Đề bài – bài 25.19 trang 70 sbt vật lí 12

Ai đó đang lên kế hoạch thực hiện một thí nghiệm Yang với bức xạ màu vàng \ (\ lambda = 0,59 \ mu m \) của natri. Anh ta đặt màn hình cách mặt phẳng của hai khe \ (D = 0,6m \) một khoảng cách \ (D = 0,6m \) và dự định thu được một hệ biên có lề \ (i = 0,4mm. \)

Tiêu đề

Ai đó đang lên kế hoạch thực hiện một thí nghiệm Yang với bức xạ màu vàng \ (\ lambda = 0,59 \ mu m \) của natri. Anh ta đặt màn hình cách mặt phẳng của hai khe \ (D = 0,6m \) một khoảng cách \ (D = 0,6m \) và dự định thu được một hệ biên có lề \ (i = 0,4mm. \)

a) Khoảng cách giữa hai lỗ \ ({F_1}, {F_2} \) là bao nhiêu?

b) Sau khi rạch hai khe và làm thí nghiệm, người đó quan sát được một vân sáng (7) nhưng khoảng cách giữa mép ngoài chỉ đo được là 2,1 mm Hỏi khoảng cách chính xác để có số khe là ({F_1}, {F_2 } \)?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử dụng công thức phân tách \ (i = \ dfrac {{\ lambda D}} {a} \)

Giải thích chi tiết

a) Chúng ta có một khoảng thời gian \ (i = \ dfrac {{\ lambda D}} {a} \\\ Rightarrow a = \ dfrac {{\ lambda D}} {i} = \ dfrac {{0, {{ 59.10))} ^ {-6}}. 0,6}} {{0, {{4.10} ^ {- 3}}}} \ = 0, {885.10 ^ {- 3}} = 0,885mm \)

b) Khoảng cách giữa \ (7 \) các cạnh sáng: \ (6i = 2,1 mm \ Mũi tên phải i = \ dfrac {{2,1}} {6} = 0,35mm \)

Chúng ta có mẫu \ (i = \ dfrac {{\ lambda D}} {a} \\\ Rightarrow a = \ dfrac {{\ lambda D}} {i} \ = \ dfrac {{0, {{59.10) } ^ {-6}}. 0,6}} {{0, {{{35,10} ^ {- 3}}}} \ xấp xỉ. {10 ^ {- 3}} = 1 mm \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.