Đề bài – bài 2.77 trang 134 sbt giải tích 12

Chúng ta có: \ {\ displaystyle y ‘= \ left[ {x\left( {\ln x – 1} \right)} \right]’) \ {\ displaystyle = \ ln x – 1 + x \ left ({\ ln x – 1} \ right)’) \\ displaystyle = \ lnx -1 + x. \ frac {1} {x} = \ ln x \).

Tiêu đề

Đạo hàm của hàm \ {\ displaystyle y = x \ left ({\ ln x – 1} \ right) \) là:

một. (kiểu hiển thị ln x – 1) B. (kiểu hiển thị ln x)

c. \ {\ displaystyle \ frac {1} {x} – 1 \) d {\ displaystyle 1 \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử dụng công thức đạo hàm sản phẩm: \ {\ displaystyle \ left ({uv} \ right) ‘= u’v + uv’ \) và đạo hàm \ {\ displaystyle \ left ({\ ln u} \) \ right) ‘ = \ frac {{u ‘}} {u} \).

Giải thích chi tiết

Chúng ta có: \ {\ displaystyle y ‘= \ left[ {x\left( {\ln x – 1} \right)} \right]’) \ {\ displaystyle = \ ln x – 1 + x \ left ({\ ln x – 1} \ right)’) \\ displaystyle = \ lnx -1 + x. \ frac {1} {x} = \ ln x \).

Do đó \ {\ displaystyle Y ‘= \ ln x \).

Chọn B.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.