Đề bài – bài 25.24 trang 71 sbt vật lí 12

Trong thí nghiệm của Yang, khoảng cách giữa hai khe \ ({F_1}, {F_2} \) là \ (1,2 mm, \) hai đầu được quan sát qua kính lúp và tiêu cự được đặt cách máy bay từ container. Hai khe có khoảng cách là \ (L = 40 cm. \) Trong kính lúp, người ta có thể đếm \ (15 \) là một vân sáng. Khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là \ (2,1 mm. \)

Tiêu đề

Trong thí nghiệm của Yang, khoảng cách giữa hai khe \ ({F_1}, {F_2} \) là \ (1,2 mm, \) hai đầu được quan sát qua kính lúp và tiêu cự được đặt cách máy bay từ container. Hai khe có khoảng cách là \ (L = 40 cm. \) Trong kính lúp, người ta có thể đếm \ (15 \) là một vân sáng. Khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là \ (2,1 mm. \)

a) Tính góc về biên \ (i \) và bước sóng của bức xạ.

b) Nếu đặt toàn bộ thiết bị trong nước, có chiết suất \ (n = \ dfrac {4} {3} \) thì khoảng cách giữa hai vân này là bao nhiêu?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử dụng công thức để tính góc xem của kính lúp \ (\ tan \ alpha = \ dfrac {{AB}} {f} \)

Sử dụng công thức phân tách \ (i = \ dfrac {{\ lambda D}} {a} \)

Giải thích chi tiết

a) Quan sát điểm cực viễn bằng kính lúp, ta thấy ảnh của hệ cực viễn nằm trên tiêu cự của kính lúp và ảnh ở xa vô cùng.

Chúng tôi có \ (\ alpha \ near \ tan \ alpha = \ dfrac {i} {f} = \ dfrac {{\ dfrac {{2,1}} {{14}}}} {{40}} = 3, {75.10 ^ {- 3}} radian \)

Khoảng cách từ hai khe đến mức của các vân: \ (D = L – f = 40-4 = 36 cm = 0,36 m \)

Phạm vi \ (i = \ dfrac {{\ lambda D}} {a} \\\ Rightarrow \ lambda = \ dfrac {{ia}} {D} = \ dfrac {{0, {{15.10} ^ {- 3} )} .1, {{2.10} ^ {- 3}}}} {{0.36}} \\ = 0, {5.10 ^ {- 6}} m = 0.5 \ mu m \)

b) Ở tâm chiết quang \ (n \) tốc độ ánh sáng giảm \ (n \) lần nhưng không đổi tần số nên bước sóng và khoảng vân \ (n \) lần lượt giảm

Chúng tôi có \ (\ lambda ‘= \ dfrac {\ lambda} {n} = \ dfrac {{0,5}} {{\ dfrac {4} {3}}} = 0,375 \ mu m \)

Phạm vi hiện tại \ (14i ‘= \ dfrac {i} {n} = \ dfrac {{2,1}} {{\ dfrac {4} {3}}} = 1,575mm \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.