Đề bài – bài 24.9 trang 61 sbt vật lí 11

Một cuộn dây dẫn phẳng gồm 1.000 vòng dây, đường kính mỗi vòng 20 cm, mỗi mét dây dẫn có điện trở 0,50 Ω. Cuộn dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ theo phương vuông góc với mặt phẳng quay của dây dẫn có kích thước giảm đều từ 1,0 mT đến không trong khoảng thời gian 10 ms. Xác định cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây này

Tiêu đề

Một cuộn dây dẫn phẳng gồm 1.000 vòng dây, đường kính mỗi vòng 20 cm, mỗi mét dây dẫn có điện trở 0,50 Ω. Cuộn dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ theo phương vuông góc với mặt phẳng quay của dây dẫn có kích thước giảm đều từ 1,0 mT đến không trong khoảng thời gian 10 ms. Xác định cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây này

Phương pháp giải – xem chi tiết

Áp dụng công thức cho định luật Fa tại đây: \ (| -e_c | = | \ dfrac {\ Delta \ Phi} {\ Delta t} | \)

Giải thích chi tiết

Trong khoảng thời gian Δt, từ thông qua cuộn cảm biến thiên bằng:

\ (\ Delta \ Phi = \ left | {\ Phi – {\ Phi _0}} \ right | = \ left | {0 – NBS} \ right | = NB {\ dfrac {\ pi d ^ 2} {4} } \)

Áp dụng công thức cho định luật Fa tại đây: \ (| -e_c | = | \ dfrac {\ Delta \ Phi} {\ Delta t} | \)

Chúng tôi có thể chỉ địnhKích thước của emf gây ra trong tệp:

\ (\ left | {{e_c}} \ right | = \ dfrac {NB \ pi.d ^ 2} {4 \ Delta t} \)

Cuộn dây cuộn dây dẫn có tổng chiều dài làđến= Nπd. Vì mỗi mét chiều dài dây dẫn có điện trở R0 = 0,5, do đó điện trở toàn bộ cuộn dây được tính là: R = IR0 = NπdR0. Từ đó suy ra dòng điện cảm ứng trong cuộn cảm là:

\ ({i_c} = \ dfrac {\ left | {{e_c}} \ right |} {R} = \ dfrac {1} {N \ pi dR_0}. \ dfrac {NB \ pi d ^ 2} {4 \ delta t} = \ dfrac {Bd} {4R_0 \ Delta t} \)

Thay thế các số, chúng tôi nhận được:

\ ({i_c} = \ dfrac {1,0.10 ^ {- 3} .20.10 ^ {- 2}} {4.0.50.10.10 ^ {- 3}} = 10mA \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.