Đề bài – giải bài 7 trang 95 sbt sinh học 9

Trong chuỗi thức ăn này, thực vật đóng vai trò là người cung cấp vì chúng có khả năng quang hợp dưới ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ như khí cacbonic và H2O nhờ các sắc tố quang hợp của chúng.

Tiêu đề

Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn “đồng cỏ” là gì?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem lý thuyết chuỗi thức ăn

Giải thích chi tiết

Trong tự nhiên có một số chuỗi thức ăn cơ bản như chuỗi thức ăn “đồng cỏ”, chuỗi thức ăn sinh học mùn…

Trong chuỗi thức ăn “đồng cỏ”, sinh vật nguyên sinh là thực vật. Chuỗi thức ăn này rất phổ biến trong tự nhiên.

Trong chuỗi thức ăn này, thực vật đóng vai trò là người cung cấp vì chúng có khả năng quang hợp dưới ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ như khí cacbonic và H2O nhờ các sắc tố quang hợp của chúng.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.