Đề bài – bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 136 sbt toán 6 tập 1

+) Trên tia \ (Ox \) có hai điểm \ (M \) và \ (N, \) \ (OM = a, ON = b. \) If \ (0)

Tiêu đề

Trên tia \ (Ot \) vẽ các đường \ (OA = 2cm, OB = 5cm \) và \ (OC = 10cm \)

Sau đó, tính độ dài của các đoạn thẳng \ (AB, BC \) và \ (AC. \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

+) Trên tia \ (Ox \) có hai điểm \ (M \) và \ (N, \) \ (OM = a, ON = b. \) If \ (0

+) Nếu điểm \ (M \) nằm giữa hai điểm \ (A \) và \ (B \) thì \ (AM + MB = AB \)

Giải thích chi tiết

H2 bai 91 trang 136 sbt toan 6 tap 1

Trên tia \ (Ot \) có \ (OA

Do đó \ (OB = OA + BA, \) suy ra \ (AB = OB-OA \) \ (= 5-2 = 3 (cm) \)

Trên tia \ (Ot \) có \ (OA

Do đó \ (OC = OA + AC, \) suy ra \ (AC = OC-OA \) \ (= 10-2 = 8 (cm). \)

Trên tia \ (at \) có \ (AB

Vì vậy \ (AB + BC = AC \)

Suy ra \ (BC = AC-AB \) \ (= 8-3 = 5 cm \)

Vậy \ (AB = 3 cm; BC = 5 cm; \) \ (AC = 8 cm. \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.