Đề bài – bài 5 trang 80 sbt toán 8 tập 1

\ (\ eqalign {& \ rightarrow \ widehat D_1 = {360 ^ 0} – \ left ({\ widehat A + \ widehat B + \ widehat C} \ right) \ cr & = {360 ^ 0} – \ left ( {{{65} ^ 0} + {{117} ^ 0} + {{71} ^ 0}} \ right) = {107 ^ 0} \ cr} \)

Tiêu đề

Tứ giác \ (ABCD \) chứa \ (\ widehat A = {65 ^ 0}, \ widehat B = {117 ^ 0}, \ widehat C = {71 ^ 0} \). Tính số đo của góc bên ngoài tại đỉnh \ (D. \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Chúng tôi sử dụng kiến ​​thức:

+) Tổng bốn góc của một tứ giác là \ (360 ^ o. \)

+) Góc ngoại tiếp của tứ giác là góc phụ của tứ giác.

Giải thích chi tiết

Trong tứ giác \ (ABCD \) ta có:

\ (\ widehat A + \ widehat B + \ widehat C + \ widehat D_1 = {360 ^ 0} \)

(tổng các góc trong một tứ giác)

\ (\ eqalign {
& \ Rightarrow \ widehat D_1 = {360 ^ 0} – \ left ({\ widehat A + \ widehat B + \ widehat C} \ right) \ cr
& = {360 ^ 0} – \ left ({{{65} ^ 0} + {{117} ^ 0} + {{71} ^ 0}} \ right) = {107 ^ 0} \ cr} \)

Chúng ta lại có: \ (\ widehat D_1 + \ widehat {{D_2}} = {180 ^ 0} \) (\ (2 \) góc bổ sung)

\ (\ Rightarrow \ widehat {{D_2}} = {180 ^ 0} – \ widehat D_1 \) \ (= {180 ^ 0} – {107 ^ 0} = {73 ^ 0} \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.