Đề bài – giải bài 9 trang 40 sbt sinh học 9

1- Theo nguyên tắc cộng A = T suy ra số Nu loại A mà A = 20% tổng số Nu từ đó tính được số Nu của gen.

Tiêu đề

Gen chứa tổng số A + T = 1200 nuclêôtit. Số A chiếm 20% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định số lượng nuclêôtit của gen.

2. Khi gen nhân đôi một lần thì môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit?

Phương pháp giải – xem chi tiết

1- Theo nguyên tắc cộng A = T suy ra số Nu loại A mà A = 20% tổng số Nu từ đó tính được số Nu của gen.

2. Gen lặp lại một lần và tính số Nu từng loại theo nguyên tắc bổ sung: A = T, G = X

Giải thích chi tiết

1. Số a = 20% n = 600 nu

N = 600: 0,2 = 3000 nuclêôtit.

2.một= T = 600 nucleotit,Gỗ= X = 900 nuclêôtit.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.