Đề bài – bài 48 trang 75 sbt toán 7 tập 1

Từ \ (x = -2 \) kẻ đường thẳng vuông góc với \ (Ox \); Từ \ (y = -1,5 \) kẻ một đường thẳng vuông góc với \ (Oy \).

Tiêu đề

Vẽ trục (Oxy) và đánh dấu các điểm:

\ (G (-2; -0,5), H (-1; -0,5), \) \ (\, I (-1; -1,5), k (-2; -1,5) \).

Tứ giác \ (gick \) là gì?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Để biểu diễn điểm \ (M (a; b) \) trong hệ tọa độ, ta thực hiện như sau:

+) Từ \ (x = a \) ta dựng đường thẳng vuông góc với \ (Ox \).

+) Từ \ (y = b \) ta dựng đường thẳng vuông góc với \ (Oy \)

Giao điểm của hai đường thẳng này là điểm \ (m \).

Giải thích chi tiết

hình ảnh:

H246 bai 48 trang 75 sbt toan 7 tap 1 abv

Hình tứ giác \ (ghik \) hình vuông.

màu sắc:

+) Xác định điểm \ (G \):

Từ \ (x = -2 \) kẻ đường thẳng vuông góc với \ (Ox \); Từ \ (y = -0,5 \) kẻ một đường thẳng vuông góc với \ (Oy \).

Giao điểm của hai đường này là điểm \ (G \).

+) Xác định điểm \ (h \):

Từ \ (x = -1 \) kẻ đường thẳng vuông góc với \ (Ox \); Từ \ (y = -0,5 \) kẻ một đường thẳng vuông góc với \ (Oy \).

Giao điểm của hai đường thẳng này là điểm \ (h \).

+) Xác định điểm \ (I \):

Từ \ (x = -1 \) kẻ đường thẳng vuông góc với \ (Ox \); Từ \ (y = -1,5 \) kẻ một đường thẳng vuông góc với \ (Oy \).

Giao điểm của hai đường thẳng này là điểm \ (I \).

+) Xác định điểm \ (K \):

Từ \ (x = -2 \) kẻ đường thẳng vuông góc với \ (Ox \); Từ \ (y = -1,5 \) kẻ một đường thẳng vuông góc với \ (Oy \).

Giao điểm của hai đường thẳng này là điểm \ (K \).

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.