 18 + 29 – 9 – 8

Đáp án môn Toán học kì 2 lớp 5 năm 2021 – Đề 5

Phần một: cạnh tranh

Câu hỏi số 1. Loại bỏ

Câu 2.

Câu 3. dễ

Câu 4.

Phần hai: Tiểu sử

Câu hỏi số 1.

A / 42 + 15> 55

b / 100 – 67 <43

Tám giờ tối còn được gọi là 20 giờ.

D / 1 tháng 1 năm 2011 là thứ bảy và thứ bảy tiếp theo là ngày 8 tháng 1

Câu 2. Đặt và tính toán:

De thi hoc ky i lop 2 1ebc3bfc58dd050b7cf1e2a68c95de6f

Câu 3. Tính toán:

A / 48 + 25-38 = 73-38 = 35

b / 100 – 38 + 15 = 62 + 15 = 77

Câu 4. Tìm x, biết:

De thi hoc ky i lop 2 636f3a5848715dff1085c8a12fed92a9

Câu hỏi 5.

dung dịch

Số ki-lô-gam gạo có trong một gói gạo nếp là:

53-8 = 45 (kg)

Đáp số: 45 kg gạo

Câu 6. Tính nhanh: 18 + 29-9-8 = (18-8) + (29-9) = 10 + 20 = 30

►►Bấm vào ngay trên nút Tải xuống Dưới đây để tải xuống Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 (Có đáp án) file Word và pdf HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!

Tỷ lệ bài viết

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.