Đề bài – bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 18 sbt toán 9 tập 1

\ (\ dfrac {6} {{\ sqrt 7 – 1}} = \ dfrac {{6. (\ sqrt 7 + 1)}} {{{\ left ({\ sqrt 7} \ right)} ^ 2} – {1 ^ 2}}} \ (= \ dfrac {{6. \ left ({\ sqrt 7 + 1} \ right)}} {6} = \ sqrt 7 + 1 \)

Tiêu đề

Giá trị của \ (\ dfrac {6} {{\ sqrt 7 – 1}} \) là

(a) \ (\ căn bậc hai 7-1 \)

(b) \ (1 – \ hình vuông 7 \)

(c) \ (- \ căn bậc hai 7-1 \)

(d) \ (\ căn bậc hai 7 + 1 \)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Ứng dụng: với \ (B \ ge 0; \, B \ ne {C ^ 2}, \) chúng ta có:

\ (\ dfrac {A} {{\ sqrt B \ pm C}} = \ dfrac {{A (\ sqrt B \ mp C)}} {{B – {C ^ 2}}} \)

Giải thích chi tiết

có:

\ (\ dfrac {6} {{\ sqrt 7 – 1}} = \ dfrac {{6. (\ sqrt 7 + 1)}} {{{\ left ({\ sqrt 7} \ right)} ^ 2} – {1 ^ 2}}} \ (= \ dfrac {{6. \ left ({\ sqrt 7 + 1} \ right)}} {6} = \ sqrt 7 + 1 \)

Vì vậy, câu trả lời (D)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.