Đề bài – giải bài 2 trang 45 sbt sinh học 10

– Nếu tế bào nhỏ, tỉ lệ S / V lớn thì tế bào trao đổi chất và vận chuyển các chất nhanh hơn, quá trình sinh trưởng và phân chia tế bào nhanh hơn.

Tiêu đề

Giả sử rằng các ô A và B đều là hình lập phương, ô A có tỉ lệ S / V = ​​0,3 và ô B có tỉ lệ S / V = ​​3.

a) Kích thước của ô A và B là bao nhiêu?

b) So sánh mối quan hệ giữa diện tích và thể tích của hai ô. Rút ra nhận xét.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xác định S / V

Chọn S và V cho mỗi ô

Giải thích chi tiết

a) Nếu a là một kích thước cạnh (tính bằng micromet) thì khối lập phương sẽ có:

Ss = 6a2, V = a3 S / V = ​​6 / a

– Ô A có 6 / A = 0,3 A = 6 / 0,3 = 20 µm.

– Thử B ô 6 / a = 3a = 6/3 = 2 µm.

b) Tương quan giữa kích thước và thể tích của hai ô này:

Tế bào A có S = 6 x 202 = 2400 µm; V = 203 = 8000 µm 3.

Ô B chứa: S = 6 x 22 = 24 μM; V = 23 = 8 µm 3.

Tế bào B có diện tích nhỏ hơn 100 lần và kích thước nhỏ hơn 1.000 lần.

* Đình chỉ:

Tế bào A có kích thước tương đương tế bào nhân thực và tế bào B có kích thước tương đương tế bào nhân sơ.

– Nếu tế bào nhỏ, tỉ lệ S / V lớn thì tế bào trao đổi chất và vận chuyển các chất nhanh hơn, quá trình sinh trưởng và phân chia tế bào nhanh hơn.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.