Đề bài – bài 86 trang 16 sbt toán 6 tập 1

Áp dụng công thức: \ (\ underbrace {aaa … a} _ {n \, overbrace \, number} = a ^ n \) \ ((n \ ne 0) \)

Tiêu đề

Đơn giản hóa các sản phẩm sau bằng cách sử dụng quyền hạn:

\ (a) \) \ (7.7.7.7 \) \ (b) \) \ (3.5.15.15 \)

\ (c) \) \ (2.2.5.5.2 \) \ (d) \) \ (1000.10.10 \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Áp dụng công thức: \ (\ underbrace {aaa … a} _ {n \, overbrace \, number} = a ^ n \) \ ((n \ ne 0) \)

Giải thích chi tiết

\ (a) \) \ (7.7.7.7 = {7 ^ 4} \)

\ (b) \) \ (3.5.15.15 = 15.15.15 = {15 ^ 3} \)

\ (c) \) \ (2.2.5.5.2 = 2.2.2.5.5 = {2 ^ 3} {. 5 ^ 2} \)

\ (d) \) \ (1000.10.10 = 10.10.10.10.10 = {10 ^ 5} \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.