Đề bài – bài 37.18 trang 113 sbt vật lí 12

b) \ (\ begin {array} {l} \ dfrac {{\ Delta N}} {N} = {2 ^ {\ dfrac {t} {T}}} – 1 = \ dfrac {2} {{10 }} \\ \ Rightarrow {2 ^ {\ dfrac {t} {T}}} = \ dfrac {6} {5} \ Rightarrow \ dfrac {t} {T} = {\ log _2} (\ dfrac {6 } {5}) \\ \ Rightarrow t = T {\ log _2} (\ dfrac {6} {5}) \ end {array} \)

Tiêu đề

Tại sao chì được tìm thấy trong quặng uranium?

Xác định tuổi của quặng ở đó mỗi nguyên tử \ (10 ​​\) uranium:

a) \ (10 ​​\) nguyên tử chì.

b) \ (2 \) nguyên tử chì.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử dụng định luật phóng xạ: số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \ (t \) là \ (N = \ dfrac {{{N_0}}} {{{2 ^ {\ dfrac {t} {T}}}} }

Giải thích chi tiết

Sau nhiều lần phóng xạ alpha và beta, uranium biến thành chì.

Mỗi nguyên tử uranium phóng xạ cuối cùng biến thành một nguyên tử chì.

+ Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau \ (t \) thời gian \ (N = \ dfrac {{{N_0}}} {{2 ^ {\ dfrac {t} {T}}}} \)

+ Số lõi bức xạ: \ (\ Delta N = {N_0} – N = \ left ({1 – \ dfrac {1} {{{2 ^ {\ dfrac {t} {T}}}} \ right) { N_0} \)

Vì thế

\ (\ dfrac {{\ Delta N}} {N} = \ dfrac {{1 – \ dfrac {1} {{2 ^ {\ dfrac {t} {T}}}}} {{\ dfrac {1} {{{2 ^ {\ dfrac {t} {T}}}}} = {2 ^ {\ dfrac {t} {T}}} – 1 \)

a) \ (\ begin {array} {l} \ dfrac {{\ Delta N}} {N} = {2 ^ {\ dfrac {t} {T}}} – 1 = \ dfrac {{10}} { {10}} \\ \ Rightarrow {2 ^ {\ dfrac {t} {T}}} = 2 \ Rightarrow \ dfrac {t} {T} = 1 \ Rightarrow t = T \ end {array} \)

b) \ (\ begin {array} {l} \ dfrac {{\ Delta N}} {N} = {2 ^ {\ dfrac {t} {T}}} – 1 = \ dfrac {2} {{10 }} \\ \ Rightarrow {2 ^ {\ dfrac {t} {T}}} = \ dfrac {6} {5} \ Rightarrow \ dfrac {t} {T} = {\ log_2} (\ dfrac {6} {5}) \\ \ Rightarrow t = T {\ log _2} (\ dfrac {6} {5}) \ end {array} \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.