Đề bài – bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 123 sbt toán 6 tập 1

Đọc tên của các bộ ba tuyến tính được hiển thị trong Hình bs2.

Tiêu đề

Đọc tên của các bộ ba tuyến tính được hiển thị trong Hình bs2.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Ba điểm trùng nhau là ba điểm nằm trên cùng một đường thẳng.

Giải thích chi tiết

Theo hình vẽ, chúng ta có bộ ba điểm tuyến tính:

\ (N, R, O; \) \ (O, S, P; \)

\ (P, Q, N; \) \ (N; T; S; \)

\ (O, T, Q; \) \ (P, T, R. \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.