Đề bài – bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 sbt toán 6 tập 1

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng của hai số tự nhiên là \ (0 \) khi cả hai đều bằng \ (0: \) \ (\ left | x \ right | + \ left | y \ right | = 0 \) khi \ (\ left | x \ right | = \ left | y \ right | = 0 \) hoặc \ (x = y = 0. \)

Tiêu đề

Tìm các số nguyên \ (a \) và \ (b \) thoả mãn:

a) \ (\ left | a \ right | + \ left | b \ right | = 0 \);

b) \ (\ left | {a + 5} \ right | + \ left | {b – 2} \ right | = 0. \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng của hai số tự nhiên là \ (0 \) khi cả hai đều bằng \ (0: \) \ (\ left | x \ right | + \ left | y \ right | = 0 \) khi \ (\ left | x \ right | = \ left | y \ right | = 0 \) hoặc \ (x = y = 0. \)

Giải thích chi tiết

a) vì \ (\ left | a \ right | \ j0 \) và \ (\ left | b \ right | \ j0 \) nên \ (\ left | a \ right | + \ left | b \ right | \ c 0 \)

Vì vậy, \ (\ left | a \ right | + \ left | b \ right | = 0 \) khi \ (\ left | a \ right | = \ left | b \ right | = 0 \) hoặc \ (a = b = 0. \)

b) vì \ (\ left | {a + 5} \ right | \ ge 0 \) và \ (\ left | {b – 2} \ right | \ ge 0 \) nên \ (\ left | {a + 5 } \ right | + \ left | {b – 2} \ right | \ ge 0 \)

Vì vậy \ (\ left | {a + 5} \ right | + \ left | {b – 2} \ right | = 0 \) khi \ (a + 5 = 0 \) hoặc \ (a = -5 \)

và \ (b – 2 = 0 \) hoặc \ (b = 2 \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.