Đề bài – bài 87 trang 80 sbt toán 6 tập 1

a) \ (x + \ left | x \ right | = 0 \ left \ left | x \ right | = – x \)

Tiêu đề

Có thể suy ra điều gì về dấu của số nguyên \ (x 0, \) nếu chúng ta biết:

\ (a) \, x + \ left | x \ đúng | = 0? ; \)

\ (b) \, x – \ left | x \ đúng | = 0? \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là giá trị ngược lại của nó.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là như nhau.

Giải thích chi tiết

Vì \ (x Z \) và \ (x 0 \) phải:

a) \ (x + \ left | x \ right | = 0 \ left \ left | x \ right | = – x \)

Vì vậy, \ (x \) là một số nguyên âm.

b) \ (x – \ left | x \ right | = 0 \ left \ left | x \ right | = x \)

Vì vậy, \ (x \) là một số nguyên dương.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.