Đề bài – bài 22.7 trang 53 sbt vật lí 11

Prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều do 1.10-2T gây ra. Điện tích prôtôn e = l.6.10-19C và khối lượng m = 1,672.10-27kg. Xác định:

Tiêu đề

Prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều do 1.10-2T gây ra. Điện tích prôtôn e = l.6.10-19C và khối lượng m = 1,672.10-27kg. Xác định:

a) Tốc độ của một prôtôn chuyển động trong từ trường.

b) Chu kỳ chuyển động của prôtôn theo quỹ đạo tròn.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử dụng biểu thức để tính đường chuyển động: \ (R = \ dfrac {mv} {| q | B} \)

Giải thích chi tiết

a) Áp dụng công thức\ (R = \ dfrac {mv} {| q | B} \)

Vận tốc của proton khi nó đi vàoTừ tính:

\ (v = \ dfrac {eBR} {m} = \ dfrac {1,6.10 ^ {- 19} .1,0.10 ^ {- 2} .5,0.10 ^ {- 2}} {1,672.10 ^ {- 27} } \ khoảng {4,9.10 ^ 4} m / s \)

b) Từ đó xác định chu kỳ chuyển động của prôtôn theo quỹ đạo tròn:

\ (T = \ dfrac {2 \ pi R} {v} = \ dfrac {2 \ pi m} {eB} = \ dfrac {2.3,14.1,672.10 ^ {- 27}} {1,6.10 ^ {- 19 } .1,0.10 ^ {- 2}} = {6,56.10 ^ {- 6}} s \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.