Đề bài – bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 76 sbt toán 6 tập 1

d) Giá trị tuyệt đối của tổng nhiều số nguyên bằng tổng giá trị tuyệt đối của chúng.

Tiêu đề

Tìm một ví dụ để chứng minh điều này cho mỗi phát biểu sai trong 6.1.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Hai số đối nhau có tổng bằng \ (0 \).

Giá trị tuyệt đối của tổng nhiều số nguyên không nhất thiết phải bằng tổng các giá trị tuyệt đối của các số đó.

Giải thích chi tiết

Các câu sai trong câu 6.1 là b, d.

b) Nếu tổng của hai số nguyên bằng 0 thì cả hai số đó đều bằng 0.

d) Giá trị tuyệt đối của tổng nhiều số nguyên bằng tổng giá trị tuyệt đối của chúng.

Chúng tôi có bằng chứng sau:

\ (b) \, 5 + (-5) = 0; \)

\ (d) \) \ (\ left | {2 + (- 13) + 7} \ right | = \ left | {- 4} \ right | = 4 \)

\ (\ left | 2 \ right | + \ left | {- 13} \ right | + \ left | 7 \ right | = 22 \ ne 4 \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.