Đề bài – bài 2.57 trang 126 sbt giải tích 12

Chúng tôi có: \ {\ displaystyle {\ log _2} \ còn lại[ {x\left( {x – 1} \right)} \right] = 1 \ {\ displaystyle \ Leftrightarrow x \ left ({x – 1} \ right) = {2 ^ 1} \) {\ displaystyle \ Leftrightarrow {x ^ 2} – x – 2 = 0 \) (displaystyle leftrightarrow sang trái[ \begin{array}{l}x = 2\\x = – 1\end{array} \right.\).

Đề bài

Tập hợp nghiệm của phương trình \(\displaystyle {\log _2}\left[ {x\left( {x – 1} \right)} \right] = 1 \) là

một. \ {\ displaystyle \ left \ {{0; 1} \ right \} \) B. \ {\ displaystyle \ left \ {{1; 2} \ right \} \)

c. \ (\ displaystyle left {{{- 1; 2} right}} D. (\ displaystyle left {{- 2; 1} right})

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử dụng phương pháp này để giải phương trình logarit cơ bản {\ displaystyle {\ log _a} f \ left (x \ right) = m \ leftrightarrow f \ left (x \ right) = {a ^ m} \).

Giải thích chi tiết

Chúng tôi có: \ {\ displaystyle {\ log _2} \ còn lại[ {x\left( {x – 1} \right)} \right] = 1 \ {\ displaystyle \ Leftrightarrow x \ left ({x – 1} \ right) = {2 ^ 1} \) {\ displaystyle \ Leftrightarrow {x ^ 2} -x – 2 = 0 \) (\ displaystyle \ Leftrightarrow \ left[\begin{array}{l}x=2\\x=-1\end{array}\right\)[\begin{array}{l}x=2\x=-1\end{mảng}\right\)[\begin{array}{l}x=2\x=-1\end{array}\right\)[\begin{array}{l}x=2\x=-1\end{array}\right\)

Chọn C.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.